Structure, dynamics and seismotectonics of faulting zones

2015;
: pp. 55 - 71
1
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
3
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Purpose. The aim of the work is to present and to analyze the results of physical modeling and field studies of processes of formation, evolution and modern geodynamic and seismotectonic activity of subvertical shear zones (SVShZ), in particular of faulting kinematics. Methods. Physical modeling was conducted on the special modeling machine for break dip angle 75, 60 and 45. As a plastic-viscous modeling materials for this the special pastes were used which are based on clay. Field researches included geoacoustic emission, impulse geoelectromagnetic emission (PIEMPZ), extenzometric, tiltmetric and seismological methods. Results. In the parth 1 (physical modelling) the regularities of evolution of processes of subvertical ruptures formations in sedimentary strata in time and on the depth in modeling experiments was reproduced, the evolution of different systems of crack depending from the speed of displacement and break dip angle was analyzes. Evolution of subsurface fractured zones (as on lateral as in depth) over zones of the SVSh was traced. In the parth 2 (field studies) examples of this type zones in the real geological structures, particularly in the area of Beregovo hill-land in Ukrainian Transcarpathians and some results of geophysical monitoring of its modern geodynamic regime by extenzometric and parametric geoacoustic methods and also by methods of natural geoacoustic emission and impulse geoelectromagnetic emission (method PIEMPZ (NIEMFE)) fields. By seismological data the features of seismotectonic process in one of the typical seismogenic zones of faulting kinematics in the Beregovo hill-land area in Ukrainian Transcarpathians were traced. Originality. By the data of the physical modeling the typical time-spatial regularities of evolution of processes of subvertical ruptures formations and their dependence from the break dip angle and speed of displacement of basis unit were determined. By the data of long-term field geoacoustic, extenzometric and tiltmetric researchec on observation points network in the area of Beregovo hill-land in Transcarpathians high geodynamic activity of such subvertical fractured zones and the relationship of deformation processes in them with the geodynamics of the crust of Transcarpathians and all the Earth was found. By complex of seismological, geological and geodetic data on example of typical earthquakes of Beregovo seismogenic zone in the Ukrainian Transcarpathians (zone at the intersection of Perypannonian (west – northwest direction) and Beregovo meridional fault – zone of horst-graben (“keyboard”) tectonics distribution) the features of faulting zones seismotectonics was traced. Practical significance. The researches results make it possible, on the one hand, more reliably predict (and therefore monitor) zone of near-surface effects display from deep SVShZ, and on the other hand, on the results of surface studies to predict the presence, location and characteristics of deep SVShZ and the nature and characteristics of geodynamic and seismotectonic processes in these zones. It is important for seismology and geodynamic monitoring, for searching for oil and gas and other minerals, for engineering geology and geophysics, for geoecology and others.

1. Andriyets' T. V. Postmahmatychna evolyutsiya vulkanichnykh struktur Vyhorlat-Hutyns'koho pasma za danymy strukturno-morfometrychnoho analizu [Postmagmatic evolution of volcanic structures of Vygorlat-Huta ridge by structural-morphometric analysis data], Visnyk KNU im. T. Shevchenka, Heolohiya [Bulletin of T. Shevchenko name KNU (Kyiv National University), Geology], 2014, no. 2(65), pp. 23-28 (in Ukrainian)
https://doi.org/10.17721/1728-2713.65.04
2. Bobrov A. A. Issledovanie objemnoj aktivnosti radona v razlomnyh zonah Priol'hon'ja i juzhnogo Priangar'ja: metodika i predvaritel'nye rezul'taty [Studies of volume activity of radon in fault zones of Priolhonya and southern Priangarya: methods and preliminary results], Izvestija Sibirskogo otdelenija Sekcii nauk o Zemle RAEN, Geologija, poiski i razvedka rudnyh mestorozhdenij [Proceedings of the Siberian Branch of the Earth Sciences Section of Russian Academy of Natural Sciences, Geology, searching and exploration of ore deposits], Irkutsk, Izd. IrGTU [Publ. of Irkutsk State Technical University], 2008, no. 6(32), pp. 124-129 (in Russian).
3. Boyko G. Yu, Lozynyak P. Yu., Anіkeev S. G., Petrashkevych M. Y., Kolodіy V. V., Gaivanovych O. P. Hlybynna heolohichna budova Karpats'koho rehionu [Deep geologіcal structure of Carpathian region], Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2003, no. 2, pp. 5-61 (in Ukrainian).
