Планування, просторові та інвестиційні аспекти в охороні культурних ландшафтів та об'єктів історичної цінності в Польщі

Автори:
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

В роботі представлена система місцевого просторового планування та інвестиційних процесів у Польщі. Також розглядаються детермінанти та напрямки просторового розвитку, а також у генеральному плані створення зони консерваторії, які передбачають виявлення пам'ятників, розташованих у цих районах. В документі також представлені польські установи, що займаються збереженням пам'ятників, а також приклади історичних міських зразків з матопольського воєводства

 1. Dubel K.  1996.  Ochrona i ksztaіtowanie њrodowiska. Oficyna Wydawnicza Makago, Bytom.
 2. Gawroсski K. 2007. „Spatial planning as tool for landscape protection and shaping” [In:] CULTURAL LANDSCAPE Assessment, Protection, Shaping. Monographic volume, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, pp. 159-170.
 3. Niewiadomski Z.  2005.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 4. Pawіowski L., Gawroсski K. 1975.  „System zabudowy dziaіek siedliskowych na przykіadzie wsi Goіkowice”, Sprawozdania z Posiedzeс Komisji Budownictwa i Gospodarki Wodnej w Rolnictwie, PAN Krakow Branch, Volume XIX/2, Wydawnictwo Ossolineum.
 5. Piech J. 1993.  „Planowanie przestrzenne na drodze przemian” Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Sesja Naukowa, 39, 113-117.
 6. Rozporz№dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Dz. U. No. 164, item 1587 of 2003). (The Regulation of the Ministry on Infrastructure on the Required Scope of the Local Master Plan).
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (consolidated text Dz. U. No. 156, item 1118 of 2006). (Polish Construction Law).
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony њrodowiska (Dz. U. No. 62, item 627 of 2001 with later amendments). (Environment Protection Law).
 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody. (Dz. U. No. 92 item 880 of 2004 with later amendments). (Act on Environment Protection).
 10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkуw i opiece nad zabytkami, 2003a  (Dz. U. No. 162, item 1568 of 2003 with later amendments). (Act on the Protection and Guardianship of Historical Monuments).
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003b  (Dz. U. No. 80, item 717 with later amendments). (Act on Spatial Planning and Development).