Physico-Mechanical Properties of Cements with Application of Barium-Containing Sulfateferrite Clinkers

Authors: 

Arkadiy Saley, Nina Sopina and Ivan Kozir

In the work the results of research the physico-mechanical properties of cements with the use of barium-containing sulfateferrite clinkers and gypsum stone are given. As a result of research of barium-containing sulfateferrite clinkers hydraulic properties it is found out that while concretion they show too fast hardening and low solidity therefore they cannot be used as an independent binder. For the purpose of regulation the hardening terms the influence of the gypsum stone additive was studied. It is found out that its injectioning into the barium-containing sulfateferrite clinker composition has a positive influence on the concretion limit while compression. When adding gypsum stone the dependence of compression strength on gypsum quantity has an extreme character and depends on the mineralogical structure of barium-containing sulfateferrite clinkers.

[1] Pashchenko A., Serbin P. and Starchevskaja E.: Vyazhushchie Materialy. Naukova dumka, Kyiv 1985.
[2] Shabanova G.: Bariysoderzhashchie Oksidnye Sistemy i Vyazhushchie Materialy na ich Osnove. Khark.Polytechn.Inst., Kharkov 2006.
[3] Proshin A., Korolev Е. аnd Demyanova V.: Stroitelnye Rastvory i Betony dlya Zashchity ot Radiacii. PGUAS, Penza 2005.
[4] Gusev N. and Malikovich V: Zashchita ot Ioniziruushchih Izlucheniy. Energoatomizdat, Moskwa 1983.
[5] Kuznetsova Т.: Khimiya i Technologiya Silikatnykh i Tugoplavkikh Nemetallicheskykh Materialov. Nauka, Lvov 1989.
[6] Pashchenko A. Baklanov G. and Mjasnikova E.: Novye Cementy. Budivelnik, Kyiv 1978.
[7] Kuznetsova Т., Kudryashov I. and Timashev V.: Fizicheskaya Khimiya Vyazhushchikh Materialov. Vysshaya Shkola, Moskwa 1989.
[8] Saley A., Peskova N. and  Sigunov A.: Metallurg. i Gornorudn. Prom., 2010, 7, 181.
[9] Saley A., Kulik V., Tsygankov G. et al.: Voprosy Khim. i Khim. Techn., 1999, 4, 22. 
[10] Saley A. and Peskova N.: Voprosy Khim. i Khim. Techn., 2011, 1, 137. 
[11] Saley A., Zaharova L. and Hevchenko A. et al.: Vestnik Kharkov. Polytechn. Inst., 2010, 52, 73.
[12] Peskova N., Saley A. and Sigunov A.: Pat. Ukr. 94859, Publ. Jun. 10, 2011.
[13] Peskova N., Saley A. and Sigunov A.: Pat. Ukr. 56235, Publ. Jan. 10, 2011. 
[14] Sulejmanov A.: Vyazhushchie Materialy iz Pobochnykh Produktov Promyshlennosti. Nauka, Moskwa 1986. 
[15] Budnicov P. and Kulakova V.: Izv. Vysh. Uchebn. Zaved., Ser. Khim. i Khim. Techn., 1969, 4, 464.