4. Bokun A. N. Soljanye struktury Solotvinskoj vpadiny [Salt structure of Solotvyno depression], Kyiv, Izd-vo "Nauk. Dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1981, 135 p. (in Russian).
5. Bokun O. M., Nazarevych A. V. Struktura i dynamika zon horyzontal'noho zsuvu (za rezul'tatamy fizychnoho modelyuvannya i pol'ovykh doslidzhen') [Structure and dynamics of horizontal shear zones (by results of physical modelling and field studies)], Geodynamics, 2013, no. 1(14), pp. 129-141 (in Ukrainian).
6. Verbyts'kyy T. Z., Nazarevych A. V. Deformohrafichni i heoakustychni doslidzhennya u Zakarpatti [Extenso-metric and geoacoustic researches in Transcarpathians], Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Karpat [Studies of modern geodynamics of Ukrainian Carpathians], Ed. V. I. Starostenko, Kyiv, Vyd-vo "Naukova dumka" ["Scientific thought" Publ.], 2005, pp. 113-131 (in Ukrainian).
7. Geodinamika Karpat [Geodynamics of Carpathians]. Kruglov S. S., Smirnov S. Ye., Spitkovskaya S. M., Filshtynskyy L. Ye., Hyzhnyakov A. V. Kyiv, Izd-vo "Naukova dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1985, 136 p. (in Russian).
8. Gzovskij M. V. Volnistost' prostiranija krupnyh tektonicheskih razryvov [Sinuosity of extension of major tectonic breaks], Izv. AN SSSR [Proceedings of AS USSR], 1953, no. 2, pp. 101-114 (in Russian).
9. Gzovskij M. V. Osnovnye voprosy tektonofiziki i tektonika Bajdzhansajskogo antiklinorija [Main questions of tectonophysics and tectonics of Baydzhansay anticlinorium], Moscow, Izd-vo AN SSSR [AS USSR Publ.], 1963, Parts 3, 4, 544 p. (in Russian).
10. Gzovskij M. V. Osnovy tektonofiziki [Fundamentals of tectonophysics], Moccow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 1975, 536 p. (in Russian).
11. Gintov O. B. Polevaja tektonofizika i ee primenenie pri izuchenii deformacij zemnoj kory Ukrainy [Field tectonophysics and its application for the studies of deformations of the earth's crust of Ukraine], Kiev, Izd-vo "Feniks" ["Phoenix" Publ.], 2005, 572 p. (in Russian).
12. Honcharuk A. F., Stepanov V. A., Veremeyenko L. I., Kulibaba V. M., Shemyakina T. I., Rudokontsentruyuchi struktury i etapy vulkano-tektonichnoho rozvytku Berehovo-Behans'koyi zolotonosnoyi zony Zakarpattya [Ore-concentrate structures and steps of volcano-tectonic evolution of Beregovo-Began' gold-bearing zone in Transcarpathians], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series Geological], 1994, no. 12, pp. 168-177 (in Ukrainian).
13. Gordienko V. V., Gordienko I. V., Zavgorodnjaja O. V., Kovachikova S., Logvinov I.M., Tarasov V.M., Usen-ko O.V. Ukrainskie Karpaty (geofizika, glubinnye processy) [Ukrainian Carpathians (geophysics, deep pro-cesses)], Kyiv, Izd-vo "Logos" ["Logos" Publ.], 2011, 129 p. (in Russian).
14. Hryhorchuk H. Yu. Heoloho-strukturna pozytsiya zolotoho i polimetalevoho zrudeninnya - kryteriy hlybynnoho prohnozu rud [Geological-structural position of gold and polymetallic mineralization as a criterion of deep prognosis of ore], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series Geological], 1992, no. 11, pp. 153-159 (in Ukrainian).
15. Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Karpat [Studies of modern geodynamics of Ukrainian Carpathians], Ed. V. I. Starostenko. Kyiv, Vyd-vo "Naukova dumka" ["Scientific thought" Publ.], 2005, 256 p. (in Ukrainian).
16. Isaj V. M. Reologicheskie svojstva konsolidirovannoj kory i nekotorye zakonomernosti razlomoobrazovanija (na primere Ukrainskogo shhita) [The rheological properties of solid crust and some regularities of faulting (on example of Ukrainian Shield)], Geofiz. zhurn. [Geophysical journal], 1989, V. 11, no. 3, pp. 40-52 (in Russian).
