Globalization in the legal plane: forming contour “global law”

2017;
: 296 - 303

A. Badyda, V. Lemak «Globalization in the legal plane:forming contour “global law”»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
State Enterprise “Uzhgorod National University” Department of Theory and History of State and Law
2
State Enterprise “Uzhgorod National University” Department of Theory and History of State and Law

This article analyzes globalization in the legal plane. Particular attention is paid to the impact of globalization on the interaction of international, European and national law. Separately, an analysis of different dialogue courts of law and order in terms of reasoning their decisions. The conclusions about the formation of a global international rule of law, strengthening regional (supranational) law, the impact of globalization on justice.

1. Barys’ka Ya. O. Vplyv hlobalizatsiyi na formu pravlinnya suchasnoyi derzhavy: do pytannya koryhuvannya obsyahu ponyattya [The influence of globalization on the form of government of the modern state: the question of the adjustment of the concept]. Publichne pravo. 2013. Vol. 4. pp. 188–195. 
2. Antonyuk O. A. Sudova vlada ta pravova hlobalizatsiya [Judiciary and legal globalization] Hileya: naukovyy visnyk. 2014. Vol. 89. рр. 408–411. 
3. Chubko T. P. Hlobalizatsiya: ponyattya, vplyv na suchasni derzhavu i pravo [Globalization: concepts influence on modern state and law] Forum prava. 2010. Vol. 1. рр. 396–405. 
4. Vasechko L. O. Evolyutsiya prav lyudyny pid vplyvom protsesiv hlobalizatsiyi [Evolution of Human Rights under the influence of globalization] Forum prava. 2010. Vol. 4. рр. 121–126. 
5. Theordore Levitt. The globalization of markets. Harvard University. Abstract from Harvard Business Review, May–June 1983. Р. 92. 
6. Chaturvedi Inakshi. Globalization and Its Impact on State Sovereignty. Available at: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_249.pdf. 
7. XXIV Konhres iz filosofiyi prava i sotsial’noyi filosofiyi “Hlobal’na harmoniya ta verkhovenstvo prava” [XXIV Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy “Global Harmony and Rule of Law”] // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2010. Vol. 1. рр. 289–302. 
8. Spravedlyvaya hlobalyzatsyya: sozdanye vozmozhnostey dlya vsekh. Vsemyrnaya komyssyya po sotsyal’num aspektam hlobalyzatsyy. 2004. [Fair globalization: creating opportunities for all. World Commission on the Social Dimension of Globalization. 2004.]. Available at: http://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-wc.pd...
9. Doklad Heneral’noho sekretarya o rabote Orhanyzatsyy. Orhanyzatsyya Obъedynennukh Natsyy. New-York, 2016. [Report of the Secretary-General on the work of the Organization. United Nations. New York, 2016.]. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/206/04/PDF/ N1620604.pdf?Open Element. 
10. Lemann Zh.-P. Khto vryatuye hlobalizatsiyu? [Who will save globalization?]. Zovnishni spravy. 2013. Vol. 7. pp. 22–25. 
11. Tereshchenko O. V. Hlobalizatsiya ta yiyi vplyv shchodo vyrishennya sporiv instytutamy mizhnarodnoho sudochynstva [Globalization and its impact on institutions of international dispute resolution proceedings] Aktual’ni problemy derzhavy i prava. 2012. Vol. 65. рр. 172–180. 
12. Ukreplenye y koordynatsyya deyatel’nosty Orhanyzatsyy Obъedynennukh Natsyy v sfere verkhovenstva prava. Doklad Heneral’noho sekretarya. 6 August 2008. [Strengthening and coordinating the work of the United Nations in the field of the rule of law. Report of the Secretary-General]. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/ 452/73/PDF/ N0845273.pdf?OpenElement. 
13. Brayan Tamanaha. Verkhovenstvo prava. Istoriya. Polityka. Teoriya. Per. z anhl Rule of Law. History. Policy. Theory Kiev, Vydavn. dim “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”. 2007. 208 p. 
14. Maksymov S. Y. Problemu prava y spravedlyvosty v uslovyyakh hlobalyzatsyy: XXII Vsemyrnuy konhress po fylosofyy prava y sotsyal’noy fylosofyy Problems of law and justice in the conditions of globalization: XXII World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy. Pravovedenye. 2007. Vol. 1. pp. 237–245. 
15. Okinavs’ka khartiya hlobal’noho informatsiynoho suspil’stva (2000 y.). [Okinavska khartia of the global informational suppositivstva]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163. 
16. Overview 1959-2016 ECHR. Available at: http://echr.coe.int/Documents/Overview_19592016_ENG.pdf. 
17. Opinion 2/13 of the Court (Full Court). 
18 Annual Report. 2016 Court of Justice of the European Union Communications Directorate – Electronic Publications and Media Unit. Available at: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&page...
19. XXIV Konhres iz filosofiyi prava i sotsial’noyi filosofiyi “Hlobal’na harmoniya ta verkhovenstvo prava” [XXIV Congress of the Philosophy of Law and Sociological Philosophy “Global Harmony and the Rule of Law”] // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2010. Vol. 1. рр. 289–302. 
20. Postanovlenye Konstytutsyonnoho Suda Moldovu Vol. 14 ot 02.05.2017 h. o tolkovanyy st. 11 Konstytutsyy (postoyannuy neytralytet)(Obrashchenye #37b/2014). Decision of the Constitutional Court of Moldova No. 14 of 02.05.2017 on the interpretation of Art. 11 of the Constitution (permanent neutrality) (Appeal No. 37b/2014).. Available at: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=613&l=ru. 
21. Judgment of the Court of 14 October 1976. – LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v Eurocontrol. – Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Düsseldorf – Germany. – Case 29-76. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0029. 
22. Kenyh (Konig) protyv Federatyvnoy Respublyky Hermanyy. Sudebnoe reshenye ot 28 yyunya 1978 h. [Federal Republic of Germany]. Available at: http://www.echr.ru/documents/doc/2461483/2461483.htm. 23. Kurt (Kurt) protyv Turtsyy. Sudebnoe reshenye ot 25 maya 1998 h. [Kurt against Turkey. Judgment of May 25, 1998]. Available at: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Kurt_v_Turkey_25_05_1998.pdf.