Structure and dynamics of horizontal shear zones (by results of physical modelling and field studies)

2013;
: pp. 129-141
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.129
Received: January 20, 2013
1
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Purpose. The aim of researches was to reproduce by the results of physical modeling the features of the formation and evolution of plicative and disjunctive structures in horizontal shear zones (HShZ) and analyze field geophysical data on modern geodynamics of such zones. Methods. Methods include physical modeling of structure formation process (deformation and fracturing) in horizontal shear zones and field geophysical studies (extenzometric and tiltmetric) of deformation processes in such zones. Results. On the special installation a physical modeling of widespread in nature tectonic processes of horizontal shear zones formation and evolution is done. To do this, as a plastic-viscous modeling materials the special clay paste with adjustable rheological characteristics were used that made it possible to reproduce the processes of brittle fracturing and plastic deformations of rocks and the processes of transitional types. Typical time-spatial patterns of simulated processes are reproduced, their typical stages are marked out and the evolution of cracks systems (that characterize these successive stages) is traced, the role of each of those cracks systems in structure formation is determined. The regularities of structure formation processes in space (along extension of structures), in particular regarding the alternation of zones of extension and compression, structures of cleavage, breaking and shearing. Examples of such type zones in geological structures in Beregovo hill-land in Transcarpathians (in the adit of regime geophysical stations (RGS) "Beregovo") and some results of geophysical (extenzometric and tiltmetric) monitoring of their modern geodynamic regime are given. These results (registered in recent years pre-, co-, and post-seismic deformation from a number of local (Transcarpathians, southeastern Poland), strong regional (Greece, Turkey, Iran, Aegean Sea) and strongest (with M≥7) global earthquakes (Japan, Canada, Guatemala, Sakhalin, Kurily etc.)) indicate that the geodynamics of controlled (in adit of RGS) local fractured zone is closely related to geodynamics of all rock massifs and through it to geodynamics of lithosphere of whole Transcarpathians and of whole Earth. Originality. By the results of physical modeling patterns of evolution in time and in space (along extension of structures) of structure formation processes (deformation and fracturing) in horizontal shear zones were established. The relation of deformation processes in a controlled (in the adit of RGS "Beregovo") local fractured zone of horizontal shearing to geodynamics of all rock massifs and through it to geodynamics of lithosphere of whole Transcarpathians and of whole Earth is revealed. Practical significance. The researches results make it possible to increase the efficiency of searches of minerals in widespread in the crust fractured zones with horizontal shear kinematics and also increase the reliability of seismic hazard assessments in these zones and efficacy of seismoprognostic studies with using such zones as concentrators of stress and deformations.

1. Aref'ev S.S., Grajzer V.M., Zargarjan D.N., Plet-nev K.G., Ruzajkin A.I., Shebalin N.V., Shilova E.N. Razryv v ochage i aftershoki Kum-Dagskogo zemletrjaenija 14 marta 1983 goda [The break in the source and aftershocks of Kum-Dag earthquake, March 14, 1983], Makrosejsmicheskie i instrumental'nye issledovanija sil'nyh zemletrjasenij (Voprosy inzhenernoj sejsmologii) [Macroseismic and instrumental studies of strong earthquakes (Questions of engineering seismology)], Moskow, Nauka Publ. [Science Publ.], V. 26, pp. 8-27 (in Russian).
2. Boyko G.Yu, Lozynyak P.Yu., Anіkeev S.G., Petrashkevych M.Y., Kolodіy V.V., Gaivanovych O.P. Hlybynna heolohichna budova Karpats'koho rehionu [Deep geologіcal structure of Carpathian region], Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2003, № 2, pp. 52-61 (in Ukrainian).
3. Bokun A.N. Zony skalyvanija v odnoslojnyh modeljah iz vlazhnoj gliny [Zone of cleavage in single layer models of wet clay], Sdvigovye tektonicheskie narushenija i ih rol' v obrazovanii mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh [Shear tectonic discontinuities and their role in the formation of mineral deposits (Abstracts of the First All-Union Conference)], MTK AN SSSR [Interdepartmental Tectonic Committee (ITC) of AS USSR], Leningrad, LGI Publ, [Leningrad Mining Institute Publ.], 1988, V. 1, pp. 83-85 (in Russian).
