Modified Phenol-Formaldehyde Resins and their Application in Bitumen-Polymeric Mixtures

Authors: 

Galyna Strap, Olena Astakhova, Olexander Lazorko, Oleh Shyshchak and Michael Bratychak

Phenol-formaldehyde resins (PhFR) with reactive methacrylate fragments or labile peroxy bonds in the side branches used as a polymeric component of bitumen-polymeric mixtures have been investigated. Taking into account that PhFR with peroxy fragments based on epoxy resin does not described in literature, its synthesis procedure has been developed. The kinetic regularities of the reaction between peroxy derivative of epoxy resin (PDER) and phenol group of PhFR were studied taking the reaction of PDER with phenol as an example. The structure of PhFR with peroxy groups (PhFRP) has been confirmed by IR-studies. Bitumen-polymeric mixtures with PhFRP or PhFR with unsaturated fragments (PhFRU) in the amount of 1, 3, 5 or 7 mass parts per 100 g of petroleum bitumen were examined at 443, 463 or 483 K for 0.5, 1.0 or 2.0 h. The composition of bitumn-polymeric mixtures has been determined using the group analysis.

[1] Gun R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskwa 1973.
[2] Gureev A., Chernysheva E., Konovalov A. and Kozhevnikova Yu.: Proizvodstvo Neftyanykh Bitumov. Neft’ i Gas, Moskwa 2007.
[3] Kutyin Yu., Telyashev E., Viktorova G. et al.: Mir Nefteproduktov, 2004, 3, 11.
[4] Malashonok B.: Budivnytsvo Ukrainy, 2005, 3, 43.
[5] Sun D. and Lu W.: Petrol. Sci. and Technol., 2003, 21, 901.
[6] Liu Z., Xuan M., Zhao Z. et. al.: Petrol. Sci. and Technol., 2003, 21, 1317.
[7] Perez-Lepe A., Martinez-Boza F. and Gallegos C.: Appl. Polym. Sci., 2007, 103, 1166.
[8] Bratychak M., Strap G. and Astakhova O.: Dopovidi Nats. Akad. Nauk Ukrainy, 2013, 4, 104.
[9] Bratychak M., Strap G., Astakhova O. and Shyshchak O.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 153.
[10] Toroptseva A., Belogorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii i Technologii Vysokomoleculyarnykh Soedineniy. Khimiya, Leningrad 1972.
[11] Bazyliak L., Bratychak M. and Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 1999, 3, 132.
[12] Gosudarstvennye Standarty: Nefteprodukty. Masla. Smazki. Prysadki: Izd-vo STandartov, Moskwa 1987.
[13] Diyarov I.: Khimiya Nefti. Khimiya, Leningrad 1990.
[14] Isagulyanc V.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.
[15] Iatsyshyn O., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 73.
[16] Bratychak M. and Brostow W.: Polymer Eng. & Sci., 1999, 39, 1541.