Administrative services and its relationship with related concept

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 60–64

Authors: 

Natalya Marynjak

The article analyzes the scientific approaches to one of the key concepts of modern administrative law - administrative services. A ratio of the concept of the contiguous. Thesis there is determined signs of “administrative services” and formulated the author's definition of this concept.

 1. Концепція адміністративної реформи в Україні від 17 вересня 2004 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98.
 2. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспектива. / упор. В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2002. – 100 с.
 3. Григораш О. І. Публічні послуги у сфері державного управління: поняття та зміст // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2007. – № 385.
 4. Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт) : сборник / под общ. ред. Е. В. Гриценко, Н. А. Шевелевой. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – с. 32.
 5. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І. Б. Коліушко (відп.ред.), В. П. Тимощук (авт.-упоряд.) – К. 2003. – 496 с.
 6. Котюк І. Адміністративні послуги як категорія адміністративного права / І. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 84/2010. – С. 104–107.
 7. Афанасьєв К.К. Адміністративні послуги: навчальний посібник / К. К. Афанасьєв. – Луганськ: РВВЛДУВС, 2010. – 175 с.
 8. Демський Е. Ф. Адміністративні послуги та їх юридична природа / Е. Ф. Демський // Юридична наука : наук. юрид. журн. – 2011. – № 1(1) – С. 79–86.
 9. Закон України “Про адміністративні послуги” від 06.09.2012 № 5203-VI – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
 10. Концепція розвитку системи надання адмініст¬ративних послуг органами виконавчої влади, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80.
 11. Закон України “Про доступ до публічної інформації” http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2939-17.