архітектура

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ БАЗ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Представлено визначення основних термінів, які розрізняють та застосовують в сфері відпочинку, дозвілля та оздоровлення, висвітлено їхню подібність та відмінність між собою. Розроблено класифікацію відпочинкових комплексів за призначенням, формою діяльності та видами послуг, а також наведено основні критерії їхньої класифікації. Проаналізовано досвід проектування сучасних баз відпочинку України та Світу, виявлено основні тенденції розвитку їхньої архітектури та інфраструктури в цілому

МЕТОДИКА ІНТЕНСИВНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВОРКШОПУ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ У СМТ СЕРГІЇВКА, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у статті йдеться про методику проектування і доцільність проведення архітектурних воркшопів для навчання студентів та залучення їх до партисипативного проектування. Як приклад, приведено воркшоп, що відбувався за участі студентів і викладачів з Одеси, Львова, Дніпра, Харкова і Києва у вересні 2016 року у смт. Сергіївка Одеської обл. в рамках міжнародного урбаністичного форуму «Території для розвитку. Берег і місто».

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ "ВИПУСКНИК"

Од­ним з ос­нов­них по­каз­ни­ків рейтин­гу ук­ра­їнсь­ких уні­вер­си­те­тів є якість під­го­тов­ки майбут­ніх ви­пус­кни­ків. Якість під­го­тов­ки ви­пус­кни­ка мо­же бу­ти ві­доб­ра­же­на мож­ли­віс­тю його пра­цев­лаш­ту­ван­ня. Від­сте­жу­ван­ня кар'єрно­го рос­ту ви­пус­кни­ка не­мож­ли­во без ство­рен­ня цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща ін­фор­ма­ції про цей про­цес і дос­ту­пу до нього ви­пус­кни­ка, який міг би за­но­си­ти ін­фор­ма­цію про своє пра­цев­лаш­ту­ван­ня.

РЕГІОНАЛІЗМ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ У ПРОЕКТУВАННІ ВИСОТНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У КРАЇНАХ З ЖАРКИМ КЛІМАТОМ

В статті розглянуто особливості архітектурного проектування висотних комплексів багатофункціонального призначення в азіатських країнах, кліматичні умови в яких співпадають з жарким кліматом Об'єднаних Арабських Еміратів. Був проведений аналіз найбільш відомих сучасних реалізованих висотних будівель, а також тих, будівництво яких ще триває і концептуальних, конкурсних проектів висотних багатофункціональних комплексів. Завдяки узагальненню отриманих результатів сформульовані основні тенденції проектування висотних багатофункціональних комплексів у країнах з жарким кліматом.

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО: ДОЛЯ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ У СТОЛИЦЯХ КРАЇН КОЛИШНЬОГО СХІДНОГО БЛОКУ

У статті розглянуто питання проблема трактування будівель доби соціалістичного реалізму у столицях країн колишнього соціалістичного табору. Репрезентоване різне ставлення до цих об’єктів у Бухаресті, Софії, Празі та Варшаві, що зумовлене відмінною інтерпретацією свого соціалістичного минулого

РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНО-ТЕАТРАЛЬНИХ ІДЕЙ Ф. КІЗЛЕРА В УКРАЇНІ Й У СВІТІ

Проаналізовано розвиток архітектурно-театральнихі дей Ф. Кізлера та їх ній влив на українську і світову архітектурна практику

«БОЖЕСТВЕННИЙ ГРАД» ЕСТЕТИКИ АРХІТЕКТУРНО- МІСТОБУДІВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто актуальну проблему повернення сучасної архітектури у сферу мистецтва, символом котрого вибрано «божественний град». Проаналізовано історичний розвиток естетичних понять «краси» і «гармонії» у філософії та мистецтві ХІХ–ХХ ст. Показано зв’язок між філософським, мистецьким й архітектурним змістом цих понять. Розглянуто зміни і перетворення «краси» і «гармонії» у контексті тріади Вітрувія. Їхні трансформації та метаморфози розглянуто на тлі протистояння провідних мистецьких і архітектурних напрямів і стилів – романтизму і класицизму, модернізму і постмодернізму.

Метод стилізації в архітектурі історизму

Метод стилізації завжди ґрунтується на принципі використання прототипу, проте важливо усвідомлювати, “що цей прототип означає” у сенсі ціннісному, аксіологічному. Наприклад, у добу Ренесансу антична спадщина визнавалася зразком досконалості, проте можливим для досягнення і, навіть, перевершення. Це стимулювало специфічне використання римських прототипів в актуальній практиці, де їх змінювали та перетворювали, “імітуючи” взірець, проте демонструючи його по-новому, по-своєму, репрезентуючи практику імітаційної стилізації.

STEREOTYPES OF ARCHITECTURAL THEORY AND AUTHENTIC CREATIVE WORK

An analysis of spatial and semantic archetypes of religious structures by Hungarian architects, including Imre Makovecz, made it possible to further develop the idea concerning the creative work of this original architect, which was based on deep traditions of Hungarian culture. The genetic memory of the architect, which broadly extends beyond current theoretical concepts and schemes of architectural theory, formed the basis of the work of Imre Makovecz and other Hungarian architects.

PROFESSOR ANDRIY RUDNYTSKYI AND HIS IMPACT ON FORMING THE LVIV'S ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY

The article deals with Professor Andriy Rudnytsky's activity in the areas of architectural science, his creativite work and education. The characteristic features of his personality are studied in the context of socio-cultural background. On the background of historical circumstances his influence on forming the Lviv s architectural environment as well as on preserving its historical development, on developing the architectural school in Lviv, and eventually on the modern European status of Lviv is analized.