Tectonic zoning of the Carpathians in terms of the terrane tectonics section 1. Main units of the Carpathian building

2011;
: 47-57
Authors:
1
Institute of Geology and Geochemistry of NAS of Ukraine

The tectonic units of the Carpathians are considered in terms of the terrain analysis. Carpathathian orogen is build up of three main elements: microcontinental terrains, sutures and flysch-molasse accretionary prism. There are two main terrains: a northern ALCAPA and a southern Tisza-Dacia. Sutures (Fore-Marmarosh suture, Pieniny Klippen Belt and others), marking the ancient oceanic basins, bound these terrains. The Flysch Carpathians are regarded as the Cretaceous-Neogene accretionary prism. Growing the prism was caused by the Alpine subduction of the Carpathian Flysch basin basement beneath both the ALCAPA and Tisza-Dacia terrains.

1. Byizova S.L., Beer M.A. Osnovnyie osobennosti tektoniki Sovetskoy chasti flishevyih Karpat // Geotektonika. - 1974. - № 6. - S. 82-94.
2. Heolohichna budova Zakarpats'koho prohynu. Tekst zvitu: Zvit pro heolohichne vyvchennya nadr (za-klyuchnyy) / M.H. Prykhod'ko, L.D. Ponomar'o¬va; Zakarpats'ka HRE. - Berehovo, 2004. - 135 s.
3. Hnylko O.M. Khaotychni utvorennya pivdenno-zakhid-noyi chastyny Krosnens'koyi zony - produkty za-rodzhennya ta rozvytku Duklyans'koho pokryvu (Ukrayins'ki Karpaty) // Heodynamika. - 2000. - № 1 (3). - S. 65-74.
4. Hnylko O. Pro pivnichno-skhidnu hranytsyu Krosnen-s'koyi tektonichnoyi zony v Ukrayins'kykh Karpatakh // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. - 2010. - № 2 (151). - S. 44-57.
5. Hnylko O., Hnylko S. Pro heolohichnu budovu Smo-zhivs'koyi struktury Krosnens'koho pokryvu Ukrayins'kykh Karpat // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. - 2010. - № 3-4 (152-153). - S. 57-72.
6. Danilovich L.G. O polojenii zon subduktsii v Ukrainskih Karpatah // Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyih. - 1976. - № 47. - S. 53-58.
https://doi.org/10.1080/00306525.1975.9633280
7. Derzhavna heolohichna karta Ukrayiny masshtabu 1:200 000. Karpats'ka seriya. Uzhhorods'ka hru-pa arkushiv: M-34-XXIX (Snina); M-34-XXV (Uzhhorod), L-34-V (Satu-Mare). Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren' / B.V. Mats'kiv, Yu.V. Koval'ov, B.D. Pukach. - K.: Ministerstvo ekolohiyi i pryrodnikh resursiv Ukrayiny, Derzhav-ne pidpryyemstvo "Zakhidukrheolohiya", 2003. - 2 lysty.
8. Derzhavna heolohichna karta Ukrayiny masshtabu 1:200 000, arkushi M 34 XXXVI (Khust), L 34 VI (Baya-Mare). Karpats'ka seriya. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren'. / B.V. Mats'kiv. - K.: UkrDHRI, 2009. - 1 lyst.
9. Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskih Karpat // O.S. Vyalov, S.P. Gavura, V.V. Danyish i dr. - K.: Nauk. dumka. - 1981. - 180 s.
10. Karpats'ka naftohazonosna provintsiya / Natsional'¬na akademiya nauk Ukrayiny; Instytut heolohiyi i heokhimiyi horyuchykh kopalyn; Natsional'na aktsio¬nerna kompaniya "Naftohaz Ukrayiny", DP "Nau¬kovo-doslidnyy instytut naftohazovoyi promys¬lovosti"; V.V. Kolodiy, H.Yu. Boyko, L.E. Boy¬chevs'ka ta in. - L'viv-Kyyiv: TOV "Ukrayins'kyy Vydavnychyy tsentr", 2004. - 390 s.
