Effect of Phenol-Cresol-Formaldehyde Resin on Adhesive and Physico-Mechanical Properties of Road Bitumen

2018;
: pp. 456-461
1
Lviv Polytechnic National University, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The phenol-cresol-formaldehyde resin (PhCR-F) obtained from phenolic fraction of coal tar has been synthesized via the polycondensation method of “raw” phenols with formaldehyde. The modification of road bitumen by this resin was carried out. PhCR-F in different concentrations was found to be effectively used as a modifier of road bitumen. It was shown that PhCR-F is an effective adhesive additive for road bitumen. The structural types of the oxidized and modified bitumen were determined according to the group-chemical composition and calculated criteria.

[1] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
[2] Zhu J., Birgisson B., Kringos N.: Eur. Polym. J., 2014, 54, 18. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.02.005
[3] Bulatovic V., Rek V., Markovic K.: J. Mater. Res. Innovat., 2012, 16, 1. https://doi.org/10.1179/1433075X11Y.0000000021
[4] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y. et al.: Int. J. Pavement Res. Technol., 2017, 10, 289. https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2017.05.001
[5] Tarasov R., Makarova L., Kadomtseva A.: Modern Sci. Res. Innovat., 2014, 5, 1. http://web.snauka.ru/en/issues/2014/05/34687
[6] Nykypanchuk M., Hrynchuk Yu., Olchovyk M.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 467.
[7] Galdina V.: Modifitsirovannye Bitumy. SibADI, Omsk 2009.
[8] Strap G., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279.
[9] Çubuk M., Gürü M., Arslan D.: J. Mater. Civil Eng., 2014, 26, 4014. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000889
[10] Pyshyev S., Grytsenko Yu., Solodkyy S. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 359. https://doi.org/10.23939/chcht09.03.359
[11] Pavlovych L., Solovieva N.: Vestnik Sibirskogo Gos. Ind. Univ., 2016, 1, 35.
[12] Melnyk Yu., Reutskyy V., Reutskyy Vol., Starchevskyy V.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 177.
[13] Toroptseva A., Belgorodskaya K., Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii i Tekhnologii Vysokomolekuliarnykh Soedineniy. 1972.
[14] Demchuk Y., Gunka V., Pyshyev S., Bratychak M.: Uglekhim. Zh., 2017, 5, 23.
[15] Zolotaryov V., Pyrih Ya., Galkin A., Kudriavtseva-Valdes S.: Avtoshliahovyk Ukrainy, 2010, 4, 32.
[16] Kolbanovskaya A., Mikhailov V.: Dorozhnye Bitumy. Transport, Moskwa 1973.
[17] Marcusson J.: Angew. Chem., 1916, 29, 346. https://doi.org/10.1002/ange.19160297303
[18] BS EN 12591:2009 Bitumen and Bituminous Binders – Specifications for Paving Grade Bitumens.