онтологія

Система підтримки ситуаційної обізнаності у процесі тестування програмного забезпечення

Досліджено та розроблено прототип інформаційної системи, що базується на онтологічному моделюванні із використанням логічного виведення (дескриптивної логіки) у процесі тестування програмного забезпечення.

Розглянуто актуальну проблему використання ситуаційної обізнаності як ключового фактору при проектуванні системи підтримки прийняття рішення.

Використання онтологічних мереж у системах підтримки прийняття рішень в умовах неоднозначності

Зростання обсягів інформації, яку потрібно брати до уваги при прийнятті рішень визначають актуальність побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. Передумовою прийняття коректного рішення є побудова коректної концептуальної моделі проблемної ситуації, яка враховує усі фактори, релевантні до цієї ситуації. Концептуалізація проблемної ситуації подається онтологією цієї ситуації. При формуванні онтології ситуації доцільно використовувати знання з існуючих онтологій.

Ігровий метод кластеризації онтологій

Розглянуто актуальну проблему кластеризації онтологій для оптимізації операцій
інтелектуального опрацювання даних в умовах невизначеності, зумовленої неточністю
або неповнотою даних про предметну область. Кластеризація онтологій – це процес
автоматичного розділення множини онтологій на групи (кластери) на основі ступеня
їхньої подібності. Для розв’язування задачі кластеризації необхідно задати міри
близькості онтологій, вибрати або розробити алгоритм кластеризації та виконати
змістовну інтерпретацію результатів кластеризації.

Реферування текстових документів на основі зважування міри tf-idf онтологією предметної галузі

Розглянуто підхід до автоматизації реферування текстових документів на основі модифікації міри TF-IDF онтологією предметної галузі, до якої належить реферований документ. Розроблено метод реферування, який ґрунтується на такому підході.
 

Методи та засоби структурування і зберігання даних в електронних медичних картках

Описано інформаційну систему “Імуноскрин 2.0”, призначену для централізованого збирання і зберігання медичних даних у галузі імунології. Подано основні принципи проектування і розроблення системи. У системі використано спеціальну OWL-онтологію для структурування даних, автоматизації введення інформації та створення звітів.
 

Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів

Розглянуто автоматизацію побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм розвитку такої онтології.

Використання контекстних графів для підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування

Врахування поточного контексту є важливою вимогою для систем, що ґрунтуються на знаннях. У статті розглянуто застосування контекстно-залежної підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування. Дослідження засноване на аналізі бізнес-процесів у сфері зайнятості, в результаті яких побудовано онтологію. Далі порівнюються моделі подання контексту та обираються моделі на основі онтології та графів для опрацювання контекстних знань. Удосконалено JDL модель із вказанням операцій опрацювання контексту. Для представлення контекстних знань області працевлаштування використано контекстні графи.

Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС

Запропоновано 4-рівневу модель побудови онтологій для автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем та описано особливості кожного рівня.

Тезаурус проблемної області “Розумне місто”

Розглянуто формування тезаурусу предметної області “Розумне місто”, подано тлумачення лексикографічних систем на основі теорії В. А. Широкова, описано методику проектування онтології проблемної області, подано приклад побудови фрагмента онтології з предметної області “Розумне місто”.

Архітектура інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини

Обгрунтовано актуальність розроблення, а також сформульовано загальні вимоги та побудовано архітектуру інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини як перспективної складової інтегральної медицини.