Hydrodynamics of Gas Flow in Small-Sized Vortex Granulators in the Production of Nitrogen Fertilizers

Authors: 

Artem Artyukhov and Vsevolod Sklabinskyi

Sumy State University 2, Rimsky-Korsakov str., 40007 Sumy, Ukraine; artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua

This paper presents the prospective line of studying such chemical process as granulation and the advantages of small universal vortex granulators usage in chemical processes, for example, for the production of nitrogen mineral fertilizers, complex mineral fertilizers and porous ammonium nitrate (PAN). The mathematical calculations for determining the hydrodynamic characteristics of gas flow movement, which ultimately affect the crystallization process in the workspace of the vortex granulator, are described. Components of a gas flow velocity and the granulator design impact on them are analytically determined. A comparison of theoretical and experimental studies is given.

[1] Аrtyukhov А. and Sklabinskyi V.: Sb. Nauchn. Trudov XX Mezhd. Nauchn-Techn. Conf. Belarus, Minsk 2008, 272.
[2] Аrtyukhov А., Liaposhchenko O. and  Sklabinskyi V.: Visnyk Sumskogo Derg. Univ., 2009, 4, 14.
[3] Klassen P.: Osnovnye Processy Technologii Mineralnykh Udobreniy. Khimiya, Moskwa 1990. 
[4] Sazhin B., Lukachesky B., Polevich A. et al.: Pat. USSR 4167541/31-26, Publ. Apr. 7, 1990. 
[5] Donat Ye. and Yukhimenko M.:  Pat. UA 10288, Publ. Dec. 25, 1996. 
[6] Аrtyukhov А. and Sklabinskyi V.: Pat. UA 82754, Publ. May 25, 2008. 
[7] Аrtyukhov А. and Sklabinskyi V.: Pat. UA 99023, Publ. July 10, 2012. 
[8] Uspensky V.: Doct. thesis, Moscow Inst. Chem. Eng., Moscow 1978.
[9] Shchukin V.: Teploobmen i Hydromechanika Vnutrennykh Potokov v Polyakh Massovykh Sil. Mashinostroenie, Moskwa 1980.
[10] Gol'dshtik M.: Vihrevye Potoki. Nauka, Novosibirsk 1981.
[11] Prandtl L. Hydroaeromechanika. NIC RHN, Izhevsk 2000.
[12] Аrtyukhov А.: 22th Conf. Krain SND “Dispersnye Systemy”. Ukraine, Odessa 2006, 40.
[13] Аrtyukhov А., Marenok V. and  Sklabinskyi V.: Visnyk Sumskogo Nats. Agrar. Univ., 2008, 19, 182.
[15] Аrtyukhov А. and Sklabinskiy V.: Nauk. Visnyk Nats. Hirnychoho Univ., 2013, 6, 42.
[15] Boyko N. and Ustymenko T.: Theoria i Metody Inzhenernogo Experimenta. Donetsk Nats. Techn. Univ., Donetsk 2009.