17. Kityk V. I., Bokun A. N., Panov G. M., Slivko E. P., Shajdeckaja V.S. Galogennye formacii Ukrainy: Zakarpatskij progib [Halogen formations of Ukraine: Transcarpathian trough], Kyiv, Vyd-vo "Naukova dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1983, 168 p. (in Russian).
18. Kovalishin Z. I, Bratus' M. D. Fljuidnyj rezhim gidrotermal'nyh processov Zakarpat'ja [Fluid regime of hydrothermal processes in Transcarpathians], Kiev, Izd-vo "Nauk. Dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1984, 86 p. (in Russian).
19. Kolodіj O. M., Matkovs'kij O. І., Zajceva V. M., Gozhik M. F., Drachuk V. P., Lіs'kevich Ja. B., Pomorceva T. P. Struktura Berehivs'koho rudnoho polya i prohnoz novykh rudovmisnykh zon za heoindykatsiyeyu aerokosmoznimkiv i kompleksom nayavnykh heolohichnykh danykh [Structure of Beregovo ore area and prognosis of new gold-bearing zones by geoindication of cosmic photos and complex of available geological data], Visn. LNU im. I.Franka, Ser. Heol. [Bulletin of I.Franko name Lviv National University, series geological], 1994, no. 12, pp. 177-185 (in Ukrainian).
20. Kostrov B. V. Mehanika ochaga tektonicheskogo zemletrjasenija [Mechanics of source of tectonic earthquake], Mockow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 1975, 176 p. (in Russian).
21. Kravchuk Ya. S. Heomorfolohiya Polonyns'ko-Chornohirs'kykh Karpat [Geomorphology of Polonyna-Monte-negrin Carpathians], L'viv, VTs LNU im. I. Franka [Publishing centre of I.Franko name Lviv National University], 2008, 188 p. (in Ukrainian).
22. Krups'kyy Yu. Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonosnist' Karpats'koho ta Volyno-Podil's'koho rehioniv Ukrayiny [Geodynamic conditions of formation and oil and gas content in the Carpathian and Volyno-Podillya regions of Ukraine], Kyiv, Vyd-vo UkrDGRI [UkrSGPI (Ukrainian State Geological Prospecting Institute) Publ.], 2001, 144 p. (in Ukrainian).
23. Kuznetsova V. G., Maksimchuk V. Ye. Tektonomagnitnye issledovanija dlja izuchenija osobennostej struktury i geodinamiki litosfery [Tectonomagnetic research to study the features of the structure and geodynamics of lithosphere], Lviv, Preprint № 13-90, IPPMM AN USSR [Preprint no. 13-90, IAPMM (Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics) AS USSR], Lviv, 1990, 43 p. (in Ukrainian).
24. Litosfera Central'noj i Vostochnoj Evropy [Lithosphere of Central and Eastern Europe], Ed. A. V. Chekunov, Kyiv, Izd-vo "Naukova dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1987-1993, V. 1-5 (in Russian).
25. Lozynyak P. Yu., Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Neohenova ta suchasna heodynamika i seysmichnist' litosfery Zakarpattya [Neogene and modern geodynamics and seismicity of Transcarpathians lithosphere], Geodynamics, 2011, no. 2(11), pp. 170-172 (in Ukrainian).
26. Luk'janov A. V. Gorizontal'nye dvizhenija po razlomam, proishodjashhie pri sovremennyh katastroficheskih zemletrjasenijah [Horizontal movements along faults occurring in today's catastrophic earthquakes], Tr. GIN AN SSSR [Proceedings of GIN (Geological Institute) of AS USSR], Moscow, Izd-vo AN SSSR [AS USSR Publ.], 1963, no. 80, pp. 34-112 (in Russian).
27. Lyashchuk D. N., Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Heoelektromahnitnoemisiynyy metod v monitorynzi lokal'nykh heodynamichnykh protsesiv [Geoelektromagnetic emіssіon method in monіtoring of local geodynamіc prosesses] Visnyk KNU im. T. Shevchenka, Heolohiya [Bulletin of T.Shevchenko name KNU (Kyiv National University), Geology], 2003, no. 26-27, pp. 92-97 (in Ukrainian).
