Voltammetric Determination of Iridium in Alloys Using Xylenol Orange

Authors: 

Roman Kharchuk and Oleksandr Tymoshuk

The possibility of iridium(IV) voltammetric determination using threephenylmethane dye (xylenol orange) has been investigated. The proposed technique has been tested using model solutions and in the process of iridium alloys analysis.

[1] Bimish F.: Analitichecskaya Khimiya Blagorodnykh Metallov. Mir, Moskwa 1969.
[2] Zolotov Yu., Varshal G. and Ivanova V. (Eds.): Analiticheskaya Khimiya Metallov Platinovoy Grupy. Editorial URSS, Moskwa 2003.
[3] Ginzburg S., Ezerskaya N., Prokofieva I. et al.: Analiticheskaya Khimiya Platinovyh Metallov. Nauka, Moskwa 1972.
[4] Gurieva R. and Savvin S.: Zh. Anal. Khimii, 1995, 50, 1150.
[5] Tihonov V.: Zh. Anal. Khimii, 1986, 41, 1353.
[6] Byhovcova T. and Byhovcova I.: Zh. Anal. Khimii, 1987, 42, 1247.
[7] Trutneva L., Shvoeva O. and Savvin S.: Zh. Anal. Khimii, 1989, 44, 1804.
[8] Antonova T., Vershinin V. and Dedkov Yu.: Zh. Anal. Khimii, 2005, 60, 278.
[9] Ezerskaya N. and Kiseleva I.: Zh. Anal. Khimii, 2001, 56, 967.
[10] Nazarenko V., Antonovych V. and Nevskaya E.: Gidrolyz Ionov Metallov v Razbavlennyh Rastvorah. Atomizdat, Moskwa 1974.
[11] Lucyshyn Yu., Tokaichuk Ya., Demchenko P. and Gladyshevsky R.: Visnyk Lviv. Universitetu, Ser.Khim., 2010, 51, 52.