On hydrogeological response of the ground waters in Ukrainian and Moscow massifs to catastrophic earthquakes

2013;
: pp. 280 - 282
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.280
Received: July 31, 2013
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Dnipro Geophysical Expedition "Dniprogeophysics" (DGE) "; Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
4
Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
5
Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
6
Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)

The results of the hydro-geological and seismic data co-processing have been represented for the sites of DHE "Dneprogeofizika", the Institute of Geophysics NAS of Ukraine and the Institute of Geosphere Dynamics RAS, which allow to follow the relationship of hydrogeological response to the type of earthquake's seismic waves and presence of post-seismic effects in the groundwater level variations. For the considered observation period from 01.11.2010 to 31.05.2011 the significant co-and post-seismic response to the catastrophic earthquake with a magnitude of 8.9, which occurred at 11.03.2011 near Honshu (Japan) was recorded.

1.    Vinogradov E.A., Gorbunova Je.M., Kabychenko N.V., Kocharjan G.G., Svincov I.S. Reakcija podzemnyh vod na udalennye sejsmicheskie sobytija // Vserossijskaja konferencija s mezhdunarodnym uchastiem “Problemy sejsmotektoniki”. Mos¬kva: IFZ RAN. 2011. S.153-157.
2.    Gorbunova Je.M., Kabychenko N.V., Kocharjan G.G., Pavlov D.V., Svincov I.S. Issledovanie dinamiki variacij urovnja podzemnyh vod pod vozdejstviem vneshnih faktorov // Problemy vzaimodejstvujushhih geosfer. M.: GEOS. 2009. S.232-244.
3.    Kocharjan G.G., Vinogradov E.A., Gorbunova Je.M., Markov V.K., Markov D.V., Pernik L.M. Gidrogeologicheskij otklik podzemnyh kollektorov na sejsmicheskie kolebanija // Fizika Zemli. №12. 2011. S.50-62.
4.    Pigulevskij P.I., Svistun V.K. Nekotorye rezul'taty avtomatizirovannogo monitoringa rezhima podzemnyh vod asejsmichnyh territorij (na primere Dnepropetrovskoj oblasti). Mineralni resursy Ukrainy. №2. 2011. S.42-47.
5.    Pigulevskij P.I., Svistun V.K. Rezul'taty monitoringa gidrogeodinamicheskih parametrov podzemnyh vod v asejsmichnyh regionah Ukrainy (Dnepropetrovskaja oblast') // Geodinamika. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii “Geofizicheskie tehnologii pro¬gnozirovanija i monitoringa geologicheskoj sredy”. L'vov: Izd-vo Lvivskoi politekhniky: №2(11) 2011. S.241-244.