On aggressive policy in a state ruling of Russia against Ukraine (historical legal aspect)

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 411–417

Authors: 

А. Pulym

The author analyses the contemporary political activity of Russian Federation state rulers and its aggressive character forwarded against the Ukraine. Modern politically strategic activity of Russian authorities is a direct threat to national security, sovereignty and independence of Ukraine. Russian political authorities maintain public ideologically subversive propaganda directed to the destruction of national sovereignty of Ukraine, intolerant intervention in state affairs, infringement of territorial integrity, annexion of Crimean peninsula, launching a war so called ‘hybrid war’ on the east of Ukraine. The political authority of Kreml is training, educating, finance and equip separatists and terrorist groupings, criminal groups and organizations on the East of Ukraine, that primarily are aimed to force scare, public genocide, to annex these and other territories to Russia.

1. Гречин К. Новітні виклики загрози європейській безпеці / К. Гречин. – Аудиторія. – 2015. – № 37. – 10–16 грудня. – С. 5. 2. Волкотруб Л. В. Збройні сили України та їх основні функції / Л. В. Волкотруб. – Держава і право. – 2015. – Сер. Юридичні науки. Вип. 68. – С. 122–132. 3. Сидоренко С. ОБСЄ: крок до знищення // Юридичний вісник України / С. Сидоренко. – 2015. – № 49(1088). – 12–19 грудня. – С. 9. 4. Конституція України від 28 червня 1966 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 5. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією / Закон України № 13/98-ВР від 14.01.98 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643006. 6. Баймуратов М. О. Міжнародне публічне право: підручник / М. О. Баймуратов. – Х.: Одіссей, 2008. – 704 с. 7. Чорний Р. Проблеми кримінально- правової охорони національної безпеки України / Р. Чорний // Право України. – 2013. – № 10. – С. 257–264. 8. Волович О. “Український світ” “Русский мир”/ О. Волович // Військо України. – 2015. – № 03(173). – С. 32–37. 9. Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199–1349 рр.): від князівства до королівства / І. Бойко // Право України. – 2013. – № 10. – С. 265–274. 10. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с. 11. Кулик Н. Слуга Божий / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 47–23 листопада. – С. 14–15. 12. Whitmore В. Агресія Путіна проти України і Гельсінські Угоди / В. Whitmore // Гарт нації. – 2015. – № 3. – С. 40–42. 13. Кант И. К вечному миру / Иммануил Кант. Сочинение в шести томах: под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6. – 743 с. 14. Привид розпаду блукає Росією // Гарт нації. – 2015. – № 3. – С. 38–39. 15. Що стримує Путіна від наступу на Донбасі? // Гарт нації. – 2015. – № 3. – С. 39. 16. Скрипнюк О. Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення (за матеріалами) Міжнародної науково-практичної конференції / О. Скрипнюк // Право України. – 2015. – № 4. – С. 179–184. 17. Цебенко С. Б. Права людини у документах українських православних церков, прийнятих у період агресії зі сторони Російської Федерації щодо України (2014–2015 рр.) / С. Б. Цебенко // Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти): Четверта Всеукр. наук. інтернет-конфер. / Вип. 4 / Терлюк І. Я. (укладач) / ІНПП Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – С. 61–64. 18. Поліковський М. Ф. Правові форми протидії України Російській агресії у гібридній війні / М. Ф. Поліковський // Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти): Четверта Всеукр. наук. інтернет-конфер. / Вип. 4 / Терлюк І. Я. (укладач) / ІНПП Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів: Ліга-Пресс. – С. 29–33. 19. Лясковський В. І. Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права / В. І. Лясковський // Юридичні науки. – 2013. – № 5. – С. 11–124.