4. Bokun A.N. Soljanye struktury Solotvinskoj vpadiny [Salt structure of Solotvyno depression], Kyiv, Nauk. Dumka Publ [Scientific thought Publ], 1981, 135 p. (in Russian).
5. Bokun A.N. Strukturoobrazovanie v slabokonsolidirovannyh osadkah severo-vostochnoj kotloviny Tihogo okeana (po dannym modelirovanija) [Structure formation in weakly consolidated sediments of north-eastern kettle of the Pacific Ocean (by data of modeling)], Mehanizmy strukturoobrazovanija v litosfere i sejsmichnost'. Tezisy dokladov ІІІ Vsesojuznogo simpoziuma "Eksperimental'naja tektonika v reshenii zadach teoreticheskoj i prakticheskoj geologii" [Mechanism of structure formation in the lithosphere and seismicity. Abstracts of the Third All-Union Symposium "Experimental tectonics in solving the problems of theoretical and practical geology"], Moscow, IFZ [IPhE], 1991, pp. 116-118 (in Russian).
6. Bondarenko P.M. Modelirovanie polej naprjazhenij i prognoz dislokacij v sdvigovyh zonah [Modeling of stress fields and prognosis of dislocations in shear zones], Sdvigovye tektonicheskie narushenija i ih rol' v obrazovanii mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh [Shear tectonic discontinuities and their role in the formation of mineral deposits (Abstracts of the First All-Union Conference)], MTK AN SSSR [Interdepartmental Tectonic Committee (ITC) of AS USSR], Leningrad, LGI Publ, [Leningrad Mining Institute Publ.], 1988, V. 1, pp. 71-74 (in Russian).
7. Bornjakov S.A. Dinamicheskie kriterii samoorganizacii sistemy razryvov v sdvigovoj srede (po rezul'tatam fizicheskogo modelirovanija) [Dynamic criteria of self-organization of breaks in shear environment (on results of physical modeling)], Doklady RAN, 2008, V. 420, № 6, pp. 822-824 (in Russian).
8. Vasil'ev E.P. Model' prisdvigovogo kupoloobrazovanija [Model of near-shear cupola-formation], Sdvigovye tektonicheskie narushenija i ih rol' v obrazovanii mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh [Shear tectonic discontinuities and their role in the formation of mineral deposits (Abstracts of the First All-Union Conference)], MTK AN SSSR [Interdepartmental Tectonic Committee (ITC) of AS USSR], Leningrad, LGI Publ, [Leningrad Mining Institute Publ.], 1988, V. 1, pp. 64-66 (in Russian).
9. Verbyts'kyy T.Z., Nazarevych A.V. Deformohrafichni i heoakustychni doslidzhennya u Zakarpatti // Doslid-zhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Karpat [Extensometric and geoacoustic researches in Transcarpathians. In: "Studies of modern geodynamics of Ukrainian Carpathians"], Ed. V.I. Starostenko, Kyiv, Naukova dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 2005, pp. 113-131 (in Ukrainian).
10. Kruglov S.S., Smirnov S.Ye., Spitkovskaya S.M., Filshtynskyy L.Ye., Hyzhnyakov A.V. Geodinamika Karpat [Geodynamics of Carpathians], Kyiv, Naukova dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 1985, 136 p. (in Russian).
11. Gzovskij M.V. Volnistost' prostiranija krupnyh tektonicheskih razryvov [Sinuosity of extension of major tectonic breaks], Izv. AN SSSR [Proceedings of AS USSR], 1953, № 2, pp. 101-114 (in Russian).
12. Gzovskij M.V. Osnovnye voprosy tektonofiziki i tektonika Bajdzhansajskogo antiklinorija [Main questions of tectonophysics and tectonics of Baydzhansay anticlinorium], Moscow, Izd. AN SSSR [AS USSR Publ.], 1963, Parts 3, 4, 544 p. (in Russian).
