Features of exposure of signs of counteraction of legal economic activity: the applied aspect

2018;
: 106-109
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The methods of feasance counteraction legal economic activity are investigated in the
article. Information generators are certain about the facts of preparation or feasance of
counteraction of legal economic activity. An author is classify persons that prepare and
accomplish counteraction of legal economic activity. The algorithm of actions is worked out at
receiving message about the requirements of stopping of legal economic activity, limitations
legal economic, about the obligatory conclusion of treaty, and also requirements
accompaniment by the threat of commission of grave crime against a businessman.

1. Ediniy zvіt pro krimіnalnі pravoporushennya za 2013–2016 rr. [ The only report on criminal offenses
for 2013–2016]. Kyiv. GPU Publ. – 2017. – 160 p. 2. Naukovo-praktichniy komentar Krimіnalnogo kodeksu
Ukraini. [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Code of Ukraine]. D. S. Azarov. A. V.
Savchenko. Ta іn. Za zag. red. O. M. Dzhuzhі. A. V. Savchenka. V. V. Cherrneya. Kyiv. Yurіnkom Іnter Publ.
2017. – 1104 p. 3. Grebelskiy D. V. Nekotorye voprosy sovershenstvovaniya kursa. Operativno-rozysknaya
deyatelnost organov okhrany obshchestvennogo poryadka. [Some issues of improving the course Operationalinvestigative
activities of public order protection bodies]. Mosсow. Trudy Sh MOOP SSSR Publ. – 1967. –
Vol. 16. – pp. 81–86. 4. Rudenko O. O. Nezakonna gospodarska dіyalnіst. [Illegal business activity]. Nauk.
prakt. posіb. O. O. Rudenko. S. І. Nikolayuk. D. Y. Nikiforchkuk. Kyiv. KNT Publ. – 2008. – 160 p.
5. Vіkhrov O. Klasifіkatsіya gospodarskikh pravovіdnosin. Zagalnoteoretichniy pіdkhіd. [Classification of
economic legal relations: general theoretical approach]. Kharkiv. Vіsnik akademіi pravovikh nauk Ukraini Publ. –
2008. – Vol. 4. – pp. 134–142. 6. Vіdpovіdalnіst za protidіyu zakonnіy gospodarskіy dіyalnostі. Nauk. Metod.
Rekomendatsіi. [Responsibility for counteracting legitimate economic activity]. Ker. Avt. Kol. Dots. І. O.
Revak Lvіv. LvDUS Publ. 2010. – 100 p.

Hula L. "Features of exposure of signs of counteraction of legal economic activity: the applied aspect" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17-2018/features-exposure-signs-counteraction-legal-0