SIMULATION MODELING OF WAREHOUSE OPERATIONS OF A TRANSPORT COMPANY

2023;
: 8-18
https://doi.org/10.23939/cds2023.01.008
Received: August 20, 2023
Revised: August 28, 2023
Accepted: October 10, 2023
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Bialystok University of Technology
4
Lviv Polytechnic National University

The problems and solutions in the logistics of warehouse operations of the transport company are highlighted. The software for the implementation of the simulation model is defined. Simulation modeling of the functioning of the transport company's composition was carried out. The main stages in the implementation of the simulation model are considered. Created a context diagram for the simulation model and refined it using context diagram decomposition. The stages of creating a simulation model in FlexSim are considered. Database created and connected to FlexSim software. The objects for the implementation of the simulation model were considered, all objects were given initial parameters. Run and get basic statistics during the simulation. After the simulation simulation analysis, optimization was carried out.

1. I. H. Smyrnov, T. V. Kosareva “Transportna lohistyka: navchalnyi posibnyk dlia vuziv”, Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008, 224 s.
2. V. I. Perebyinis, O. V. Perebyinis “Transportno-lohistychni systemy pidpryiemstv: formuvannia ta funktsionuvannia”, Monohrafiia. Poltava: RVTs PUSKU, 2006. – 207 s.
3. Ye. V. Krykavskyi “Lohistyka: Pidruchnyk”, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2004, 448 s.
4. FlexSim User Manual Version 2019, URL:https://docs.flexsim.com/en/
5. A. Greenwood “FlexSim Simulation Software Primer” Software version 2018 Update 2, FlexSim Software Products, Inc., 2018.
6. Chybiriak Ya. I., Ovcharenko K.V. Modeliuvannia skladalnykh protsesiv z vykorystanniam prohramnoho zabezpechennia FlexSim. Informatyka, matematyka, mekhanika : tezy dop. mizhvuz. nauk.-tekhn. konf. vykladachiv, spivrobitnykiv,aspirantiv i studentiv, m. Sumy : SumDU, 2020. S. 181.
7. Velyka, O. T., Liaskovska, S. Ye., Smotr, O. O., & Boiko, M. V. (2021). Imitatsiine modeliuvannia tekhnolohichnoho protsesu vyhotovlennia vyrobiv u seredovyshchi FlexSim. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 31(2), 108-113. https://doi.org/10.36930/40310218
8. Ljaskovska, S., Martyn, Y., Malets, I., & Velyka, O. (2020). Optimization of Parameters of Technological Processes Means of theFlexSim Simulation Simulation Program, IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 2020, 391–397.https://doi.org/10.1109/DSMP47368.2020.9204029
9. Beaverstock, M., Greenwood, A., and Nordgren, W. Applied Simulation Modeling and Analysis Using FlexSim, 5th Edition, FlexSim Software Products, Inc., 2017.