Legal education reform: foreign experience and ukrainian realities

2017;
: 320 - 327

U. Parpan «Legal education reform: foreign experience and Ukrainian realities» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the foreign experience reforming legal education and defined the prospects of its implementation in Ukraine. It has been found that the use of international experience in the learning process becomes particularly relevant with the development of postmodernism, when the company moves to a new historical synthesis forms with the state. After reviewing certain aspects of legal education of international experience proved that it will contribute to more active implementation in the domestic legal practice these developments. However, we believe that the use of at least one of them requires serious thorough research on their influence on the legal system of Ukraine in general.

1. Shvalb Yu. M. Zadachnyi podkhod k postroeniyu uchebnogo treninga v vuze [A task approach to the construction of educational training in high school]. Psikhologіchnі trenіngovі tekhnologії u pravookhoronnіi dіyal'nostі: naukovo-metodichnі ta organіzatsіino-praktichnі problemi vprovadzhennya і vikoristannya, perspektivi rozvitku: materіali mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferentsії, Donets'k, 27–28 travnya 2005 roku. – Donets'k : DYuІ, 2005. – C. 34–40. 
2. Oborotov Yu. N. Yuridicheskoe obrazovanie v epokhu postmoderna [Legal education in the postmodern era]. Problemi vishchoї yuridichnoї osvіti. Kharkov, 2002. pp. 30–33., Oborotov Yu. N. Postmodern: drugoe ponimanie i opredelenie prava [Postmodern: a different understanding and definition of the right]. Yuridicheskii vestnik. 2003. No 1. pp. 60-65. 
3. Oborotov Yu.M. Tradytsiyi ta novatsiyi v pravovomu rozvytku: zahal'noteoretychni aspekty : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk [Traditsії that novatsії in legal rozvitku: zagalnoteoretichnі aspects: Author. Dis. ... On stage zdobuttya Naukova Dr. jurid. Sciences]. Odessa, 2003. 28 p. 
4. Bihun V. Yurydychna osvita v Ukrayini ta SShA [Legal education in Ukraine and the US]. Yurydychna hazeta. No 4. 2003. Availableat: http://www.usnews.com 5. Ostroz'ka K. Deyaki aspekty trenuvannya yurydychnoho myslennya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh Nimechchyny [Some aspects of the training of legal thinking in higher education in Germany]. Yurydychnyy zhurnal Yustinian. No 11. 2005. 
6. Bihun V. Navchal'ni sudovi protsesy, abo yak udoskonalyty profesiyni znannya ta navyky z prava, inozemnoyi movy ta orators'koyi maysternosti [Moot Court or as to improve the professional knowledge and skills of law, foreign language and oratorical skills]. Yurydychna hazeta. 
No 11. 2004. Availableat: http://www.bihun.info/ 
7. Bihun V. Yurydychna osvita v Ukrayini ta Nimechchyni [Legal education in Ukraine and Germany]. Yurydychnyy zhurnal Yustinian. No 2. 2004. 
8. Die gesuchte Seite wurde nicht gefunden. [Die gesuchte Seite wurde nicht gefunden (404 Not Found)]. Availableat: http://www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.1. 
9. Petroshchuk A. Dosvid yurydychnoyi osvity v Pol'shchi [Experience of legal education in Poland]. Yurydychna hazeta. 2003. No 7. 20 zhovtnya.