28. Maksymchuk V., Horodys'kyy Yu., Kuznetsova V. Dynamika anomal'noho mahnitnoho polya Zemli [Dynamics of anomalous magnetic field of the Earth], L'viv, Vyd-vo "Yevrosvit", ["Euroworld" Publ.], 2001, 306 p. (in Ukrainian).
29. Matkovs'kyy O. I. Rodovyshcha ta rudoproyavy zolota Ukrayins'kykh Karpat [Gold deposits and ore-shows in Ukrainian Carpathians], Visn. LNU im. I. Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series geological], 1992, no. 11, pp. 96-120 (in Ukrainian).
30. Merlich B. V., Spitkovskaja S. M. Glubinnye razlomy, neogenovyj magmatizm i orudenenie Zakarpat'ja [Deep faults, Neogene magmatism and mineralization of Transcarpathians], Problemy tektoniki i magmatizma glubinnyh razlomov [Problems of tectonics and magmatism of deep faults], L'vov, 1974, pp. 173-180 (in Russian).
31. Molchanov A. Ye. Processy razlomoobrazovanija i sejsmichnost' sdvigovyh zon [The processes of faulting and seismicity of shear zones], Fizika Zemli [Physics of the Earth], MAIK "Nauka" ["Science" Publ.], 1993, no. 9, pp. 12-26. (in Russian).
32. Nazarevych A. V. Heofizychni provisnyky deyakykh vidchutnykh zakarpat·s'kykh zemletrusiv yak vidobrazhennya protsesiv formuvannya vohnyshchevykh zon [Geophysical precursors of some tangible Carpathian earth¬quakes as a reflection of formation of focal zones], Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky, [Theoretical and applied aspects of geoinformatics], Kyiv, 2010, pp. 274-285 (in Ukrainian).
33. Nazarevych A. V. Deformohrafichnyy metod u doslidzhennyakh seysmotektonichnykh protsesiv u vohnyshche-vykh zonakh zemletrusiv Zakarpattya [Extenzometric method in studies of seismotectonic processes in the focal areas of Transcarpathians earthquakes], Geodynamics, 2011, no. 1(10), pp. 134-146 (in Ukrainian).
34. Nazarevych A. V. Eksperymental'ne doslidzhennya spektral'no-chasovoyi struktury variatsiy parametriv pruzhnykh khvyl' u masyvakh hirs'kykh porid [Experimental investigations of spectral-temporal structure of variations of elastic waves parameters in rock massifs], Avtoref. dys... kandydata fiz.-mat. nauk [Author's abstract of PhD Thesis of physics and mathematics in geophysics], Kyiv, IGF [IGPh (Institute of Geophysics)], 1997, 24 p. (in Ukrainian).
35. Nazarevych A. V., Bokun O. M., Nazarevych L.Ye. Struktura, dynamika i seysmotektonika skydovykh zon (za rezul'tatamy fizychnoho modelyuvannya ta pol'ovykh doslidzhen'). Chastyna 1: Fizychne modelyuvannya [Structure, dynamics and seismotectonics of faulting zones (by results of physical modelling and field studies) Parth 1: Physical modelling], Geodynamics, 2015, no. 1(18), pp. 66-88 (in Ukrainian).
36. Nazarevych A. V., Kalenda P., Mycyk B. G. Apparaturnoe obespechenie i nekotorye rezul'taty deformogra-ficheskih i naklonomernyh nabljudenij na RGS "Beregovo" v Ukrainskom Zakarpat'e [Hardware and some results of extensometric and tiltmetric observations in RGS "Beregovo" in Ukrainian Transcarpathians], Geodynamics, 2011, no. 2(11), pp. 213-215 (in Russian).
37. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Heodynamika i osoblyvosti seysmotektonichnoho protsesu Berehivs'koyi horstovoyi zony (Zakarpattya) [Geodynamics and peculiarities of seismotectonic process in Beregovo horst zone (Transcarpathians)], Geodynamics, 2000, no. 1 (3), pp. 131-147 (in Ukrainian).
38. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Heodynamika i trishchynuvatist' porodnykh masyviv (na prykladi Berehivs'koho horbohir"ya v Zakarpatti) [Geodynamics and fracturing of rock massifs (in example of Berehovo Hill-land in Transcarpathians)], Naukovyy visnyk NHAU [Scientific Bulletin of National Mining Academy of Ukraine], 2001, no. 4, pp. 23-24 (in Ukrainian).
39. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Heodynamika, tektonika ta seysmichnist' Karpats'koho rehionu Ukrayiny [Geodynamics, tectonics and seismicity of Carpathian region of Ukraine], Geodynamics, 2013, No. 2(15), pp. 247-249 (in Ukrainian).
40. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Hlybynni osoblyvosti seysmotektonichnoho protsesu v Ukrayins'kykh Karpatakh [Deep features of seismotectonic process in Ukrainian Carpathians], Materialy XII Mizhnarodnoyi konferentsiyi "Heoinformatyka: teoretychni ta prykladni aspekty", 12-15 travnya 2014 roku, Kyyiv [Proceedings of XII International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", May 12-15, 2014, Kyiv], Kyiv, 2014 (CD), 05/2014; DOI: 10.3997/2214-4609.20140419 (in Ukrainian).
https://doi.org/10.3997/2214-4609.20140419
41. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Masshtabno-enerhetychni korelyatsiyni spivvidnoshennya dlya vohnyshch zemletrusiv Zakarpattya: deyaki naslidky ta enerhetychna veryfikatsiya [Scale-energy correlation values for foci of Transcarpathian earthquakes: some consequences and energy verification], Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky [Theoretical and applied aspects of geoinformatics], Kyiv, 2009, pp. 279-298 (in Ukrainian).
42. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Parametrychni seysmoheoakustychni metody i kompleksni tekhnolohiyi monitorynhu pryrodnykh ta tekhnohennykh heodynamichnykh protsesiv ta prohnozu katastrof [Parametric seismogeoakustic methods and integrated technologies of monitoring of natural and technogenic geodynamic processes and prognosis of catastrophes], Visnyk KNU im. T. Shevchenka, Heolohiya [Bulletin of
T. Shevchenko name KNU (Kyiv National University), Geology], 2002, no. 23-24, С. 43-47 (in Ukrainian).
43. Nazarevych L. Ye., Nazarevych A. V. Seysmichnist' i deyaki osoblyvosti seysmotektoniky Ukrayins'kykh Karpat [Seismicity and some features of seismotectonics of Ukrainian Carpathians], Geodynamics, 2012, no. 1(12), pp. 145-151 (in Ukrainian).
44. Nazarevych L. Ye., Nazarevych A. V. Osoblyvosti vohnyshcha Berehivs'koho zemletrusu 1965 roku za komplek-som danykh (heoinformatsiyni aspekty) [Peculiarities of a source of 1965 Beregovo earthquake by the complex of data (geoinformatic aspects)], Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky [Theoretical and applied aspects of geoinformatics], Kyiv, 2005, Vol. 2, pp. 74-79 (in Ukrainian).
45. Nazarevych L. Ye., Nazarevych A. V. Osoblyvosti pidhotovky ta kharakterystyky vohnyshcha Berehivs'koho zemletrusu 1965 roku (za makroseysmichnymy danymy) [Peculiarities of preparation and characteristics of a source of 1965 Beregovo earthquake (by macroseismic data)], Geodynamics, 2006, no. 1(5), pp. 61-74 (in Ukrainian).
46. Nazarevych L. Ye. Kharakterystyky seysmichnosti i seysmotektonichnoho protsesu v zonakh Karpat·s'koho rehionu. [Characteristics of seismicity and seismotectonic process in Carpathian region zones], Avtoref. dys. ... kand. heol. nauk [Author's abstract of PhD Thesis in Geol. Sciences (geophysics)], Kyiv, IHF [IGPh (Institute of Geophysics)], 2006, 21 p. (in Ukrainian).
47. Nazarevych L. Ye., Nazarevych A. V. Kharakterni rysy seysmotektonichnoho protsesu v litosferi Bukovyny ta prylehlykh terytoriy [Features of seismotectonic process in lithosphere of Bucovyna and adjoining territories], Geodynamics, 2007, no. 1(6), pp. 49-54 (in Ukrainian). 
48. Osokina D. N. Issledovanie mehanizmov deformirovanija massiva v zone razryva na osnove izuchenija trehmernogo polja naprjazhenij (matematicheskoe modelirovanie) [Study of mechanisms of deformation in the rupture zone on the base of study of three-dimensional stress field (mathematical modeling)], 
49. M. V. Gzovskij i razvitie tektonofiziki [M.V. Gzovskii and progress of tectonophysics], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 2000, pp. 220-245 (in Russian).
