The Features of Rheological and Tribological Behavior of High-Viscosity Polyolefine Compositions Depending on Their Content

2021;
: pp. 486–492
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The influence of additive nature as well as its ratio on the rheological, tribological and technological properties of blends based on ultra-high molecular weight polyethylene has been determined. The energy costs impact in the polymer blends processing has been studied. It is shown that the rheological and tribological properties of the samples have a complicated dependence, which is determined by inhomogeneity of the system. The paper takes into consideration the influence of the friction coefficient of material and the viscosity of its melt on energy costs during processing by injection molding or extrusion

 1. Kurylo M., Suberlyak O., Zemke V.: Visnyk Lvivskoho Nats. Univ., 1999, 361, 111.
 2. Lipatov Yu.: Phiziko-Khimiya Mnogokomponentnykh Polimernykh System. Naukova dumka, Kyiv 1986.
 3. Krasinskyi V., Suberlyak O., Zemke V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 59. https://doi.org/10.23939/chcht13.01.059
 4. Parfit J., Jeykok M.: Khimiya Poverhnostey Razdela Phaz. Mir, Moskva 1984.
 5. Suberlyak O., Kurylo M., Zemke V.et al.: Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo, Częstochow 2000.
 6. ISO 1133-76: Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer.
 7. IEC TR 60648:1979. Method of test for coefficients of friction of plastic film and sheeting for use as electrical insulation.
 8. Basov N., Kazankov Yu., Lyubartovich V.: Raschet i Konstryirovanie Oborydovania dlia Proizvodstva i Pererabotki Polimernykh Materialov. Khimiya, Moskva 1986.
 9. Pakharenko V. et al.: Teplophizicheskie i Pheologicheskie Kharakteristiki i Koefitsienty Treniya Napolnenykh Termoplastov. Naukova Dumka, Kyiv 1983.
 10. Mikulionok I.: Tekhnologichni Osnovy Pereroblennya Polimernykh Materialiv. KPI im. Igorya Sikorskogo, Kyiv 2020. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35084/1/Pereroblennia-polimernykh...
 11.  Avramenko V. et al.: Tekhnologiya Vyrobnytstva ta Pererobky Polimeriv Medyko-Biologichnogo Pryznachennya. Vyd-vo Tekhnologichnyj Tsentr, Kharkiv 2018. https://repository.entc.com.ua/media/309126-technology-of-production-and...
 12. Levytskyi V., Masyuk A., Katruk D. et al.: Chem. Chem. Technol., 2020, 4, 496. https://doi.org/10.23939/chcht14.04.496
 13. Kurylo M., Zemke V., Suberlyak O.: Visnyk Lvivskoho Nats. Univ., 2002, 447, 74.
 14. Miroshnikov Yu., Lemstra P., Letuchyj M. et al.: Vysokomolekulyarnye Soedineniya, 2000, 7, 1200.
 15. Kalinchev E., Sakovtseva M.: Svoistva i pererabotka termoplastov. Khimiya, Leningrad 1983.
 16. Chang Dey Han: Reoligia v procesach pererabotki polimerov. Khimiya, Moskva 1979.
 17. Suberlyak O., Zemke V., Pronyk O.: Kompozitsionnyе Materialy v Promyshlennosti, 2003, 107.
 18. Levytskyi V., Katruk D., Masyuk A. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 53. https://doi.org/10.23939/chcht12.01.053
 19. Suberlyak O., Bratychak Mykh., Zemke V., Chopyk N.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 411. https://doi.org/10.23939/chcht08.04.411
 20. Yurchenko M.: Naгkovyi Visnyk NLTU Ukrainy, 2019, 29, 112. https://doi.org/10.15421/40290223
 21. Shved M., Shved D., Velikoivanenko S.: Molodyi Vchenyi, 2018, 1, 447. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/53