Planning, spatial and investment aspects in the protection of cultural landscapes and objects of historical value in Poland

2009;
: pp. 42-48
Authors:
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

The paper presents the system of local spatial planning and investment processes in Poland. That is also considered of determinants and directions of spatial development and in the loval master plan that the zones of conservatory are established, which are supposed to rotect monuments situated in these areas. The paper also presents Polish institutions engaged in monument preservation as well as examples of historic urban patterns from the matopolshic voivodeship

 1. Dubel K.  1996.  Ochrona i ksztaіtowanie њrodowiska. Oficyna Wydawnicza Makago, Bytom.
 2. Gawroсski K. 2007. „Spatial planning as tool for landscape protection and shaping” [In:] CULTURAL LANDSCAPE Assessment, Protection, Shaping. Monographic volume, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, pp. 159-170.
 3. Niewiadomski Z.  2005.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 4. Pawіowski L., Gawroсski K. 1975.  „System zabudowy dziaіek siedliskowych na przykіadzie wsi Goіkowice”, Sprawozdania z Posiedzeс Komisji Budownictwa i Gospodarki Wodnej w Rolnictwie, PAN Krakow Branch, Volume XIX/2, Wydawnictwo Ossolineum.
 5. Piech J. 1993.  „Planowanie przestrzenne na drodze przemian” Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Sesja Naukowa, 39, 113-117.
 6. Rozporz№dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Dz. U. No. 164, item 1587 of 2003). (The Regulation of the Ministry on Infrastructure on the Required Scope of the Local Master Plan).
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (consolidated text Dz. U. No. 156, item 1118 of 2006). (Polish Construction Law).
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony њrodowiska (Dz. U. No. 62, item 627 of 2001 with later amendments). (Environment Protection Law).
 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody. (Dz. U. No. 92 item 880 of 2004 with later amendments). (Act on Environment Protection).
 10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkуw i opiece nad zabytkami, 2003a  (Dz. U. No. 162, item 1568 of 2003 with later amendments). (Act on the Protection and Guardianship of Historical Monuments).
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003b  (Dz. U. No. 80, item 717 with later amendments). (Act on Spatial Planning and Development).