50. Osokina D. N. Pole naprjazhenij v okrestnostjah konca razloma kak faktor, opredeljajushhij razvitie narushenij vtorogo porjadka, harakter rosta razloma, razrushenija massiva i sejsmichnosti [The stress field in the vicinity of the end of the fault as a factor which determining the evolution of the second-order ruptures, the behavior of growth of the fault and the destruction of the rocks massif and seismicity], Fundamental'nye problemy geotektoniki. Materialy X Tektonicheskogo soveshhanija [Fundamental problems of Geotectonics. Proceedings of the X meeting of the Tectonic], Moscow, Izd-vo "GEOS" ["GEOS" Publ.], 2007, Vol. 2, pp. 62-66 (in Russian). 
51. Pavlenkova N. I. Struktura i dinamika zemnoj kory i verhnej mantii kontinentov [Structure and dynamics of the Earth's crust and upper mantle of continents], Problemy dvizhenij i struktury obrazovanija kory i verhnej mantii [Problems of movements and structure of formation of the crust and upper mantle], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 1985, pp. 58-72 (in Russian).
52. Parfenjuk O. I., Mareshal' J. K. Chislennoe modelirovanie termo-mehanicheskoj evoljucii strukturnoj zony Kapuskejsing (provincija S'juperior Kanadskogo shhita) [Numerical simulation of thermo-mechanical evolution of the structural zone Kapuskeysing (Superior Province of the Canadian Shield)], Fizika Zemli [Physics of the Earth], 1998, no. 10, pp. 22-32 (in Russian).
53. Petrashkevich M. I., Lozynjak P. Yu. Strukturnoe rajonirovanie osnovanija Zakarpatskogo progiba [Structural zoning of Transcarpathian trough basement], Regional'naja geologija USSR i napravlenija poiskov nefti i gaza [Regional geology of the USSR and direction of oil and gas prospecting], Lvov, 1988, pp. 72-79 (in Russian). 
54. Polivtsev A. V. Karta vertykal'nykh holotsenovykh rukhiv Volyno-Podillya ta Peredkarpattya [Map of Holocene vertical movements of Volyn'-Podillya and Precarpathians], Geodynamics, 2011, no. 1(10), pp. 58-70 (in Ukrainian).
55. Rebeckij Yu. L. Mehanizm generacii tektonicheskih naprjazhenij v oblastjah bol'shih vertikal'nyh peremeshhenij [Mechanism of generation of tectonic stress in the areas of large vertical displacements], Fiz. Mezomehanika, [Phys. mesomechanics], 2008, V. 11, no. 1, pp. 66-73 (in Russian).
56. Rebeckij Yu. L. Naprjazhennoe sostojanie sloja pri prodol'nom sdvige [The stress state of layer in the longitudinal shear], Izvestija AN SSSR. ser. Fizika Zemli [Proceedings of AS USSR. Ser. Physics of the Earth], 1988, no. 9, pp. 29-35 (in Russian).
57. Rebeckij Yu. L. Tektonicheskie naprjazhenija i prochnost' gornyh massivov [Tectonic stress and the strength of rock masses], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 2007, 406 p. (in Russian).
58. Riznichenko Yu. V. Problemy sejsmologii. Izbrannye trudy [Problems of seismology. Selected works], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 2007, 406 p. (in Russian).
59. Sadovskij M. A. Avtomodel'nost' sejsmicheskih processov [Self-similarity of seismic processes] Fizicheskie osnovy prognozirovanija razrushenija gornyh porod pri zemletrjasenijah [Physical basis of the prediction of rock destruction during earthquakes], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 1987, pp. 12-36 (in Russian).
60. Skakun L. Z., Matkovs'kyy O., Hozhyk M. F., Remeshylo B. H., Shklyanka V. M. Zolote zrudeninnya Berehivs'koho rudnoho polya (heoloho-strukturna pozytsiya i mineralohichna typizatsiya) [Gold mineralization of Beregovo ore area (geological-structural position and mineralogical typification)], Visn. LNU im. I. Franka, Ser. Heol. [Bulletin of Franko name Lviv National University, series geological], 1992, no. 11, pp. 128-145 (in Ukrainian).
61. Sobolev G. A., Ponomarev A.V. Fizika zemletrjasenij i predvestniki [Physics of earthquakes and precursors], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 2003, 270 p. (in Russian).
