Випуск 10, Номер 4s, 2016

У цьому номері

(14 статей)

Zoriana Demchuk, Mariya Savka, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Volodymyr Donchak and Stanislav Voronov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.561
сс. 560 – 570

Ostap Ivashkiv, Jacek Namiesnik, Olena Shyshchak, Igor Polyuzhyn and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.587
сс. 587 – 594

Katarzyna Owczarek, Natalia Szczepanska, Justyna Plotka-Wasylka, Malgorzata Rutkowska, Olena Shyshchak, Michael Bratychak and Jacek Namiesnik

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.601
сс. 601 – 606

Victor Yavorskiy, Andriy Slyuzar and Jaroslav Kalymon

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.613
pp. 613 – 619

Valentina Pidlisnyuk, John Harrington JR, Yulia Melnyk and Yuliya Vystavna

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.621
сс. 621 – 629

Serhiy Pyshyev, Volodymyr Gunka, Yuriy Grytsenko and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
сс. 631 – 636

Marek Kulazynski, Marek Stolarski, Hanna Faltynowicz, Beata Narowska, Lukasz Swiatek and Marcin Lukaszewicz

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.637
сс. 637 – 643