Випуск 10, Номер 4s, 2016

У цьому номері

(14 статей)
Zoriana Demchuk, Mariya Savka, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Volodymyr Donchak and Stanislav Voronov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.561
сс. 560 – 570
Ostap Ivashkiv, Jacek Namiesnik, Olena Shyshchak, Igor Polyuzhyn and Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.587
сс. 587 – 594
Katarzyna Owczarek, Natalia Szczepanska, Justyna Plotka-Wasylka, Malgorzata Rutkowska, Olena Shyshchak, Michael Bratychak and Jacek Namiesnik
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.601
сс. 601 – 606
Victor Yavorskiy, Andriy Slyuzar and Jaroslav Kalymon
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.613
pp. 613 – 619
Valentina Pidlisnyuk, John Harrington JR, Yulia Melnyk and Yuliya Vystavna
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.621
сс. 621 – 629
Serhiy Pyshyev, Volodymyr Gunka, Yuriy Grytsenko and Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
сс. 631 – 636
Marek Kulazynski, Marek Stolarski, Hanna Faltynowicz, Beata Narowska, Lukasz Swiatek and Marcin Lukaszewicz
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.637
сс. 637 – 643