11. Litoloho-fatsial'nyy analiz rozriziv miotsenovykh molas Boryslavs'ko-Pokuts'koyi ta Sambirs'koyi strukturno-fatsial'nykh zon Peredkarpats'koho pohynu z metoyu modernizatsiyi stratyhrafichnoyi skhe¬my. Vyrobnychyy zvit / V.O. Vashchenko, A.S. An-dryeyeva-Hryhorovych, O.M. Hnylko, D.V. Poty-lyts'kyy, N.A. Trofymovych. - L'viv: Fondy LHRE, 2009. - 111 s.
12. Lyashkevich Z.M., YAtsojinskiy O.M. Kaynozoyskiy vulkanizm Ukrainskih Karpat i ego znachenie dlya geodinamicheskih rekonstruktsiy // Geofiz. jurn. - 2004. - 26, № 1. - S. 87-95.
13. Pavlyuk M.I., Medvedyev A.P. Pankardiya: problemy evolyutsiyi. - L'viv: Liha-Pres, 2004. - 94 s.
14. Spirijanskiy T.N. Obzornyie tektonicheskie kar-tyi (sostavlenie kart i osnovnyie voprosyi tek-toniki). - L.: Nedra, 1973. - 240 s.
15. Stupka O.S. Heodynamichna pryroda neohenovoho vulkanizmu Karpato-Panons'koho rehionu // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. - 1998. - № 3 (104). - S. 44-53.
16. Tektonicheskaya karta Ukrainskih Karpat masshta-ba 1:200 000 / Red. V.V. Glushko, S.S. Kruglov. - K.: Mingeo USSR. - 1986.
17. Tektonichne rayonuvannya Ukrayins'kykh Karpat u svitli suchasnykh heolohichnykh kontseptsiy // O.S. Stupka, Z.M. Lyashkevych, O.M. Hnylko ta in.: Zvit pro naukovo-doslidnu robotu; № derzh. reyestratsiyi 0106U002035. - L'viv, 2010. - 264 s.
18. Tektono-magmaticheskaya evolyutsiya Karpat / Z.M. Lyashkevich, A.P. Medvedev, YU.Z. Krupskiy i dr. - K.: Nauk. dumka, 1995. - 132 s.
19. Khom'yak L.M. Nasuvy v heolohichniy evolyutsiyi Ukra-yins'kykh Karpat ta dynamichni umovy yikh formu-vannya za danymy komp'yuternoho modelyuvannya: Avtoref. dys…. kand. heol. nauk: - L'viv: LNU im. I.Franka. - 2010. - 21 s.
20. Balla Z. Development of the Pannonian basin base¬ment through the Cretaceous - Cenozoic collision: a new synthesis // Tectonophysics. - 1982. - V. 88. - N. 1/2. - P. 61-102.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(82)90203-7
21. Cioflica G., Nicolae I. The origin, evolution and tec¬tonic setting of the Alpine ophiolites from the South Apuseni Mountains (Romania) // Rev. Ro¬um. Geol., Geophys. et Geogr. Geologie. - Bucu¬resti, 1981. - T. 23. - P. 19-29.
22. Csontos L., Vörös A. Mesozoic plate tectonic recon¬struction of the Carpathian region // Palaeogeo¬graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Else¬vier, 2004. - N. 210. - P. 1-56.
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.033
23. Geological map of the Outer Carpathians; Border¬lands of Ukraine and Romania, 1:200 000 / V. Danysh, O. Hnylko, M. Pavlyuk, P. Tsarnenko, L. Jankowski, R. Kopciowski, W. Rylko, N. Anastasiu, E. Dragan, M. Popa, R. Roban. - Warsasw: Polish Geological Institute, 2007.
24. Geological map of Western Carpatrhians and adjacent areas, 1:200 000 / Eds.: J. Lexa, V. Bezak, M. Elecko, J. Mello, M. Potfaj, J. Vozar. - Bratislava, 2000.
