Provision of local administrative services in Ukraine: problems and perspectives

Authors: 

V. Zolotariov, V. Koniaieva

The concepts of modern public policy of Ukraine in the sphere of provision of administrative services are examined. The main disadvantages in provision of local administrative services are identified. The ways of creation of favorable conditions for qualitative resolution of citizens’ problems are offered.

  1. Мамонова В. В. Роль менеджменту якості в управлінні розвитком людського потенціалу територіальної громади / В. В. Мамонова // Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : тези ХІ міжнар. наук. конгресу (24 березня 2011 р.). — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — С. 74–76.
  2. Кравченко М. В. Особливості соціального захисту громадян, які потребують сторонньої допомоги / М. В. Кравченко // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 16/17. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 91–98.
  3. Модернізація державного сектора: підзвітність та контроль [Текст]. —[Б. м.] : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007. — 6 с.
  4. Плющ В. Державні послуги як основа взаємодії громадян, бізнесу і держави / В. Плющ // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 23. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 313–318.
  5. Про адміністративні послуги : Закон України № 5203-VI від 06.09.2012 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2012. — № 184.
  6. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 523 від 06.05.2014 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2014. —№ 45. — С. 208.
  7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2250-р від 13.12.2010 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2010. — № 97. — С. 48.
  8. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток [Текст] / за заг. ред. А. В Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. — Дніпропетровськ : Монолит, 2010. — 400 с.
  9. Сіцінський А. Управління державною службою в умовах розвитку демократичного суспільства / А. Сіцінський // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 4 (34). — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. — С. 231–239.
  10. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології, управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2001. — 446 с.