Justice in the philosophical and law thought of new time

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 389–397

Authors: 

Z. Dobosh

In the article has been investigated the genesis of justice and law connections, that allowed to determine the starting point of convergence, and to trace the historical features of the course of such convergence, which reflected in the action area of these phenomena, their content characteristics. It has been determinated the directions of justice problematics output outside the scope of national law and dissemination in international relations.

1. Bekon F. Sochinenie. T. 1 / F. Bekon.[Essay] М., 1971. 560 p. 2. Bekon Frensis. O dostoinstve i priumnozhenii nauk / Frensis Bekon // Pravovaya mysl’: antologiya; avtor-sostavitel’ V. P. Malakhov. [About the dignity and augmentation of Sciences] M.: Akademicheskii proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2003. Pp. 179–180. 3. Vol’ter. Izbrannye proizvedeniya po ugolovnomu pravu i protsessu / Vol’ter. [Selected works of the criminal law and procedure] M.: Yurid. lit-ra, 1956. Pp. 254–257. 4. Gegel’ G. Politicheskie proizvedeniya / G. Gegel’. [Political works] M., 1978. P. 378; 5. Gegel’.Filosofiya religii / G. Gegel’. [Philosophy of religion] M., 1976. 6. Gobbs T. Leviafan, ili Materiya, forma i vlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo / T. Gobbs // Pravovaya mysl’: antologiya; avtor-sostavitel’ V. P. Malakhov. [Leviathan, or Matter, form and power of the church and the civil state] M.: Akademicheskii proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2003. 1016 p. 7. Gol’bakh. Pis’ma k Evgenii, ili preduprezhdenie protiv predrassudkov / Gol’bakh. [Letters to Eugenia, or warning against prejudice] M., 1968. 8. Grotsii. O prave voiny i mira / Grotsii // Pravovaya mysl’: antologiya; avtor-sostavitel’ V. P. Malakhov. [About the Law of War and Peace] M.: Akademicheskii proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2003. 1016 p. 9. Gumbol’dt V. Idei k opytu, opredelyayushchemu granitsy deyatel’nosti gosudarstva / V. Gumbol’dt // Yazyk i filosofiya kul’tury. [Ideas to experience, defines the border of state activity] M.:
Progress, 1985. 10. Didro D. Sochineniya: v 2-kh t. T. 2 / D. Didro. [The works] M. P. 210. 11. Kant I. Sochineniya / I. Kant. [The works] M., 1965. T. 4. Ch. 2. 12. Lokk Dzhon. Dva traktata o pravlenii: Kn. 2.: V 3 t. / Dzhon Lokk. [Two Treatises of Government] M.: Mysl’, 1998. T. 3. 668 p. 13. Nersesyants V. S. Filosofiya prava: uchebnik. – 2-e izd., pererab. i dop. / V. S. Nersesyants. [The philosophy of law] M.: Norma, 2009. 848 p. 14. Russo Zh.-Zh. Ob obshchestvennom dogovore. Traktaty / per. s fr.
A. D. Khayutina, V. S. Alekseeva-Popova. [About the Social Contract. Treatises] M.: KANON–Press, Kuchkovo pole, 1998. 416 p. 15. Spinoza. Politicheskii traktat / Spinoza // Pravovaya mysl’: antologiya; avtorsostavitel’ V. P. Malakhov. [Political treatise] M.: Akademicheskii proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2003. – 1016 p. 16. Khairullin V. I. Kategoriya spravedlivosti v istorii politiko-pravovoi mysli / V. I. Khairullin. [Category of justice in the history of political and legal thought] M.: LIBROKOM, 2009.
192 p. 17. Chernenko A. K. Filosofiya prava. 2-e izd. / A. K. Chernenko. [The philosophy of law] Novosibirsk: Nauka, 1998. 18. Shopengauer A. Mir kak volya i predstavlenie / A. Shopengauer // Pravovaya mysl’: antologiya; avtor-sostavitel’ V. P. Malakhov.[Peace as Will and Representation] M.: Akademicheskii proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2003. Pp. 299–304. 19. Shul’zhenko V. P. Istoriya politychnykh i pravovykh vchen’ / V. P. Shul’zhenko, T. H. Andrusyak. [History of political and legal
doctrines] K.: Yurinkom Inter, 1999. 304 p. 20. Yum Devid. Issledovanie o printsipakh morali / Devid Yum // Pravovaya mysl’: antologiya; avtor-sostavitel’ V. P. Malakhov. [Research of of the principles of morality] M.: Akademicheskii proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2003. Pp. 197–198.