Determination of allowable values of mean square error when calculating the area of land for different types of settlements

2011;
: pp. 157-166
1
Department of Geodesy, Lviv PolytechnicNational University, State Higher Educational Institution “National Mining University”
2
State Higher Educational Institution “National Mining University”
3
State Higher Educational Institution “National Mining University”; Kyiv National University of Construction and Architecture

The research have touched upon the analysis of normative-legal acts of Ukraine, which regulate precision of coordinates determination of boundaries angles of land parcels in the different types of settlements. Investigated the influence of these normative errors on the legitimate values of standard mean square error of determination of land parcels areas in settlements

1. Baranovs'kyj V.D.,. Karpins'kyj Ju.O,. Ljashenko A.A. Topografo-geodezychne ta kartografichne zabezpechennja vedennja derzhavnogo zemel'nogo kadastru. Vyznachennja ploshh terytorij [Topographic and geodetic and cartographic software maintenance State Land Cadastre. Determining the areas territories ]. Za zag. red. Ju.O. Karpins'kogo [ ed. JO Karpinski]. Kyiv: NDHIK, 2009, 92 p.: ill. (Ser. "Geodesy, Cartography, Cadastre"). 
2. Doskoch A.,. Tarnavs'kyj V, Lityns'kyj V. Tochnist' vyznachennja ploshh za ploskymy prjamokutnymy koordynatamy [Accuracy of space at the flat rectangular coordinates]  Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. prac' [Recent advances in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. AL, 2010, Vol. And (19), pp. 107-114. 
3. Dutchyn M.,. Bida І,. Mel'nychenko G. Doslidzhennja tochnosti vyznachennja ploshh zemel'nyh diljanok z vrahuvannjam kil'kosti konturnyh tochok ta i'h roztashuvannja [Investigation accuracy of area of land, taking into account the number of contour points and their location ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. Prac [Recent advances in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. AL, 2009, Vol. And (17), pp. 301-308. 
4. Zemel'nyj kodeks Ukrai'ny [The Land Code of Ukraine] of 25.10.2001 № 2768-III, iz zminamy i dopovnennjamy, vnesenymy Zakonom Ukrai'ny [as amended and supplemented by the Law of Ukraine] of 16.06.2011 no. 3523-VI
5. Instrukcija pro vstanovlennja (vidnovlennja) mezh zemel'nyh diljanok v naturi (na miscevosti) ta i'h zakriplennja mezhovymy znakamy, zatverdzhena nakazom Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny iz zemel'nyh resursiv [Instructions on installing (updating) of land plots in kind (on the ground) and their consolidation boundary markers, approved by the State Committee of Ukraine for Land Resources] of 18.05.2010 no. 376,], iz zminamy i dopovnennjamy, vnesenymy nakazom Derzhavnogo komitetu iz zemel'nyh resursiv [as amended, as amended by the State Committee for Land Resources] from 25.02.2011 no. 117 
6. Kerivnyj tehnichnyj material “Inventaryzacija zemel' naselenyh punktiv (nazemni metody)”, zatverdzhenyj nakazom GUGKK [Technical Guidance material "inventory of land settlements (ground techniques)", approved by HUHKK] from 02.02.1993 № 6]. Kyiv, 1993, 
7. Podatkovyj kodeks Ukrai'ny [Tax Code of Ukraine] of 02.12.2010 no. 2755-VI, iz zminamy i dopovnennjamy, vnesenymy Zakonom Ukrai'ny [as amended and supplemented by the Law of Ukraine] of 19.05.2011 no. 3387-VI 
8. Polozhennja pro zemel'no-kadastrovu inventaryzaciju zemel' naselenyh punktiv, zatverdzhene nakazom Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny po zemel'nyh resursah [Regulations on land cadastre inventory of land settlements, approved by the State Committee of Ukraine for Land Resources] of 26.08.1997 no. 85 
9. Rjabchij V.A.,. Rjabchij V.V, Kashyna N. Vyznachennja dopustymoi' zminy ploshhi zemel'noi' diljanky za rezul'tatamy povtornyh geodezychnyh vymiriv [Determination of allowable changes in the area of land on the results of repeated geodetic measurements ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. Prac [Recent advances in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. AL, 2010, Vol. And (19), pp. 103-106. 
10. Rjabchij V.A, Rjabchij V.V,. Jankin O. Vstanovlennja tochnosti vyznachennja ploshh zemel'nyh diljanok pid malymy ob’jektamy neruhomosti [Installing the accuracy of area of land for small real estate ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. Zb. nauk. Prac [Recent advances in geodetic science and industry. - Coll. Science. Works]. Lviv, 2010, Vol. II (20), pp. 204-208. 
11. Rjabchij V., Tregub M. Vyznachennja dopustymyh znachen' serednih kvadratychnyh pohybok ploshh zemel'nyh diljanok za mezhamy naselenyh punktiv [Determination of allowable values mean square errors of area of land outside settlements]. Geodezija, kartografija ta aerofotoznimannja [Geodesy, cartography and aerial photography]. 2011, Vol. 74, pp. 136-142. 
12. Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny [The Civil Code of Ukraine] of 16.01.2003 Number 435-IV, iz zminamy i dopovnennjamy, vnesenymy Zakonom Ukrai'ny [as amended and supplemented by the Law of Ukraine] of 31.05.2011 no. 3436-VI.