Anthropological origin and motives of human dignity

2020;
: 154-160

Shcherbai I. "Anthropological origin and motives of human dignity"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Authors:
1
Master's Degree student

Anthropological substantiation of human dignity is a topical issue. Man is a creation of God, endowed with positive and negative qualities, but which of them he prefers to decide for himself. The concept of human dignity and its place in human life is clarified. Emphasis is placed on anthropology as a process of creating a person and endowing him with the qualities that God himself has, because man was created in the image of God and must imitate all the positive qualities that are given to him. Emphasis is placed on the qualities that God has given to man. Such properties include the body, spirit and soul of man. The body is responsible for certain human behavior in various life situations, its actions in relation to others. The human soul is his inner world, his feelings, experiences, which are associated with positive and negative events in life. The human spirit is certain ideas, fantasies, thoughts that each of us has and the ability to possess them.

1. Bigun V. Do pytannya pro filosofiyu ta teoriyu prav lyudyny: pravove lyudynorozuminnya [On the question of philosophy and theory of human rights: legal human understanding] (deyaki konceptual`ni ta terminologichni aspekty`)yu Yury`sprudenciya on-line: internet vydannya. URL: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=21&d=408 (2019). 2. Filosofsky encyklopedychnyj slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]/ za red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, (2002). 744 s. 3. Slyvka S. S. Problemy filosofiyi prava [Problems of philosophy of law]: navch. posib. Kyiv: Liga-Pres, 2014. 160 p. 4. Relygyovedenye. Encyklopedycheskyj slovar [Encyclopedic dictionary]/ pod red. A. P. Zabyyako, A. N. Krasnykova, E. S. Elbakyan. Moskva: Akad. Prospekt, (2006). 1256 p. 5. Kravecz V. I. Typy pravorozuminnya yak metodologiyi osnovnyx filosofsko-pravovyx dyskursiv [Types of legal understanding as a methodology of basic philosophical and legal discourses]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Kyiv, (2003). 179 p. 6. Chornomorecz Yu. P. Vydavnycha diyalnist Nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny [Publishing activity of the National Academy of Sciences of Ukraine]: avtoref. dys. … kand. fil. nauk. Kyiv, (2002). 14 p. 7. Grebenkov G. V. Vchennya pro pryrodu lyudyny yak pidgruntya suchasnoyi pravovoyi antropologiyi. [The doctrine of human nature as the basis of modern legal anthropology.] Problemy pravoznavstva ta pravooxoronnoyi diyal`nosti: zb. nauk. pracz. Doneczk, (2005). 1. S. 3–15. 8. Gryshhuk O. V. Lyudska gidnist u pravi: filosofski problemy. [Human dignity in law: philosophical problems] Kyiv: Atika, (2007). 432 p. 9. Vlasov A. Problemі sudebnoj zashhytі chesty, dostoynstva ydelovoj reputacy. [Problems of judicial protection of honor, dignity and business reputation] Moskva: Yzd-vo ym. Sabashnykovіx, 2000. 344 р. 10. Bandzeladze G. D. O ponyatyy chelovecheskogo dostoynstva. [About the concept of human dignity] Tbylysy: Mecznychreba, (1979). 107 р. 11. Rabinovych P., Gryshhuk O. Gidnis lyudyny yak fundament yiyi pryrodnogo prava na kompensaciyu moralnoyi shkody. [Human dignity as the foundation of his natural right to compensation for moral damage] Visnyk Akademiyi pravovyx nauk Ukrayiny. (2002). Vyp. 2 (29). 12. Yuldashev O. Pryrodno-pravova cinnist kategoriyi «gidnist lyudyny» yak pidgruntya bud-yakogo reformuvannya [Natural and legal value of the category "human dignity" as a basis for any reform] (do problemypryncypiv derzhavotvorennya). Visnyk Akademiyi pravovyx nauk Ukrayiny. (2002). 1 (28). S. 92–99. 13. Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] / za red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, (2002). 744 р. 14. Bukreev V. Y., Rymskaya Y. N. Еtyka prava: [Ethics of law] Ot ystokov еtyky y prava k myrovozrenyyu: ucheb. posobye. Moskva: Yurajt, (1998). 336 р. 15. Pejn T. Prava cheloveka. [Human rights] Yzbrannыe proyzvedenya. Moskva, (1959).