Wave field simulation using finite element method on the Drobyshivske gas-condensate field structure

2012;
: 158-162
1
Lviv State University of Life Safety; Scientific-Research Institute "Naukanaftogaz", Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine)
2
Department of Seismicity of the Carpathian Region, Subbotin Institute of geophysics of the NAS of Ukraine
3
Subbotin Institute of geophysics of the NAS of Ukraine

The results of seismic wave field modeling on the cross-section model of the crust (for Drobyshivske gascondensate field example) were presented. The cut of the crust which resulting the boreholes geophysical studies is represented as a reservoir model. When modeling, seismic wave field features of two-dimensional cross section were taken into account – longitudinal, transverse and exchange waves received on seismograms of longitudinal and transverse vibrations.
 

  1. Bate K., Vilson E. Chislennyie metodyi analiza i metod konechnyih elementov. – M.: Stroyizdat, 1982. – 448 s.
  2. Ilyushin A.A. Mehanika sploshnoy sredyi. – M.: Izd. MGU. – 1978. – 288 s.
  3. Sedov L.I. Mehanika sploshnoy sredyi. 2 t. – M.: Nauka, 1984. – 560 s.
  4. Starodub Yu.P., Brych T.B. Otsinka ta prohnozuvannya plastovykh i porovykh tyskiv u hirs'komu masyvi shlyakhom matematychnoho modelyuvannya // Heodynamika. – 2009. – № 1(8). – S. 84–90.
  5. Starodub Yu.P., Kendzera O.V., Brych T.B., Kupl'ovs'kyy B.Ye. Matematychne modelyuvannya khvyl'ovykh poliv dlya doslidzhennya seysmichnoho stanu inzhenernykh ob"yektiv // Materialy Mizhnarodnoyi konferentsiyi “Heofizychni doslidzhennya ta modelyuvannya fizychnykh poliv Zemli”. L'viv-Chynadiyevo, 16–18 veresnya 2010 r. – L'viv. – 2010. – S. 113–116.
  6. Timoshenko S.P., Guder Dzh. Teoriya uprugosti. – M.: Nauka, 1975. – 576 s.
  7. Bathe K.-J. Finite element procedures in engineering analysis. – Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. – 1982. – 738 p.
  8. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The finite element method. Fifth edition. V. 1–3. Oxford 2000.