Volume 10, Number 4s, 2016

In this Number

(14 papers)

Slavcho Rakovsky, Metody Anachkov, Mikhail Belitskii and Gennady Zaikov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.531
pp. 531 – 551

Oleg Figovsky, Leonid Shapovalov and Alexander Leykin

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.553
pp. 553 – 559

Zoriana Demchuk, Mariya Savka, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Volodymyr Donchak and Stanislav Voronov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.561
pp. 560 – 570

Paulina Kosmela, Lukasz Zedler, Krzysztof Formela, Jozef Haponiuk and Lukasz Piszczyk

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.571
pp. 571 – 580

Eldar Zeynalov, Manfred Wagner, Joerg Friedrich, Matanat Magerramova and Nazilya Salmanova

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.581
pp. 581 – 586

Ostap Ivashkiv, Jacek Namiesnik, Olena Shyshchak, Igor Polyuzhyn and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.587
pp. 587 – 594

Katarzyna Owczarek, Natalia Szczepanska, Justyna Plotka-Wasylka, Malgorzata Rutkowska, Olena Shyshchak, Michael Bratychak and Jacek Namiesnik

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.601
pp. 601 – 606

Justyna Kucinska-Lipka, Helena Janik and Iga Gubanska

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.607
pp. 607 – 612

Victor Yavorskiy, Andriy Slyuzar and Jaroslav Kalymon

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.613
pp. 613 – 619

Valentina Pidlisnyuk, John Harrington JR, Yulia Melnyk and Yuliya Vystavna

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.621
pp. 621 – 629

Serhiy Pyshyev, Volodymyr Gunka, Yuriy Grytsenko and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
pp. 631 – 636

Marek Kulazynski, Marek Stolarski, Hanna Faltynowicz, Beata Narowska, Lukasz Swiatek and Marcin Lukaszewicz

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.637
pp. 637 – 643