STUDY OF INSPECTION OF THE PROCESSES OF MODIFICATION OF ROAD BITUMES OF EPO AND ITS IMPACT ON QUALITY PROPERTIES OF BMP

2018;
: 50-53
1
Institute of Chemistry and Chemical Technology Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

In our time, the use of bitumen modified with epoxy compounds is considered as an
effective means of improving the durability of road pavement. Given the rather long duration
of modification of road bitumen epoxy rapeseed oil (EPO), we studied the processes of
modifying bitumen using ultrasonic cavitation. For research, road bitumen modified with
rapeseed oil epoxy using cavitation and without it. Cavitation in the process of modification of
road bitumen was used to reduce the modification time.

1. Hromadska orhanizatsiia “Publichnyi audyt”, “Analiz finansuvannia avtomobilnykh dorih Ukrainy” (publicaudit. com. ua/reports-on-audit/analiz-finansuvannya-avtomobilnih-dorig-ukrayini/).
2. Hrudnykov Y. B. Proyzvodstvo neftianыkh bytumov. – M., Khymyia, 1983. – 188 s.

3. Hrynchuk Y. M. Effect of Modified Bitumen on Physico-mechanical Properties of Asphalt Concrete / Mykhailo Nykypanchuk, Yurii Hrynchuk and Mykola Olchovyk // Chemistry and Chemical Technology. – 2013. – Vol. 7. – №4. – P. 467–470.

4. Hrynchuk Yu. M. Epoksydni spoluky na osnovi ripakovoi olii yak modyfikatory dlia dorozhnikh bitumiv / Yu. M. Hrynchuk, M. V. Nykypanchuk // Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. – 2011. − № 700. –
S. 474–477.

5. Hrynchuk Yu. M. Vplyv umov ta sposobu modyfikatsii dorozhnikh bitumiv epoksydom ripakovoi olii na yikh fizyko-khimichni vlastyvosti / Hrynchuk Yu. M., Nykypanchuk M. V., Hrynchuk V. M. // Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. – 2013. – №761. – S. 465–469.

6. Bitumy naftovi dorozhni viazki. Tekhnichni umovy: DSTU 4044-2001.– K.: Derzhstandart Ukrainy, 2001.
7. DSTU B V.2.7-135:2007 “Budivelni materialy. Bitumy dorozhni, modyfikovani polimeramy. Tekhnichni umovy”.