The substance of the legal nature of the national goverment

2014;
: pp. 113 – 117
Автори: 
Iryna Zharovska

The article examines the place and role of the national state and the substance of the creative process. Particular attention is paid to the national spirit, national mentality and national consciousness of the individual in public-power mechanisms. Attempting to determine the national substance in transformational paradigm of modern society.

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон. – М.: Изд. группа “Прогресс”, 1992. – 608 с.
 2. Байниязов Р. Правосознание и российский правовой ментатитет / Р. Байниязов // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 31–40.
 3. Дмитрієнко Ю. Чому українська правова свідомість більш універсально та традиційно статусна, аніж правова свідомість України / Ю. Дмитрієнко // Dynamіska naukowych badan – 2010: Маteriały VI Międzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji. Volume 5. Pravo. – Premyśl: Nauka i studia. – С. 74–84.
 4. Заблоцький Б. Ф. Україна: за “правління народне, народом і для народу”. Дорожня карта до мети Помаранчевої революції / Б. Ф. Заблоцький. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2007.– 196 с.
 5. Курас І. Ф. Етнопо¬літологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.
 6. Лапин Н. Проблема социокультурной трансформации / Н. Лапин // Вопросы философии. – 2000. – № 6. – С. 7.
 7. Луцький І. Історичні етапи філософсько-правової думки України / І. Луцький // Вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012 – Вип 5.– С. 17–21.
 8. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии / Ю. Н. Оборотов. – Одесса: Юридична література, 2001.– 157 с.
 9. Павловська-Кравчук В. Правосвідомість як ментально-ціннісна основа права / В. Павловська-Кравчук // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т.1. – С. 28–29.
 10. Сливка С. Філософія права: навч. посіб. / С. Сливка.– Л.: ЛьвДУВС, 2010.– 264 c.
 11. Соколов В. Власть. Политика. Массы / В. Соколов, С. Ханеев.– Одеса: Маяк, 2002.– 201 с.
 12. Шишко В. В. Культурологічні аспекти правотворчості: монографія / В. В. Шишко.– Л.: ЛьвДУВС, 2006.– 188 с.
 13. Ross M. Psychocultural interpretations and dramas: Identity dynamics in ethnic conflict / M. Ross // Political psychology. – 2001. – Vol. 22, № 1. – P.157–178.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 113–117