PREDICTED SCREENING OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF THIOSULPHONATE PYRIMIDINE DERIVATIVES

2020;
: 53-60
1
Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University
2
Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University
7
Lviv Polytechnic National University

Pyrimidine and its derivatives are important objects for chemical synthesis and development of new drugs based on them. There is a practical application of a number of substances with a pyrimidine heterocycle in medical practice. We performed a predicted screening of biological activity, cytotoxicity and toxicity in rats of some synthesized pyrimidine thiosulfonates using appropriate on-line programs. It was found that they are low-toxic substances with a wide range of biological action and a high value of probable activity, which indicates the feasibility of continuing experimental studies of their biological action, in particular anticancer. S- (4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) benzenesulfonothioate deserves special attention for in-depth study.

1 Stadnytsʹka N.YE., Monʹka N.YA., Hubytsʹka I.I., Kurka M.S., Lubenetsʹ V.I. (2020) Prohnozovanyy skryninh biolohichnoyi aktyvnosti S-alkilovykh esteriv 8-khinolintiosulʹfokysloty.  Chemistry, Technology and Application of Substances., 2(2). 122-128. [in Ukrainian]
2 O.M. Shcherbak, I.D. Andreyeva, V.V. Kazmirchuk, P.S. Rusak, O.V. Menkus. (2012) Perspektyvy zastosuvannya novykh pokhidnykh pirymidynu pry nozokomialʹnykh infektsiyakh, vyklykanykh hramnehatyvnymy mikroorhanizmamy. Ukrainian journal of surgery.  3 (18). 34-37 [in Ukrainian]
3 Shcherbak O. M. (2011) Perspektyvy vyvchennya protymikrobnoyi diyi novykh pokhidnykh 4N-pirydo[4',3':5,6]pirano-, [2,3-D]pirymidynu. Aktualʹni pytannya farmatsevtychnoyi i medychnoyi nauky ta praktyky.2(24).116-118 [in Ukrainian]
4 P. Mampuys, C. R. McElroy, J.H. Clark, R.V.A. Orru, and B.U.W. Maes  (2020) Thiosulfonates as Emerging Reactants: Synthesis and Applications Adv. Synth. Catal. 362, 3 - 64.  https://doi.org/10.1002/adsc.201901597 
https://doi.org/10.1002/adsc.201901597
5 V. Lubenets, N. Stadnytska, D. Baranovych, S.Vasylyuk, O. Karpenko, V. Havryliak and V.  Novikov (March 15th 2019). Thiosulfonates: The Prospective Substances against Fungal Infections. In: Fungal Infection . Eds. Érico Silva de Loreto and Juliana Simoni Moraes Tondolo, IntechOpen, London. DOI:10.5772/intechopen.84436. ;
https://doi.org/10.5772/intechopen.84436
6.Pylypets A. Z., Iskra R. Y., Havryliak V. V., Nakonechna A. V., Novikov V. P., Lubenets V. I. (2017) Effects of thiosulfonates on the lipid composition of rat tissues. Український біохімічний журнал. 89. 6, 58-64. doi: https://doi.org/10.15407/ubj89.06.056
https://doi.org/10.15407/ubj89.06.056
7 Oriabinska L. B., Starovoitova S. О., Vasylyuk S. V., Novikov V. P., Lubenets V. I. (2017) Ethylthiosulfanilate effect on Candida tropicalis. Український біохімічний журнал. 89( 5). 70-76. doi: https://doi.org/10.15407/ubj89.05.070
https://doi.org/10.15407/ubj89.05.070
8 T.I. Halenova, I.V. Nikolaeva, A.V. Nakonechna, K. B. Bolibrukh, N. Y. Monka, V. I. Lubenets, O. M. Savchuk, V. P. Novikov,  L. I. Ostapchenko. (2015). The search of compounds with antiaggregation activity among S-esters of thiosulfonic acids. Ukr. Biochem. J. 87. 5.83-92. doi: https://doi.org/10.15407/ubj87.05.083
https://doi.org/10.15407/ubj87.05.083
9 V. I. Lubenets, Stadnitskaya, V. P. Novikov. (2000) Synthesis of thiosulfonates belonging to quinoline derivatives. Russ. J. Org. Chem. 36, 851-853. DOIhttps://doi.org/10.1007/BF02757443
https://doi.org/10.1007/BF02757443
