Current state and prospects of development studies seismological in the Carpathian region of Ukraine

2011;
: 35-37
1
Department of seismicity of the Carpathian region, Subbotin Institute of geophysics of the NAS of Ukraine
2
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

Shows the short history of seismological observations in the Carpathian region, the necessity of improving the seismic equipment and automation of processing the data. Is the list of existing seismic stations, their equipment and basic parameters layout. Given a list of problems to be solved by using materials obtained seismological observations. Shows the main directions of modernization of the hardware receive seismic information, communications and software.

  1. Verbytskyi S.T., Sapuzhak I.Ia., Stasiuk A.F., Verbytskyi Yu.T. Aparatno-prohramnyi kompleks DAS-04 dlia monitorynhu nebezpechnykh heodynamichnykh protsesiv ta pryrodnykh yavyshch // Materialy Vseukrainskoi naukovoi kon­ferentsii „Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha”. – Kyiv:  Kyivskyi NU, 2006. – S. 159-161.
  2. Verbytskyi S.T., Kendzera O.V., Verbytskyi Yu.T., Stasiuk A.F., Oleshchuk Ye.I. Udosko­na­lennia ta rozvytok systemy zboru seismo­lohichnoi informatsii v Karpatskomu rehioni // Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk naukovykh prats (budivnytstvo). NDIBK. – Kyiv. - 2004. - Vyp.60. – C.83-88.
  3. Verbytskyi S.T., Stetskiv O.T., Verbytskyi Yu.T., Rozhok N.I.,  Pronyshyn R.S. Systema zboru, obrobky ta analizu seismolohichnykh danykh Karpatskoho rehionu // Heofyz. zhurn. – Kyiv. - 2009. – 31, №1.