Peculiarities of the administrative and legal status of judicial bodies as subjects of protection of the citizens right of an environment safe for life and health in Ukraine

2023;
: 103-110

Uliana Kostiuk "Peculiarities of the administrative and legal status of judicial bodies as subjects of protection of the citizens right of an environment safe for life and health in Ukraine".

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the problem of determining the peculiarities of the administrative and legal status of judicial bodies as subjects of protection of the right of citizens to an environment safe for life and health in Ukraine.

Particular attention is devoted to defining the specifics of the target, structural-organizational and competence blocks of this status.

It was established that the specifics of the target block of the administrative-legal status of judicial bodies as subjects of protection of citizens' right to an environment safe for life and health in Ukraine are determined by the specifics of the purpose, tasks, functions, and principles of judicial bodies' activity in the environmental sphere. Having identified a wide list of components of the target block of the administrative-legal status of judicial bodies as subjects of protection of the right of citizens to an environment safe for life and health in Ukraine, their main features were determined.

The peculiarities of the structural and organizational block of the administrative and legal status of judicial bodies as subjects of protection of the right of citizens to an environment safe for life and health in Ukraine have been established. It was established that they are determined by the specifics of the procedure for the formation and liquidation of judicial bodies, the organization of their activities, special forms of their work, financial, informational and logistical support of activities, etc.

It has been established that the specifics of the competence block of the studied administrative-legal status are formed in view of the specifics of the procedure for the administration of justice, the implementation of judicial control and the responsibility of judicial bodies.

Particular attention is paid to the specificity of the competence block of the studied administrative and legal status. It is characterized by a clear definition of the substantive and functional competence of the court in the current legislation, orientation towards the implementation of justice, the formation of conditions under which the environmental rights of every member of society can be protected, coordination of the powers of various judicial bodies within the framework of the definition of their substantive competence in the legislation, etc.

 1. Kalashnyk O. A. (2021) Pravovyy status mistsevykh zahal'nykh sudiv v Ukrayini [Legal status of local general courts in Ukraine]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets.: 12.00.10. Odesa. 28 p. [in Ukrainian].
 2. Popadynets' H. O. (2021) Sutnist', zmist ta osnovni oznaky sudovoyi vlady [Essence, content and main features of judicial power]. Aktual'ni problemy vitchyznyanoyi yurysprudentsiyi. № 4. P. 114–117. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/392190
 3. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozyns'kyy Yu. R. (2018) Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyal'nosti [Legal regulation of law enforcement activities: training manual]: navchal'nyy posibnyk. L'viv: L'vDUVS, 365 p. [in Ukrainian].
 4. Podolyak E.B. (2019) Osnovni zavdannya, funktsiyi ta pryntsypy administratyvnoho sudochynstva v sudakh zahal'noyi yurysdyktsiyi [Basic tasks, functions and principles of administrative proceedings in courts of general jurisdiction]. Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava. Seriya yurydychna : zbirnyk naukovykh prats'. L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky. Vyp. № 22. P. 86–92. [in Ukrainian].
 5. Lepish N. Ya., Pavlovych-Seneta Ya. P. (2022) Osoblyvosti pravovoho statusu sudu [Peculiarities of the legal status of the court]. Yurydychnyy elektronnyy zhurnal. № 5. P. 389–392. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/90
 6. Budzyk B. (2017) Meta, zavdannya ta pryntsypy administratyvnoho sudochynstva na suchasnomu etapi reformuvannya sudovoyi systemy Ukrayiny [Purpose, tasks and principles of administrative proceedings at the current stage of reforming the judicial system of Ukraine]. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Seriya: Yurydychni nauky. 2017. № 884. P. 88–92. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/law2017.884.088
 7. Miliyenko O. A. (2016) Pryntsypy administratyvnoho sudochynstva [Principles of administrative justice. Scientific Bulletin of Kherson State University]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya Yurydychni nauky. 2016. Vypusk 1. Tom 3. S. 48–51. [in Ukrainian].
 8. Yesimov S. S. (2015) Pravove rehulyuvannya zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy dlya formuvannya doviry do orhaniv derzhavnoyi vlady [Legal regulation of the use of information technologies for the formation of trust in state authorities]. Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. 2015. Vyp. 1. P. 173–184. [in Ukrainian].
 9. Spetsializatsiya, terytorial'nist' ta instantsiynist' v orhanizatsiyi systemy sudiv Ukrayiny [Specialization, territoriality and instantiation in the organization of the court system of Ukraine]. Byuleten' Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny. 2005. №9. P. 82–91. URL: https://pravo.org.ua/spetsializatsiya-terytorialnist-ta-instantsijnist-v.... [in Ukrainian].
 10. Monreal's'ka universal'na deklaratsiya pro nezalezhnist' pravosuddya  1983 roku [Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice of 1983]. Persha svitova konferentsiya po nezalezhnosti pravosuddya, Monreal', 1983. URL: http://www.judges.org.ua/artitsle/d5.htm. [in Ukrainian].
 11. Rekomendatsiyi Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo suddiv: nezalezhnist', efektyvnist' ta obov"yazky vid 17 lystopada 2010 roku CM/Rec (2010)  [Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states regarding judges] 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38№Text. [in Ukrainian].
 12. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy(u tr'okh tomakh). tom 1, A – K  [New explanatory dictionary of the Ukrainian language (in three volumes). volume 1, A – K]. Ukladachi: V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyyiv, Vyd-vo “AKONIT”, 2006. 926 p. [in Ukrainian].
 13. Ditkevych I. I. (2011) Administratyvna protsesual'na pravosub"yektnist' [Administrative procedural legal personality]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv : KhNUVS. 21 p. [in Ukrainian].
 14. Husarov K. V. (2004) Funktsional'ni povnovazhennya sudu v stadiyi roz·hlyadu tsyvil'noyi spravy ta problema zaochnoho rishennya [Functional powers of the court in the stage of consideration of a civil case and the problem of a decision in absentia]. Ukrayins'ke pravo. № 1(17). P. 136–143. [in Ukrainian].