62. Stojanov S. S. Mehanizm formirovanija razryvnyh zon [The mechanism of formation of discontinuous zones], Moscow, Izd-vo "Nedra" ["Subsoil" Publ.], 1977, 144 p. (in Russian). 
63. Stroenie zemnoj kory i verhnej mantii Central'noj i Vostochnoj Evropy [The structure of the crust and upper mantle of the Central and Eastern Europe], Sollogub V. B., Guterh A., Prosen D. et al., Kiev, Izd-vo "Nauk. Dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1978, 272 p. (in Russian).
64. Tektonicheskaja karta Ukrainskih Karpat [Tectonic Map of Ukrainian Carpathians], Ed. V. V. Glushko & S. S. Kruglov, Kiev, 1986 (in Russian).
65. Tolstoy M. I., Shabatura O. V. Vyvchennya provisnykiv lokal'nykh zemletrusiv zasobamy yikh pryamoyi otsinky [Study of local earthquakes precursors by tools of its direct estimation], Geodynamics, 2014, no. 1(16), pp. 103-112 (in Ukrainian).
https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.103
66. Tomilin N. G., Damaskinskaja E. E., Pavlov P. I. Statisticheskaja kinetika razrushenija gornyh porod i prognoz sejsmicheskih javlenij [Statistical kinetics of rocks destruction and prognosis of seismic events], FTT [PhCB (Physics of Solid Body)], 2005, Vol. 47, no. 5, pp. 955-959 (in Russian).
https://doi.org/10.1134/1.1924866
67. Tretyak K. R., Kul'chyts'kyy A. Ya., Sidorov I. S. Heodynamika Tereble-Rits'koho tekhnohennoho polihonu [Geodynamics of Tereblya-Rika technogenic polygon], Geodynamics, 2009, no. 1(8), pp. 47-52 (in Ukrainian).
68. Hamidov L. A. Kolichestvennye modeli koncentracii naprjazhenij v zonah sejsmoaktivnyh razlomov zemnoj kory [Quantitative models of stress concentration in areas of seismically active faults of the crust], Avtoref. diss... d-ra fiz.-mat. nauk (geofisika) [Author's abstract of Sciences Dr. (Prof.) Thesis in Physics and Mathematics (geophysics)], Tashkent, IS AN RUz [IS AS RUz (Institute of Seismology of Academy of Sciences of Republic Uzbekistan)], 2009, 43 p. (in Russian).
69. Hodzhson B. Ya. Dvizhenija zemnoj kory po sejsmicheskim dannym [Movement of the Earth's crust by seismic data], Drejf kontinentov. Gorizontal'nye dvizhenija zemnoj kory [Drift of Continents. Horizontal movement of the Earth's crust], Moscow, Izd-vo "Mir"["World" Publ.], 1966, pp. 42-74 (in Russian).
70. Khomenko V. I. Hlybynna budova Zakarpats'koho prohynu [Deep structure of Transcarpathian trough], Kyiv, Vyd-vo "Nauk. Dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1978, 230 p. (in Ukrainian).
71. Chebanenko I. I., Maljuk B. I., Bokun A. N., Klochko V. P., Ponomarenko M. I. Osobennosti razvitija treshhino¬vatosti porod kristallicheskogo fundamenta v razlomnyh zonah Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [Pequliarities of evolution of rocks fracturing of the crystalline basement in faults zones of the Dnieper-Donets depression], Tektonika i stratigrafija [Tectonics and stratigraphy], 1990, Vol. 31, pp. 9-12 (in Russian).
72. Chekunov A. V., Livanova L. P., Gejko V. S. Glubinnoe stroenie i nekotorye osobennosti tektoniki Zakarpatskogo progiba [Deep structure and some features of tectonics of the Transcarpathian trough], Sov. Geologija [Sov. Geology], 1969, no. 10, pp. 57-68. (in Russian).
73. Shamina O. G. Model'nye issledovanija fiziki ochaga zemletrjasenij [Model studies of the physics of earthquakes source], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 1981, 192 p. (in Russian).
74. Shamotko V. I., Bilins'kyy A. I., Moroz I. P. Elektrometrychnyy kontrol' heodynamichnykh protsesiv [Electro-metric control of geodynamic processes], Heoloho-heofizychni problemy seysmichnoho rayonuvannya terytoriyi zakhidnykh oblastey Ukrayiny [Geological-geophysical problems of seismic zoning of the territory of western regions of Ukraine], Lviv, Preprint no. 17-93, IPPMM AN Ukrayiny [Preprint no. 17-93, IAPMM (Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics) AS of Ukraine], Lviv, 1993, pp. 53-55 (in Ukrainian). 