13. Gintov O.B. Polevaja tektonofizika i ee primenenie pri izuchenii deformacij zemnoj kory Ukrainy [Field tectonophysics and its application for the studies of deformations of the earth's crust of Ukraine], Kiev, Feniks Publ. [Phoenix Publ.], 2005, 572 p. (in Russian).
14. Gintov O.B., Isaj V.M., Isaj L.V. Dilatansionnoe razuplotnenie v sdvigovyh zonah Ukrainskogo shhita [Dilatancy decompaction in shear zones of the Ukrainian Shield], Sdvigovye tektonicheskie narushenija i ih rol' v obrazovanii mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh [Shear tectonic discontinuities and their role in the formation of mineral deposits (Abstracts of the First All-Union Conference)], MTK AN SSSR [Interdepartmental Tectonic Committee (ITC) of AS USSR], Leningrad, LGI Publ, [Leningrad Mining Institute Publ.], 1988, V. 1, pp. 88-91 (in Russian).
15. Honcharuk A.F., Stepanov V.A., Veremeyenko L.I., Kulibaba V.M., Shemyakina T.I., Rudokontsentruyuchi struktury i etapy vulkano-tektonichnoho rozvytku Berehovo-Behans'koyi zolotonosnoyi zony Zakarpattya [Ore-concentrate structures and steps of volcano-tectonic evolution of Beregovo-Began' gold-bearing zone in Transcarpathians], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series Geological], 1994, № 12, pp. 168-177 (in Ukrainian).
16. Gordienko V.V., Gordienko I.V., Zavgorodnjaja O.V., Kovachikova S., Logvinov I.M., Tarasov V.M., Usen-ko O.V. Ukrainskie Karpaty (geofizika, glubinnye processy) [Ukrainian Carpathians (geophysics, deep pro-cesses)], Kyiv, Logos Publ., 2011, 129 p. (in Russian).
17. Hryhorchuk H.Yu. Heoloho-strukturna pozytsiya zolotoho i polimetalevoho zrudeninnya - kryteriy hlybynnoho prohnozu rud [Geological-structural position of gold and polymetallic mineralization as a criterion of deep prognosis of ore], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series Geological], 1992, № 11, pp. 153-159 (in Ukrainian).
18. Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Karpat [Studies of modern geodynamics of Ukrainian Carpathians]. Ed. V.I. Starostenko, Kyiv, Naukova dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 2005, 256 p. (in Ukrainian).
19. Isaj V.M. Reologicheskie svojstva konsolidirovannoj kory i nekotorye zakonomernosti razlomoobrazovanija (na primere Ukrainskogo shhita) [The rheological properties of solid crust and some regularities of faulting (on example of Ukrainian Shield)], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 1989, V. 11, №3, pp. 40-52 (in Russian).
20. Kovalishin Z.I, Bratus' M.D. Fljuidnyj rezhim gidrotermal'nyh processov Zakarpat'ja [Fluid regime of hydrothermal processes in Transcarpathians], Kiev, Nauk. dumka Publ. [Scientific Thought Publ.], 1984, 86 p. (in Russian).
21. Kolodіj O.M., Matkovs'kij O.І., Zajceva V.M., Gozhik M.F., Drachuk V.P., Lіs'kevich Ja.B., Pomorceva T.P. Struktura Berehivs'koho rudnoho polya i prohnoz novykh rudovmisnykh zon za heoindykatsiyeyu aerokosmoznimkiv i kompleksom nayavnykh heolohichnykh danykh [Structure of Beregovo ore area and prognosis of new gold-bearing zones by geoindication of cosmic photos and complex of available geological data], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series geological], 1994, № 12, pp. 177-185 (in Ukrainian).
22. Kopp M.L. Gorizontal'noe vydavlivanie pri szhatii orogenicheskih pojasov [Horizontal squeezing during compression of orogenic belts], Bjul. MOIP. Otd. Geol. [Bul. of Moscow Society of Naturalists, Dep. Geol.], 1981, V. 52, № 2, pp. 14-28 (in Russian).
