Participation of religious organizations in the protection of human environmental rights

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article substantiates the role of religious organizations in the protection of human environmental rights, analyzes their activities, and determines the methods of legal regulation of their participation in the environmental policy of the state. It was noted that the participation of religious organizations in the protection of environmental human rights should be considered primarily in three aspects: reflection of environmental issues in social doctrines (if adopted) and other theoretical developments of religious organizations; functioning in the structure of religious organizations of special institutions dealing with issues of environmental protection; implementation of environmental events by religious organizations. The participation of religious organizations in the protection of human environmental rights consists in the implementation of the main task - "ecological conversion", the constituent elements of which should be the formation of an internal instruction to protect the creature-nature, as well as proper knowledge of how this preservation can be practically implemented. The means of implementing this task are as follows: dissemination of the official teachings of religious organizations regarding ecology; consolidation of the efforts of religious organizations, scientific and educational institutions, state and public organizations in solving local, national, regional and global problems of nature conservation and ensuring the ecological safety of mankind; consulting, organizing and conducting public and scientific events dedicated to environmental issues; dissemination of appeals/appeals of religious leaders regarding environmental issues in religious and secular mass media; translation of relevant literature, etc.

1. Hardashuk T. V. (2001). Suchasnyi ekolohizm: teoretychni zasady ta praktychni implikatsii. [Modern environmentalism: theoretical foundations and practical implications]. Praktychna filosofiia. No 1. P.146–157. [in Ukrainian]. 2. Medvedieva M. O. (2009). Pravo na spryiatlyve dovkillia v konteksti universalnykh standartiv prav liudyny. [The right to a favorable environment in the context of universal human rights standards]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vol. 83 (Part. II). P.161–165. [in Ukrainian]. 3. Konventsiia pro dostup do informatsii, uchast hromadskosti v protsesi pryiniattia rishen ta dostup do pravosuddia z pytan, shcho stosuiutsia dovkillia (Orkhuska konventsiia): mizhnarodnyi dokument OON vid 25 chervnia 1998 r. [Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Matters Relating to the Environment (Aarhus Convention): UN international document of June 25, 1998.]. (ratyfikovanyi Zakonom Ukrainy vid 6 lypnia 1999 r. № 832-XIV). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 (Accessed: 20.02.2023). [in Ukrainian]. 4. Chornopyska V., Malysh M. (2022). Rol relihiinykh orhanizatsii u zabezpechenni prava na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia. [The role of religious organizations in ensuring the right to an environment safe for life and health]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. 2022. Vol 1. (33). P. 99–105. [in Ukrainian]. 5. Vatykan vpershe za pivtory tysiachi rokiv perehlianuv spysok smertnykh hrikhiv. Do isnuiuchykh semy hrikhiv buly dodani shche sim. [The Vatican revised the list of deadly sins for the first time in 1500 years. Seven more were added to the existing seven sins.]. URL: https://www.unian.ua/society/101769-vatikan-osuchasniv-spisok-smertnih-g... (Accessed: 20.02.2023). [in Ukrainian]. 6. Ekolohichne vchennia Tserkvy: papa Ivan Pavlo II na temu stvorinnia ta ekolohii. [Ecological teaching of the Church: Pope John Paul II on creation and ecology.]. (2006). Za red. V. Sheremety. Ivano-Frankivsk: IFTA Publ. 100 p. [in Ukrainian]. 7. Problemy ekolohii u vchenni ta nynishnii praktytsi Tserkov ta relihiinykh napriamiv Ukrainy. [Ways of forming Christian ecological consciousness during the social service of the church]. URL: https://risu.ua/problemi-ekologiji-u-vchenni-ta-ninishniy-praktici-cerko... (Accessed: 20.02.2023). [in Ukrainian]. 8. Poslannia do Dnia molytvy za dovkillia Blazhenniishoho Mytropolyta Kyivskoho i vsiiei Ukrainy Epifaniia. [Message for the Day of Prayer for the Environment of His Beatitude Metropolitan Epiphany of Kyiv and All Ukraine]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2731818-pcu-molitimetsa-pro-zahi... (Accessed: 20.02.2023). [in Ukrainian]. 9. Tserkva i navkolyshnie seredovyshche: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. (2007). Church and environment: European experience and Ukrainian perspectives. Ofitsiinyi sait Mukachivskoi hreko-katolytskoi yeparkhii. URL: www.mgce.uz.ua/post.php?id=27 (Accessed: 20.02.2023). [in Ukrainian]. 10. Zvernennia z nahody Vseukrainskoho dnia dovkillia i 35 rokovyn Chornobylskoi katastrofy. [Address on the occasion of the All-Ukrainian Environment Day and the 35th anniversary of the Chornobyl disaster]. URL: https://www.vrciro.org.ua/ua/statements/uccro-statement-on-environment-d... (Accessed: 20.02.2023). [in Ukrainian].

Taras Harasymiv "Participation of religious organizations in the protection of human environmental rights." https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-2023/participation-religious-organizations