Development of Mathematical Model and Identification of Optimal Conditions to Obtain Phenol-Cresol-Formaldehyde Resin

2019;
: pp. 212-217
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University
7
Lviv Politecnic National University

The effect of factors on the process of obtaining phenol-cresol-formaldehyde resin (PhCR-F) has been studied. By using empirical evidence, the adequate experimental statistical-mathematical (ESM) model has been developed. Based on this model, the optimal values of the process factors for obtaining PhCR-F have been identified, bringing about both high yield and softening point of the resin. Data predicted on the basis of the ESM model were compared with empirical evidence about PhCR-F preparation.

[1] Zhu J., Birgisson B., Kringos N.: Eur. Polym. J., 2014, 54, 18. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.02.005
[2] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
[3] Kowalski K., Król J., Radziszewski P. et al.: Transport. Res. Procedia, 2016, 14, 3582. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.426
[4] Schaur A., Unterberger S., Lackner R.: Eur. Polym. J., 2017, 96, 256. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.09.017
[5] Kishchynskyi S.: Vestnyk Kharkovskogo Nats. Avtomob.-Dor. Univ., 2008, 40, 28.
[6] DemchukY., Gunka V., Pyshyev S., Bratychak M.: Uglekhim. Zh., 2017, 5, 23.
[7] Demchuk Y., Sidun I., Gunka V.et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 456. https://doi.org/10.23939/chcht12.04.456
[8] Toroptseva A., Belgorodskaya K., Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii i Tekhnologii Vysokomolekuliarnykh Soedineniy. Khimiya, Moskva 1972.
[9] Kafarov V.: Metody Kibernetiki v Khimii i Khimicheskoi Tehnologii. Khimia, Moskva 1971.
[10] Drejper M., Smit G.: Prikladnoi Regrissionnyi Analiz. Finansy i statistica, Moskva 1986.
[11] Cegelyk G.: Osnovy Ekonometrii. LNU im. I.Franka, Lviv 2011.
[12] Boljshev L., Smirnov N.: Tablicy Matematicheskoi Stаtistski. Nauka, Moskva 1983.
[13] Strap G., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.279
[14] Bratychak M., Strap G., Astakhova O., Shyshchak O.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 153. https://doi.org/10.23939/chcht07.02.153
[15] Zubyk H., Plonska-Brzezinska M., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 435. https://doi.org/10.23939/chcht09.04.435
[16] Zubyk H., Mykhailiv O., Papathanassiou A. et al.: J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 845. https://doi.org/10.1039/c7ta08814k