Дослідження процесів біологічного очищення комунальних стоків від сполук фосфору

Автори: 
Савчук Л.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

The  results  of  experimental  studies  of  phosphorus  removal  by  chemical  and  biological methods are provided. The optimum conditions of these processes are made. Наведено  результати  експериментальних  досліджень  вилучення  сполук  фосфору хімічними  та  біологічними  методами.  Встановлено  оптимальні  умови  ведення  цих процесів.

1.  Яковлев  С.В.,  Карелин  Я.А.,  Ласков Ю.  М.,  Воронов Ю.В.  Очистка  производственных сточных вод. – 1-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 335 с. 2. Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й.,  Арван Э. Очистка  сточных  вод.  – М.: Мир,  2004.  –  480  с.  3. Калюжный С.В., Данилович  Д.А.,  Ножевникова  А.Н.  Анаэробная  биологическая  очистка  сточных  вод.  –  М.: ВИНИТИ, Итоги науки и техники, сер. Биотехнология. – 1991. – 29. – 187 с. 4. Унифицированные методы  анализа  воды  /  под  ред. Ю.Ю. Лурье.  – М.:  Химия,  1973.  – С.39–41.  5.  Руководство  по химическому  и  технологическому  анализу  воды.  –  М.:  Стройиздат,  1973.  –  273  с.  6.  Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України №37, 19.02.2002 // Правила Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України.