Volume 84, no.4, 2023

In this Number

(11 papers)
Ulyana Dzelendzyak, Vladislav Vanyuk, Halyna Vlakh-Vyhrynovska, Mariusz Węgrzyn
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2023.04.052
52-61
69