стічні води

Перспективні шляхи утилізації кеку

The principal scheme of briquetting the cake that allows to solve the problem of accumulation the large number of cake on the sludge sites is proposed. The scheme is simple and environmentally completed. Запропоновано принципову схему брикетування кеку, що уможливить вирішити проблему накопичення його великої кількості на мулових майданчиках. Схема є простою і екологічно завершеною.

Адсорбційне очищення стічних вод від пар

Adsorption of surfactants on varios types of adsorbent was experimentally investigated. Generalization of the obtained results of research and calculation data was carried out. Експериментально досліджено адсорбцію ПАР на різних типах сорбентів. Проведено узагальнення отриманих результатів досліджень та розрахункових даних. 

Технологічна схема очищення стічних вод від фосфатів модифікованими цеолітами типу Z-Cu2+

The  technological  chart  of  wastewater  treatment  from  phosphates  by  application  of exhausted  adsorbent  in  which  exchangeabble  cations  are  substituted  by  the  ions  of  copper, chrome  or  zinc  is  projected  .  The  method  of  regeneration  and  repeated  application  of  the worked zeolite is offered. 

Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля

The analysis of consumption, use, and removal of water, the composition of wastewater for breweries: their location and amount. Provides technical solutions to reduce the negative impact of said waste water into the environment.
Проведено аналіз споживання, використання і відведення води, встановлено склад стічних вод на пивзаводах: їх локалізацію та обсяги. Наведено технічні рішення для зменшення негативного впливу вказаних стічних вод на довкілля. 

Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем

On the basis of the results of research of processes of wastewater from organic compounds in cavitation fields offered the concept of cavitation-flotation wastewater treatment. It implemented the main modern conceptions of the synthesis of chemical-technological systems.
На підставі результатів дослідження процесів очищення стічних вод від органічних сполук у кавітаційних полях запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційного очищення стоків. У ній реалізовано головні сучасні концепції синтезу хіміко-технологічних систем.