25. Gnylko O. Cretaceous evolution of the Fore-Marma¬rosh flysch basins (Ukrainian Carpathians) // Geo¬logica Carpathica. - 1999. - Vol. 50, special issue. - P. 26-27.
26. Kovac M., Marton E. To rotate or not rotate: Palin¬spastic reconstruction of the Carpatho-Pannonian area during the Miocene // Slovak Geol. Mag. - 1998. - V. 4, N. 2. - P. 169-194.
27. Krautner H.G., Bindea G. Structural units in the Pre-Alpine basement of the Eastern Carpathians // Geologica Carpathica. - 2002. - N. 53. - P. 143-146.
28. Linzer H.G. Kinematics of retreating subduction along the Carpathian arc, Romania // Geology. - 1996. - N. 24. - P. 167-170.
https://doi.org/10.1130/0091-7613(1996)024<0167:KORSAT>2.3.CO;2
29. Mason P.R.D., Seghedi I., Szakacs A., Downes H. Magmatic constrains on geodynamic model of subduction in the East Carpathians, Romania // Tectonophysics. - 1998. - V. 297. - P. 157-176.
https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00167-X
30. Munteanu M., Tatu M. The East-Carpathian Crystal¬line-Mesozoic Zone (Romania): Paleozoic Amal¬gamation of Gondwana- and East European Cra¬ton-derived Terrenes // Gondvana Research. - 2003. - V. 6, N. 2. - P. 185-196.
https://doi.org/10.1016/S1342-937X(05)70969-2
31. Neubauer F., Handler R. Variscan orogeny in the Eas¬tern Alps and Bohemian Massif: haw do these units correlate? // Mitt. Osterr. Geol. Ges. - 2000. - N. 92. - P. 35-59.
32. Neubauer F., Genser J., Handler R.. The Eastern Alps: resalt of a two-stage collision process // Mitt. Osterr. Geol. Ges. - 2000. - N. 92. - P. 117-134.
33. Oszczypko N. Late Jurassic-Miocene evolution of the Outer Carpathian fold-and-thrust belt and its fore¬deep basin (Western Carpathians, Poland) // Geo¬logical Quarterly. - 2006. - V. 50 (1). - P. 169-194.
34. Plasienka D. Cretaceous tectonochronology of the Central Western Carpathians, Slovakia // Geolo¬gica Carpathica. - 1997. - V. 48, N. 2. - P. 99-111.
35. Sandulescu M. Cenozoic tectonic history of the Car¬pathians // The Pannonian Basin: a study in basin evolution. AAPG Memoir / Royden L.H. & Hor¬wath F. (ed.). - 1988. - V. 45 - P. 17-26.
36. Savu H., Udrescu C. A preliminary comparative study of the distribution of trase elements in ophiolites and island arc volcanics from the Mures Zone // Rev. Roum. Geol., Geophys. et Geogr. Geologie. - Bucuresti, 1981. - T. 25. - P. 37-47.
37. Royden L.N. Late Cenozoic tectonics of the Panno¬nian Basin System // The Pannonian Basin: a stu¬dy in basin evolution. AAPG Memoir / Royden L. H. & Horwath F. (ed.). - 1988. - V. 45. - P. 27-48.
38. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętr¬znych i Pienińskiego pasa skałkowego / N. Osz¬czypko, J. Golonka, M. Krobicki et al.; redakcia: N. Oszczypko, A. Uchman & E. Malata. - Kra¬ków: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 199 s.
39. Tectonic map of the Carpathians-Balkan mountain system and adjacent areas, 1:1000 000 / Editor-in-Chief: M. Mahel. - Praha, 1973.
40. The Carpathian-Pannonian Region: A Reviev of Me¬sozoic-Cenozoic Stratigraphy and Tectonics. Vol. 1. Stratigraphy. Vol. 2. Geophysics, Tectonics, Fa¬cies, Paleogeography / Eds: F. Horvath, A. Galacz. - Budapest: Hantken Press, 2006. - 625 p.