Crime as a form of deviant child behavior (analysis of crimes committed by minors or with their participation in the territory of Ukraine for the period 2005–2014 and 9 months of 2015)

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 

N. Ya. Murynets

This article is devoted to analysis of crimes committed by minors or with their
participation in the territory of Ukraine for the period 2005-2014 years and 9 months of 2015;
crimes committed by juveniles or with their participation on the territory of Ukraine for the
period 2013-2014 years and 9 months of 2015

1. Головкін Б. М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові /
Б. М. Головкін, В. С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю. – № 10. – 2005. –
С. 105–131 2. Охріменко І. М. Утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: психологічні
детермінанти / І. М. Охріменко, Н. В. Лигун // Юридична психологія, № 1. – 2015. – С. 179–188.
3. Корольчук В. В. Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх / В. В. Корольчук //
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2013.– С. 176–182.
4. Статистичні дані злочинності на території України Департаменту інформаційно-аналі-
тичного забезпечення України за період з 2005 року по 2012 рік. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/813157 5. Генеральна прокуратура
України (статистичні дані за період з 2013р. по 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html 6. Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1444577543584439 7. Семчук Н. О. Ха-
рактеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: порівняльно-правове дослідження /
Н. О. Семчук // Юридичний вісник. – №(17). – 2010. – С. 120–123.