The problem of definition of “legal values“ in modern scientific discourse

2020;
: 89-98

V. Chornopyska "The problem of definition of “legal values“ in modern scientific discourse"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article it is found out that legal values are a determining element of legal influence on the society, which have a significant influence on the mechanism of legal regulation. It is determined that the legal values are, first of all, interrelated with the principles of law, justice, law-making and legal implementation; secondly, they are real socio-legal phenomena, remedies and mechanisms. Legal values have a hierarchical structure and their system is based on a specific set of interests that underpins human needs. It has been researched that the specific features of legal values are normativity, significance, valuation, objectivity, probabilistic character, which act as an effective instrument of harmonization between external influence and mechanisms of self-regulation in law. Therefore, we can consider legal to be the inviolable values that underpin all development, since they are the most important component (element) of the culture of law and fulfill all the functions of legal values.

1. Entsyklopediia osvity. Akad. ped. nauk Ukrainy [Ecyclopedia of Education]; hol. red. V. H. Kremen. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 1040 p. 2. Babenko A. N. Pravovыe tsennosty y osvoenye ykh lychnostiu [Legal values ​​and the development of their personality]: dys. ... doktora yuryd. nauk : 12.00.01. Moskva, 2002. 394 p. 3. Lukasheva E. A. Chelovek, pravo, tsyvylyzatsyia: normatyvno-tsennostnoe yzmerenye. [Man, law, civilization: the normative-value dimension.] Moskva : Norma, 2009. 384 p. 4. Yvyn A. A. Sovremennaia fylosofyia nauky. [Modern philosophy of science.] Moskva: Vыsshaia shkola, 2005. 592 p. 5. Leontev D. A. Tsennost kak mezhdystsyplynarnoe poniatye: opыt mnohomernoi rekonstruktsyy. [Value as an interdisciplinary concept: the experience of multidimensional reconstruction]. Sovremennыi sotsyoanalyz: sbornyk rabot avtorov, poluchyvshykh hrantы Moskovskoho otdelenyia Rossyiskoho nauchnoho fonda y Fonda Forda. Moskva, 1996. P. 5–22.6. Zhebrovska K.A. Pravovi tsinnosti u vzaiemodii pravovykh system [Legal Values ​​in the Interaction of Legal Systems]: 12.00.01. Odesa, 2017. 222 p. 7. Chefranov A. Poniattia tsinnosti yak osnova pravovoi aksiolohii. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [The concept of value as the basis of legal axiology. Entrepreneurship, economy and law]. 2004. № 9. P. 8–12.8. Drobnytsykyi O. H. Tsennost. Fylosofskaia эntsyklopedyia [Encyclopedia of Philosophy.]. Moskva: Mыsl, 1970. 746 p. 9. Alekseev P. V., Panyn A. V. Teoryia poznanyia y dyalektyka [Knowledge theory and dialectics] : ucheb. posobye. Moskva: Vыsshie shk., 1991. 384 p. 10. Poliakova Yu. V. Teoretyko-metodolohichni zasady stanovlennia ta rozvytku pravovoi osvity v Ukraini: publichno-upravlinskyi aspekt [Theoretical and methodological foundations of the formation and development of legal education in Ukraine: public-management aspect.]. Kharkiv, 2018. 449 p. 11. Kultura y kulturolohyia : slovar. [Culture and cultural studies: a dictionary] Sost. y red. A. Y. Kravchenko. Moskva: Akademycheskyi proekt, 2003. 928 p. 12. Kartashkyn V. A. Unyversalyzatsyia prav cheloveka y tradytsyonnыe tsennosty chelovechestva. [Universalization of human rights and traditional values ​​of humanity]Sovremennoe pravo. 2012. № 8. P. 3–9.13. Mykhailov S. V. Poniatye y sushchnost pravovыkh tsennostei. Yurydycheskoe nauky [The concept and essence of legal values. Legal Science]. 2010. № 3. P. 8–14. 14. Samyhullyn V. K. Zakat prava yly pereotsenka tsennostei. Pravo y polytyka.[ Sunset of law or revaluation of values. Law and politics.] 2005. № 12. P. 143–151.15. Kahan M S. Fylosofskaia teoryia tsennosty. [Philosophical theory of value] SPb.: Petropolys, 1997. 205 p. 16. Sydorova E. V. Problemы metodolohyy yssledovanyia pravovыkh tsennostei. [Problems of methodology of research of legal values]Hosudarstvo y pravo. 2012. № 7. P. 96–101.17. Sydorova E. V. Myf o pravovыkh tsennostiakh. [The Myth of Legal Values.]Ystoryia hosudarstva y prava. 2012. № 11. P. 24–26.18. Shlah P. Zahalnoliudski tsinnosti u postsuchasnomu sviti. [Human values ​​in the post-modern world] Filosofiia prava i zahalna teoriia prava. 2012. № 1. P. 137–149.