10 Sato, R., Akutsu, Y., Goto, T., Saito, M. (1987). Benzopentathiepin as sulfurization reagent. Novel synthesis of thiosulfonates from sulfinates. Chem. Lett. 16. 2161-2162.
https://doi.org/10.1246/cl.1987.2161
11  D. B. Baranovich, V. I. Lubenets, V. P. Novikov, (2001). Synthesis of thiosulfonates with functional groups in the aliphatic chain, Russ. J. Org. Chem. 37, 1046-1047.
12D. B. Baranovich, V. I. Lubenets, V. P. Novikov (2001). Synthesis of S-[2-(4-Aminobenzenesulfonyl) ethyl] and S-[2-(3-Amino-4-methoxybenzenesulfonyl)ethyl] Thiosulfonates. Russ. J. Gen. Chem. 71, 1827-1827. DOIhttps://doi.org/10.1023/A:1013987618313
https://doi.org/10.1023/A:1013987618313
 13Q. Zhao, L. Lu, Q.  (2017). Direct Monofluoromethylthiolation with S-(Fluoromethyl) Benzenesulfonothioate. Shen, Angew. Chem. 2017, 129, 11733-11736; Angew. Chem. Int. Ed. 56, 11575-11578. DOI:10.1002/anie.201705633 
https://doi.org/10.1002/anie.201705633
14 V. I. Lubenets, S. V. Vasylyuk, V. P. Novikov. (2005). Synthesis of S-(3-chloroquinoxalin-2-yl) esters of aliphatic and aromatic thiosulfonic acids. Chem. Heterocycl. Compd. 41, 1547-1548. https://doi.org/10.1007/s10593-006-0039-9 
https://doi.org/10.1007/s10593-006-0039-9
15 B. Chura, V. I. Lubenets, O. V. Goi, V. P. Novikov  (2002). The Reaction of Sodium 4-Acetylaminobenzenethiosulfonate with 2,3-Dichloroquinoxaline. Chem. Heterocycl. Compd. 38, 1432-1433. DOI: 10.1023/A:1022163417299  
https://doi.org/10.1023/A:1022163417299
16 V. I. Lubenets, S. V. Vasylyuk, O. V. Goi, V. P. Novikov (2006). Reaction of 6,7-dichloroquinoline-5,8-quinone with thiosulfonic acid salts. Chem. Heterocycl. Compd. 42, 961-962. DOIhttps://doi.org/10.1007/s10593-006-0189-9  
https://doi.org/10.1007/s10593-006-0189-9
17 Lubenets V., Parashchyn Z., Vasylyuk S., Novikov V.  (2017).  The S-methyl-(2-methoxycarbonylaminobenzimidazole-5) thiosulfo-nate as potential anticancer agents. Global journal of Pharmacy & pharmaceutical Science.  3 (2). 001-003.
https://doi.org/10.19080/GJPPS.2017.03.555607
18. Shvets V, Karpenko O, Karpenko I,Novikov V, Lubenets V. (2017) Antimicrobial action of compositions based on thiosulfonates and biosurfactants on phytopathogens. Innovative Biosystems and Bioengineering. 1(1), 43-48.
https://doi.org/10.20535/1810-0546.2017.3.96283
19. І. А. Martyrosyan, O. V. Pakholyuk, B. D. Semak, O. Z. Komarovsʹka-Porokhnyavetsʹ, V. I. Lubenetsʹ, S. A. Pambuk. (2019). Novi tekhnolohiyi efektyvnoho zakhystu tekstylyu vid mikrobiolohichnykh poshkodzhenʹ. Nanosystemy, nanomaterialy, nanotekhnolohiyi.17( 4). 621-636 [in Ukrainian]
20. N. Ya. Monka, DB Baranovich, GB Shiyan, GM Khomitskaya, VI Lubenets (2019). Synthesis and properties of 4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl-methyl esters of aromatic thiosulfonic acids. Chemistry, Technology and Application of Substances., 2(2). 122-128. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.122
21. N.Ya. Monka, H.M. Khomitska, S.V. Vasyliuk, L.V. Fizer, L.D. Bolibrukh, V.I. Lubenets  (2020).  Synthesis and properties of 4,6-dimethylpyrimidine-2-yl esters of aromatic thiosulfoacids. Chemistry, Technology and Application of Substances., 2(2). 122-128.
https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.117
22. T. A. Gloriozova, D. A. Filimonov, A. A. Lagunin, V. V. Poroykov (1998) Testirovaniye komp'yuternoy sistemy dlya predskazaniya biologicheskoy aktivnosti PASS na vyborke novykh khimicheskikh soyedineniy. Khim.-farm. zhurnal. 32(12), 32-39. [in Russian]
https://doi.org/10.1007/BF02641319
23. A. Lagunin, A. Stepanchikova, D. Filimonov, V. Poroikov (2000). PASS: prediction of activity spectra for biologically active substances. Bioinformatics. 16 (8), 747-748.
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/16.8.747