Mineral Filled Porous Composites Based on Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Bactericidal Properties

2016;
: pp. 187 – 192
Автори: 
Volodymyr Skorokhoda, Nataliya Semenyuk, Iryna Dziaman and Oleg Suberlyak

Lviv Polytechnic National University 12, Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine; vskorohoda@yahoo.com

The polymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate compositions with polyvinylpyrrolidone has been investigated in the presence of mineral fillers (hydroxyapatite, montmorillonite and wollastonite). The influence of the nature and amount of mineral filler on polymerization kinetics and composition of copolymers has been determined. In the composite structure silver particles were obtained via silver nitrate reduction by polyvinylpyrrolidone tertiary nitrogen. The synthesized silver-containing composites possess bactericidal properties against E. colі and S. aureus bacteria, in particular.

[1] Junho Lee, Kug Kim and Tae Gon Kim.: J. Porous Mat., 2013, 20, 719.
[2] Skorokhoda V., Semenyuk N., Kostiv U. and Suberlyak O.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 95.
[3] Semenyuk N., Dudok G., Skorokhoda T. and Suberlyak O.: E-Eur. J. Adv. Techn., 2014, 5, 12.
[4] Semenyuk N., Dzjaman I. and Skorokhoda V.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politechnika”, 2015, 787, 409.
[5] Semenyuk N., Siryi O. and Halyshyn O.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politechnika”, 2010, 667, 452.
[6] Dubyaga V., Perepechkin L. and Katalevskyi E.: Polimernye Membrany. Khimiya, Moskva 1981.
[7] Bühler V.: Kollidon. BASF, Ludwigshafen 2001.
[8] Skorokhoda V.: Chem. Chem. Technol., 2010, 3, 191.
[9] Suberlyak O., Skorokhoda V. and Thir I.: Vysokomol. Soed., 1989, 5B, 336.
[10] Pyatnitsky I. and Sukhan V.: Analiticheskaya Khimiya Serebra. Khimiya, Moskva 1975.
[11] Gres O., Lebedev E., Klymchuk V. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2009, 75, 55.