Особливості реологічної та трибологічної поведінки високов’язкісних полімерних композицій в залежності від складу

2021;
: cc. 486–492
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Встановлено вплив природи доданків та їх співвідношення на реологічні, трибологічні та технологічні властивості сумішей на основі надвисокомолекулярного поліетилену. Вивчено їх вплив на енергетичні витрати в процесі переробки полімерних сумішей. Показано, що реологічні та трибологічні властивості зразків мають характер залежності складний, що визначається неоднорідністю системи. В роботі враховано вплив коефіцієнта тертя метеріалу та в’язкості його розтопу на енергетичні витрати в процесі переробки методом лиття під тиском чи екструзією.

 1. Kurylo M., Suberlyak O., Zemke V.: Visnyk Lvivskoho Nats. Univ., 1999, 361, 111.
 2. Lipatov Yu.: Phiziko-Khimiya Mnogokomponentnykh Polimernykh System. Naukova dumka, Kyiv 1986.
 3. Krasinskyi V., Suberlyak O., Zemke V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 59. https://doi.org/10.23939/chcht13.01.059
 4. Parfit J., Jeykok M.: Khimiya Poverhnostey Razdela Phaz. Mir, Moskva 1984.
 5. Suberlyak O., Kurylo M., Zemke V.et al.: Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo, Częstochow 2000.
 6. ISO 1133-76: Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer.
 7. IEC TR 60648:1979. Method of test for coefficients of friction of plastic film and sheeting for use as electrical insulation.
 8. Basov N., Kazankov Yu., Lyubartovich V.: Raschet i Konstryirovanie Oborydovania dlia Proizvodstva i Pererabotki Polimernykh Materialov. Khimiya, Moskva 1986.
 9. Pakharenko V. et al.: Teplophizicheskie i Pheologicheskie Kharakteristiki i Koefitsienty Treniya Napolnenykh Termoplastov. Naukova Dumka, Kyiv 1983.
 10. Mikulionok I.: Tekhnologichni Osnovy Pereroblennya Polimernykh Materialiv. KPI im. Igorya Sikorskogo, Kyiv 2020. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35084/1/Pereroblennia-polimernykh...
 11.  Avramenko V. et al.: Tekhnologiya Vyrobnytstva ta Pererobky Polimeriv Medyko-Biologichnogo Pryznachennya. Vyd-vo Tekhnologichnyj Tsentr, Kharkiv 2018. https://repository.entc.com.ua/media/309126-technology-of-production-and...
 12. Levytskyi V., Masyuk A., Katruk D. et al.: Chem. Chem. Technol., 2020, 4, 496. https://doi.org/10.23939/chcht14.04.496
 13. Kurylo M., Zemke V., Suberlyak O.: Visnyk Lvivskoho Nats. Univ., 2002, 447, 74.
 14. Miroshnikov Yu., Lemstra P., Letuchyj M. et al.: Vysokomolekulyarnye Soedineniya, 2000, 7, 1200.
 15. Kalinchev E., Sakovtseva M.: Svoistva i pererabotka termoplastov. Khimiya, Leningrad 1983.
 16. Chang Dey Han: Reoligia v procesach pererabotki polimerov. Khimiya, Moskva 1979.
 17. Suberlyak O., Zemke V., Pronyk O.: Kompozitsionnyе Materialy v Promyshlennosti, 2003, 107.
 18. Levytskyi V., Katruk D., Masyuk A. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 53. https://doi.org/10.23939/chcht12.01.053
 19. Suberlyak O., Bratychak Mykh., Zemke V., Chopyk N.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 411. https://doi.org/10.23939/chcht08.04.411
 20. Yurchenko M.: Naгkovyi Visnyk NLTU Ukrainy, 2019, 29, 112. https://doi.org/10.15421/40290223
 21. Shved M., Shved D., Velikoivanenko S.: Molodyi Vchenyi, 2018, 1, 447. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/53