Engaging minors in criminal activity – prerequisite deviant behavior of children

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 290–297

Authors: 

Nataliya Murynets

This article is devoted to the offenses under Article 304 of the Criminal Code of Ukraine for the period 2005–2014 and 9 months of 2015, committed on the territory of Ukraine (broken down by regions); psychological determinants of disclosure and review causes involving minors in criminal activity.

  1. Майерс Д. Социальная психология: интенсивный курс / Дэвид Майерс; [пер. c англ.]; 4-е междунар. изд. СПб.; М.: Прайм-Еврознак; Олма-Пресс, 2004. 510 с.
  2. Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1444577543584439.
  3. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справа: навч. посіб. / Б. О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463 с.
  4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.
  5. Статистичні дані злочинності на території України Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення України за період з 2005 року по 2012 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/813157.
  6. Генеральна прокуратура України (статистичні дані за період з 2013р. по 2015р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
  7. Охріменко І. М., Лигун Н. В. Утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: психологічні детермінанти // Юридична психологія. – 2015. – № 1. – С. 179–188.
  8. Бочелюк В. Й. Юридична психологія: навч. посіб. / В. Й. Бочелюк. – К: Центр навч. літератури. – 2010. – 128 с.
  9. Майгур О. С. Психологічні та педагогічні проблеми роботи з делінквентами // Юридична психологія та педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 227–233.