75. Shebalin N. V. Ochagi sil'nyh zemletrjasenij na territorii SSSR [Sources of strong earthquakes on the territory of the USSR], Moscow, Izd-vo "Nauka" ["Science" Publ.], 1974, 54 p. (in Russian).
76. Sheremeta P. M., Slonytska S. G., Trehubenko V. I., Ladyzhenskyy Yu. M., Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye., Havenzon I. V., Levkovych Yu. M. Pro koliziyu Zakhidno-Yevropeys'koyi mikroplyty ta Skhidno-Yevro-peys'koyi plyty v Zakhidnomu rehioni Ukrayiny za novymy danymy rehional'nykh heofizychnykh doslidzhen' ta perspektyvy naftohazonosnosti [About collisions of West European mikroplate and East European plate in Western region of Ukraine by the new data of regional geophysical research and prospects of oil-and-gas presence], Geodynamics, 2011, no. 2(11), pp. 341-343 (in Ukrainian).
77. Jurkevich O. I., Voloseckij B. I., Zjabljuk N. S. Povtornoe nivelirovanie Beregovskogo zemletrjasenija 24 oktjabrja 1965 g. [Repeated leveling of Beregovo earthquake of October 24, 1965], Sejsmichnost' Ukrainy [Seismisity of Ukraine], Kiev, Izd-vo "Naukova Dumka" ["Scientific thought" Publ.], 1969, pp. 103-106 (in Russian).
78. Bakiev M. H., Khamidov L. A., Ibragimov A. H. Stress Concentration around Regional Heterogeneous Area of the Crast. J.Inland Earthquake, China, 2001, Vol. 15, no. 4, pp. 376-384.
79. Brune J. N. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes. J. Geophys. Res., 1970, 75, no. 26, pp. 4997-5009. 
https://doi.org/10.1029/JB075i026p04997
80. Castro R. R., González-Huízar H., Ramón Zúñiga F., Wong V.M. and Velasco A.A. Delayed Dynamic Triggered Seismicity in Northern Baja California, México, Caused by Large and Remote Earthquakes. Bull. of the SSA, Vol. 105, No. 4 (August 2015), pp. 1-12; 
https://doi.org/10.1785/0120140310
81. Kalenda P., Neumann L. et al. Tilts, global tectonics and earthquakes prediction. London: SWB, 2012, 247 p. 
82. Kalenda P., Ouzounov D., Bobrovskiy V., Neumann L., Boborykina O., Nazarevych A., Šebela S., Kvetko Ju. and Shen W-B. Multiparameter observations of precursors before strong earthquakes (Tohoku 2011, Okhotsk Sea 2012, Iran-Pakistan 2013). International Scientific Spring-2014, Islamabad, Pakistan 10.3.2014, (CD).
83. Kuksenko V., Tomilin N., Damaskinskaya E. and Lockner D. A two-stage model of fracture of rocks. Pure Appl. Geophys. 1996. Vol. 146, No 2. pp. 253-263.
https://doi.org/10.1007/BF00876492
84. Morozov Yu., Nazarevych R., Nazarevych A., Struk Ye., Markhyvka V. Software of internet portal of geophysical monitoring. Bulletin of National University "Lviv polytechnic" "Computer sciences and informatics technologies", 2014, no. 800, pp. 228-238.
85. Nazarevych A., Nazarevych L., Nasonkin V., Boborykina O. Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results. Geophis. Journ., 2010, 32, no. 4, pp. 12-123.
86. Ozounov D. et al. (2011). Atmosphere-Ionosphere Response to the M9 Tohoku Earthquake Revealed by Joined Satellite and Ground Observations. Preliminary results reported at EGU 2011 in Vienna, Austria. http://arxiv.org/abs/1105.2841.
87. Perry H.K.C., Mareschal J. C., Jaupart C. Variations of strength and lokalized deformation in cratons: The 1.9 Ga Kapuskasing uplift, Superior Province, Canada. Earth Planet. Sci. Lett. 2006
https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.07.013
88. Shi Y., Zhang B., Zhang S., Zhang H. On numerical earthquake prediction. Earthquake Science. 2014; DOI: 10.1007/s11589-014-0082-z. Available at: https://www.researchgate.net/publication/265292951