Формування національної ідеї як основа запобігання розвитку корупції в українському суспільстві

Authors: 

О. І. Пархоменко-Куцевіл

Проаналізовано поняття «національна ідея як основа формування національної самосвідомості» та фактор запобігання розвитку корупції в Україні. Обґрунтовано, що національна ідея — стратегічна мета, яка формується історично та спрямована об’єднати країну у єдину націю, формує єдину систему координат цінностей. Доведено, що національна ідея як фактор запобігання корупції в Україні повинна виражатися у стратегічній меті, що спрямовуватиме дію громадян України на запобігання корупції, формувати громадянську самосвідомість, відповідальність за свої дії та бездіяльність.

 1. Пірен М., Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз. К. : Університет Україна, 2007. 408 с.
 2. Безклубенко С. Д. Національна ідея в контексті “загальнолюдських” цінностей // V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва “Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації” : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (1 – 2 червня 2007 р., м. Київ). К., 2007. С. 13—19.
 3. Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. 2-ге вид., доп. і перероб. К. : Довіра, 2004. 740 с.
 4. Там само. 740 с.
 5. Політологічний словник / Ю. С. Шемшученко (відп. ред.), В. П. Горбатенко (упоряд.). К. : Знання, 2005. 735 с.
 6. Там само. 735 с.
 7. Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки. Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. Вип. 9. К., 2001. С. 4—8.
 8. Фартушний А. Національна ідея як динамічна система духовних вартостей // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. Вип. 1. C. 12—37.
 9. Трачук В. Українська національна ідея як модернізаційний проект // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. Політехніка”, 2007. Вип. 19. С. 154—159.
 10. Левченко Н. В. Національна ідея як чинник державотворення в Україні // Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 2. С. 66—75.
 11. Пашкова О. Тож чи потрібна українська національна ідея? URL : www.viche.info/journal/1064.
 12. Морарь М. В. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства // Політологія. 2014. № 8 (112). Серпень. С. 108—113.
 13. Чупрій Л. В. Становлення концепту “національна ідея” в контексті розвитку українознавства. URL : http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20079.
 14. Шумка А. В., Сивак О. І. На шляху пошуку української національної ідеї // Військово-науковий вісник. 2009. Вип. 12. С. 222—232.
 15. Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, О. С. Власюк [та ін.] ; за ред. В. С. Крисаченка. К. : НІСД, 2004. 648 с.
 16. Вадим К. Єдність країни та захист прав людини – це головні складові національної ідеї України. URL : http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/ 4ece5ff698860/view_print/.
 17. Медведчук В. В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.01. К., 1997. 32 с.
 18. Радченко О. Національна ідея України – ціннісний підхід. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-1/doc/1/07.pdf.