The zone of contact between Easteuropean and Westeuropean platforms in the Western Ukraine

2011;
: 290-292
Authors:
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine

Historical aspects of contact zone between two geological megastructures – Easteuropean platform and Centraleuropean geological structure were considered. Structural peculiarities of the zone were analyzed on the base of recent international investigations. The location of the zone on the territory of Western Ukraine was stated.

 

 

1. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The finite element method. Fifth edition. - Oxford. - 2000.-V. 1-3.

 2. Litosfera Central'noj i Vostochnoj Evropy: Obob¬shhenie rezul'tatov issledovanij/ otv. red. A.V.Chekunov. - Kiev: Nauk. dumka, 1993. - 259 s. 

3. Medvedev A.P. Priroda doal'pijskoj struktury Volony-Podlolii i smezhnyh regionov. - Kiev: Nauk.dumka, 1979. - 80s. 

4. Tektonicheskaja karta Ukrainskih Karpat. M-b 1:200 000. /Pod red. V.V.Glushko, S.S.Kruglova. - Kiev: UkrNIGRI, 1986. 

5. Tymoshchuk V.R. Do pytannia pro pivdenno-zakhidnu hranytsiu Skhidno-Yevropeiskoi platformy. Mat. nauk. konf. Heofizychni tekhnolohii proh¬nozu¬vannia ta monitorynhu heolohichnoho seredo¬vyshcha. - Lviv: V-vo «SPOLOM». 2008. - 33 - 34 s. 

6. Homenko V.I. Glubinnaja struktura jugo-zapadnogo kraja Vostochno-Evropejskoj platformy. K.: Nauk.dumka, 1987. - 139 s. 

7. Jensensen, S.I. et al. Moho topography and lower crustal wide-angle reflectivity around the TESZ in southern Scandinavia and northeastern Europe. / Tectonophysics 360. 2002.- P.187-213.
https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00354-2 

8. Tornquist A. Geologie von Ostpreussen. - Berlin, 1910.