23. Kopp. M.L. O proishozhdenii poperechnyh skladchatyh zon jepigeosinklinal'nyh orogenicheskih pojasov (na primere vostochnoj chasti Al'pijskogo pojasa Evrazii) [On the origin of the transverse fold zones of epigeosynclinal orogenic belts (in example of eastern part of the Alpine belt of Eurasia)], Geotektonika [Geotectonics], 1979, № 2, pp. 94-107 (in Russian).
24. Krups'kyy Yu.Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonosnist' Karpats'koho ta Volyno-Podil's'koho rehioniv Ukrayiny [Geodynamic conditions of formation and oil and gas content in the Carpathian and Volyno-Podillya regions of Ukraine], Kyiv, Publ. of UkrDGRI (Ukrayins'kyy derzhavnyy heoloho-rozviduval'nyy instytut) [UkrSGPI (Ukrainian State Geological Prospecting Institute)], 2001, 144 p. (in Ukrainian).
25. Litosfera Central'noj i Vostochnoj Evropy [Lithosphere of Central and Eastern Europe], Ed. A.V. Chekunov, Kyiv, Naukova dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 1987-1993, V. 1-5 (in Russian).
26. Lozynyak P.Yu., Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Neohenova ta suchasna heodynamika i seysmichnist' litosfery Zakarpattya [Neogene and modern geodynamics and seismicity of Transcarpathians lithosphere], Geodynamics, 2011, № 2 (11), pp. 170-172 (in Ukrainian).
27. Luk'janov A.V. Gorizontal'nye dvizhenija po razlomam, proishodjashhie pri sovremennyh katastroficheskih zemletrjasenijah [Horizontal movements along faults occurring in today's catastrophic earthquakes], Tr. GIN AN SSSR [Proceedings of Geological Institute of AS USSR], Moscow, Izd. AN SSSR [AS USSR Publ.], 1963, № 80, pp. 34-112 (in Russian).
28. Matkovs'kyy O.I. Rodovyshcha ta rudoproyavy zolota Ukrayins'kykh Karpat [Gold deposits and ore-shows in Ukrainian Carpathians], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series geological], 1992, № 11, pp. 96-120 (in Ukrainian).
29. Merlich B.V., Spitkovskaja S.M. Glubinnye razlomy, neogenovyj magmatizm i orudenenie Zakarpat'ja [Deep faults, Neogene magmatism and mineralization of Transcarpathians], Problemy tektoniki i magmatizma glubinnyh razlomov [Problems of tectonics and magmatism of deep faults], L'vov, 1974, pp. 173-180 (in Russian).
30. Mihajlova A.V. Metodika kolichestvennoj ocenki peremeshhenij i naprjazhenij v plasticheskih neprozrachnyh modeljah [Methods of quantifying of displacement and stress in opaque plastic models], Tektonofizika i mehanicheskie svojstva gornyh porod [Tectonophysics and mechanical properties of rocks], Moscow, Nauka [Science], 1971, pp. 38-48 (in Russian).
31. Nazarevych A.V. Deformohrafichnyy metod u doslidzhennyakh seysmotektonichnykh protsesiv u vohnyshchevykh zonakh zemletrusiv Zakarpattya [Extenzometric method in studies of seismotectonic processes in the focal areas of Transcarpathians earthquakes], Geodynamics, 2011, № 1(10), pp. 134-146 (in Ukrainian).
32. Nazarevych A.V., Kalenda P., Mycyk B.G. Apparaturnoe obespechenie i nekotorye rezul'taty deformogra-ficheskih i naklonomernyh nabljudenij na RGS "Beregovo" v Ukrainskom Zakarpat'e [Hardware and some results of extensometric and tiltmetric observations in RGS "Beregovo" in Ukrainian Transcarpathians], 2011, № 2(11), pp. 213-215 (in Russian).
33. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Heodynamika i osoblyvosti seysmotektonichnoho protsesu Berehivs'koyi horstovoyi zony (Zakarpattya) [Geodynamics and peculiarities of seismotectonic process in Beregovo horst zone (Transcarpathians)], Geodynamics, 2000, № 1 (3), pp. 131-147 (in Ukrainian).
34. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Heodynamika i trishchynuvatist' porodnykh masyviv (na prykladi Berehivs'koho horbohir"ya v Zakarpatti) [Geodynamics and fracturing of rock massifs (in example of Berehovo Hill-land in Transcarpathians)], Naukovyy visnyk NHAU [Scientific Bulletin of National Mining Academy of Ukraine], 2001, № 4, pp. 23-24 (in Ukrainian).
35. Nazarevych L.Ye., Nazarevych A.V. Osoblyvosti vohnyshcha Berehivs'koho zemletrusu 1965 roku za kompleksom danykh (heoinformatsiyni aspekty) [Peculiarities of a source of 1965 Beregovo earthquake by the complexof data (geoinformatic aspects)], Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky [Theoretical and applied aspects of geoinformatics], Kyiv, 2005, V. 2, pp. 74-79 (in Ukrainian).
36. Nazarevych L.Ye., Nazarevych A.V. Osoblyvosti pidhotovky ta kharakterystyky vohnyshcha Berehivs'koho zemletrusu 1965 roku (za makroseysmichnymy danymy) [Peculiarities of preparation and characteristics of a source of 1965 Beregovo earthquake (by macroseismic data)], Geodynamics, 2006, № 1(5), pp. 61-74 (in Ukrainian).
37. Nazarevych L.Ye., Nazarevych A.V. Pro seysmichnist' i deyaki osoblyvosti seysmotektoniky Ukrayins'kykh Karpat [On the seismicity and some features of seismotectonics of Ukrainian Carpathians], Geodynamics, 2012, № 1 (12), pp. 145-151 (in Ukrainian).
38. Nazarevych L.Ye., Nazarevych A.V. Kharakterni rysy seysmotektonichnoho protsesu v litosferi Bukovyny ta prylehlykh terytoriy [Characteristics of seismotectonic process in the lithosphere of Bucovyna and surrounding areas], Geodynamics, 2007, № 1 (6), pp. 49-54 (in Ukrainian).
39. Pavlenkova N.I. Struktura i dinamika zemnoj kory i verhnej mantii kontinentov [Structure and dynamics of the Earth's crust and upper mantle of the continents], Problemy dvizhenij i struktury obrazovanija kory i verhnej mantii [Problems of movements and structure of formation of the crust and upper mantle], Moscow, Nauka [Science], 1985, pp. 58-72 (in Russian).
40. Petrashkevich M.I., Lozynjak P.Ju. Strukturnoe rajonirovanie osnovanija Zakarpatskogo progiba [Structural zoning of Transcarpathian trough basement], Regional'naja geologija USSR i napravlenija poiskov nefti i gaza [Regional geology of the USSR and direction of oil and gas prospecting], Lvov, 1988, pp. 72-79 (in Russian).
41. Seminskij K.Zh. Modelirovanie krupnyh sdvigovyh zon i specifika razvitija ih kryl'ev [Modeling of large shearing zones and specificity of their sides evolution], Sdvigovye tektonicheskie narushenija i ih rol' v obrazovanii mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh [Shear tectonic discontinuities and their role in the formation of mineral deposits (Abstracts of the First All-Union Conference)], MTK AN SSSR [Interdepartmental Tectonic Committee (ITC) of AS USSR], Leningrad, LGI Publ, [Leningrad Mining Institute Publ.], 1988, V. 1, pp. 74-77 (in Russian).
42. Skakun L.Z., Matkovs'kyy O.I., Hozhyk M.F., Remeshylo B.H., Shklyanka V.M. Zolote zrudeninnya Berehivs'koho rudnoho polya (heoloho-strukturna pozytsiya i mineralohichna typizatsiya) [Gold mineralization of Beregovo ore area (geological-structural position and mineralogical typification)], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series geological], 1992, № 11, pp. 128-145 (in Ukrainian).
43. Stojanov S.S. Mehanizm formirovanija razryvnyh zon [The mechanism of formation of discontinuous zones], Moscov, Nedra [Subsoil], 1977, 144 p. (in Russian).
44. Stroenie zemnoj kory i verhnej mantii Central'noj i Vostochnoj Evropy [The structure of the crust and upper mantle of the Central and Eastern Europe], Sollogub V.B., Guterh A., Prosen D. et al., Kiev, Nauk. dumka Publ. [Scientific Thought Publ.], 1978, 272 p. (in Russian).
