ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

https://doi.org/10.23939/cds2023.01.008
Надіслано: Серпень 20, 2023
Переглянуто: Серпень 28, 2023
Прийнято: Жовтень 10, 2023
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет Львівська політехніка
3
Білостоцький технологічний університет
4
Національний університет Львівська політехніка

Висвітлено проблеми та рішення в логістиці складських операцій транспортної компанії. Визначено програмне забезпечення для реалізації імітаційної моделі. Проведено імітаційне моделювання функціонування складу транспортної компанії. Розглянуто основні етапи при реалізації імітаційної моделі. Створено контекстну діаграму для імітаційної моделі та уточнено її за допомогою декомпозиції контекстної діаграми. Розглянуто етапи формування імітаційної моделі у FlexSim. Створено базу даних та підключено до ПЗ FlexSim. Розглянуто об’єкти для реалізації імітаційної моделі, усім об’єктам надано початкові параметри. Запущено та одержано основні статистичні дані під час симуляції. Після аналізу імітаційного моделювання проведено оптимізацію

1. І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева “Транспортна логістика: навчальний посібник для вузів”, Київ: Центр учбової літератури, 2008, 224 с.

2. В. І. Перебийніс, О. В. Перебийніс “Транспортно-логістичні системи підприємств: формування та функціонування”, Монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 207 с.

3. Є. В. Крикавський “Логістика: Підручник”, Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004, 448 с.

4. FlexSim User Manual Version 2019, URL:https://docs.flexsim.com/en/

5. A. Greenwood “FlexSim Simulation Software Primer” Software version 2018 Update 2, FlexSim Software Products, Inc., 2018.

6. Чибіряк Я. І., Овчаренко К.В. Моделювання складальних процесів з використанням програмного забезпечення FlexSim. Інформатика, математика, механіка : тези доп. міжвуз. наук.-техн. конф. викладачів, співробітників,аспірантів і студентів, м. Суми : СумДУ, 2020. С. 181.

7. Велика, О. Т., Лясковська, С. Є., Смотр, О. О., & Бойко, М. В. (2021). Імітаційне моделювання технологічного процесу виготовлення виробів у середовищі FlexSim. Науковий вісник НЛТУ України, 31(2), 108-113. https://doi.org/10.36930/40310218

8. Ljaskovska, S., Martyn, Y., Malets, I., & Velyka, O. (2020). Optimization of Parameters of Technological Processes Means of theFlexSim Simulation Simulation Program, IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 2020, 391–397.https://doi.org/10.1109/DSMP47368.2020.9204029

9. Beaverstock, M., Greenwood, A., and Nordgren, W. Applied Simulation Modeling and Analysis Using FlexSim, 5th Edition, FlexSim Software Products, Inc., 2017.