Методологія еколого–ландшафтного моніторингу порушених земель (на прикладі Роздільського кар’єру)

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано умови виникнення і розвитку моніторингу як комплексного науково-інформаційної системи спостереження за різними природними та антропогенними об'єктами та явищами. Запропоновано методику здійснення еколого-ландшафтного моніторингу порушених земель в процесі відкритих промислових розробок родовищ самородної сірки.

1. Положення про державну систему моніторингу довкілля: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.02. 1998 р. №391. 
2. Положення про моніторинг земель: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.08. 1993 р. № 661. 
3. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського,еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.05. 2004 р. № 681. 
4. Антропогенные ландшафты: структура, методы и прикладные аспекты изучения.– Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1998.– 141 с. 
 5. Вовк О.Б. Особливості ґрунтового моніторингу в умовах міста (на прикладі міста Львова) / О.Б. Вовк // Екологія та ноосферологія.– 2007. – Т. 18. – № 1–2. – С. 57–63. 
6 Волчанський Р.В. Моніторинг техногенного впливу на навколишнє середовище / Р.В. Волчанський // Наук. зап.Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Сер. Географія. – Вінниця, 2001. – Вип. 1. – С. 113–120. 
7. Горбатюк В.М. Організаційно-технологічні особливості здійснення моніторингу земель на регіональному рівні / В.М. Горбатюк, К.В. Клименко // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Вип. 69. – С. 150–156. 
8. Звіт про науково-технічну роботу “Створення системи та проведення спеціальних екологічних моніторингових досліджень в зоні впливу гірничо-хімічних підприємств Львівщини” Академія гірничих наук України.- Відділення гірничо-хімічної сировини 2008. – 35 с. 
9. Іванов Є. А. Еколого-ландшафтознавче дослідження територій, порушених гірничовидобувною промисловістю (на прикладі Яворівського ДГХП „Сірка”) / Є.А. Іванов // Географія і сучасність: Зб. наук. праць, 1999.– Вип. 1. – С. 94–100. 
10.Іванов Є.А. Еколого-ландшфтознавчий аналіз гірничовидобувних територій / Є.А. Іванов // Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Матер. Всеукр. наук. конф.студ. і аспірантів. – К.: ВЦ Київський ун-т, 2000. – С. 17–18. 
11. Іванов Є.А. Еколого-ландшафтний аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) / Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – К., 2001.– 14 с. 
12. Іванов Є. Методика еколого-ландшафтного картографування гірничовидобувних територій / Є. Іванов // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Вип. 104. Географія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 207–213. 
13. Каленчук-Порханова Ж. Про актуальність моніторингу навколишнього середовища / Ж. Каленчук-Порханова, М. Мовчан // Рідна природа. – 2002. – № 2. – С. 12–14. 
14. Королев В.А. Эколого-геологический мониторинг полигонов твердых отходов / В.А. Королев, Д.Б. Новаковский, Н.И. Тульская // Экология и прпомышленность России. – М., 2001. – № 7. – С. 39–41. 
15 Маланчук М. Інвентаризація земель, порушених промисловими розробками Передкарпатських родовищ сірки / М. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип. 1(21). – С. 221–223. 
16. Медведев В. Система единого экологического мониторинга / В. Медведев // Зеленый мир. – 1994. – С. 23.
 17. Мельник А.В. Ландшафтний моніторинг / А.В. Мельник, Г.П. Мыллер. – К., 1993. – 152 с.31. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтного аналізу / А.В. Мельник. – Львів. ВЦ ім. І. Франка, 1999. – 286 с. 
18. Перфельев С.Е. Перспективы космического агропромышленного мониторинга/ С.Е. Перфельев.– Иркутск: Аграрная наука. – 2007. – С. 9–11. 
19. Экологический моніторинг: Учеб.-метод. пособие. – Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: Академический проспект, 2006. – 416 с.