45. Tektonicheskaja karta Ukrainskih Karpat [Tectonic Map of the Ukrainian Carpathians], Ed. V.V. Glushko i S.S. Kruglov, Kiev, 1986 (in Russian).
46. Khomenko V.I. Hlybynna budova Zakarpats'koho prohynu [Deep structure of Transcarpathian trough], Kyiv, Nauk. dumka Publ. [Scientific thought Publ.], 1978, 230 p. (in Ukrainian).
47. Chekunov A.V., Livanova L.P., Gejko V.S. Glubinnoe stroenie i nekotorye osobennosti tektoniki Zakarpatskogo progiba [Deep structure and some features of tectonics of the Transcarpathian trough], Sov. Geologija [Sov. Geology], 1969, № 10, pp. 57-68. (in Russian).
48. Jurel' G.N. Tektonicheskaja traktovka rezul'tatov eksperimental'noj geomehaniki [Tectonic interpretation of the results experiental], Sdvigovye tektonicheskie narushenija i ih rol' v obrazovanii mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh [Shear tectonic discontinuities and their role in the formation of mineral deposits (Abstracts of the First All-Union Conference)], MTK AN SSSR [Interdepartmental Tectonic Committee (ITC) of AS USSR], Leningrad, LGI Publ, [Leningrad Mining Institute Publ.], 1988, V. 1, pp. 68-71 (in Russian).
49. Clayton L. Tectonic depression along the Hope fault, a transcurrent fault in North Canterbury, New Zeland. New Zeland Jour. Geol. and Geophys. - 1966. - Vol. 9, № 1-2. - P. 95-104.
https://doi.org/10.1080/00288306.1966.10420198
50. Graham R.H. Wrench faults, arcuate fold and deformation in the southern French Alps. Proc. Geol. Assoc. - 1978. - № 89. - P. 125-142.
https://doi.org/10.1016/S0016-7878(78)80002-9
51. Harding T.P. Petroleum Traps associated with wrench faults. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull. - 1974. - № 58. - P. 1290-1304.
https://doi.org/10.1306/83D91669-16C7-11D7-8645000102C1865D
52. Nazarevych A., Nazarevych L., Nasonkin V., Boborykina O. Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results // Геофіз. журн. - 2010. - 32, № 4. - С. 121-123.
53. Odonne F. and Vialon P. Analogue models of folds above a wrench fault. Tectonophysics. - 1983. - № 99. - P. 31-46.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(83)90168-3
54. Richard P. and Cobbold P.R. Structures en fieur positives et decrochements crustaux: modelisation analogique et interpretation mecanique. C. R. Acad. Sci. Paris. - 1989. - № 308, II. - P. 553-560.
55. Riedel W. Zur Mechanik geologischer Brucherscheinungen. Zentral bl. Fur Mineralogie. Abt. Geol. Und Palaont. - Berlin. - 1929. - P. 354-368.
56. Skempton A. Some observations on tectonic shear zones. Proc. Inst. Congr. Intern. Soc. Rock. Mech. - 1966. - Vol. 1. - P. 329-335.
57. Sylvester A.G. Strike-slip faults. Geol. Soc. Am. Bull. - 1988. - № 100. - P. 1666-1703.
https://doi.org/10.1130/0016-7606(1988)100<1666:SSF>2.3.CO;2
58. Tchalenko J.S. Similarities between shear zones of different magnitudes. Geol. Soc. Am. Bull. - 1970. - № 81. - P. 1625-1640.
https://doi.org/10.1130/0016-7606(1970)81[1625:SBSZOD]2.0.CO;2
59. Wilcox R.E., Harding T.P. and Seely D.R. Basik Wrench tectonics. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull. - 1973. - № 57. - P. 74-96.
https://doi.org/10.1306/819A424A-16C5-11D7-8645000102C1865D
60. Wilson G. Wrench movements in the Aristarchus region of the Moon. Proc. Geol. Assoc. - 1970. - № 81. - P. 595-608.
https://doi.org/10.1016/S0016-7878(70)80018-9