Legal regulation of education of sentenced to imprisonment in Ukraine

2020;
: 231-237

Khomyshyn I. "Legal regulation of education of sentenced to imprisonment in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the normative legal acts that regulate the sphere of education of convicts. Attention is drawn to the provisions of international penitentiary instruments, which recommend that prison administrations make every effort to encourage prisoners to take an active part in all aspects of education. The necessity of training convicts as one of the most important aspects of prevention of recidivism is substantiated. The need to develop a concept of state policy in the field of education of juvenile prisoners and prisoners is emphasized. The main means of their correction and resocialization is training, which not only increases literacy but also enriches the activities of man and his spiritual world and thus changes the convict's attitude to public relations.

1. Obrazovanye molodezhy y vzroslыkh v tiurmakh Opыt yz Tsentralnoy̆ Azyy, Yuzhnoy̆ Ameryky, Severnoy̆ Afryky y Evropы Tania Chervynsky, Eva Kenyh, Tatiana Zaychenko (Red.)iu DVV Internationaliu Ynstytut po Mezhdunarodnomu sotrudnychestvu Nemetskoy̆ Assotsyatsyy Narodnыkh Unyversytetov URL:https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte _Bilder_und_Dokumente/Materialien/IPE/IPE_69_russ.pdf 2. Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003r № 1129-IV URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1129-15/find?text=%EE%F1%E2%B3%F2 (data zvernennia 16.07.2020) 3. Tiuhaeva N. A. Penytentsyarnaia pedahohyka kak otrasl pedahohycheskoy̆ nauky. Vestnyk Kuzbasskoho ynstytuta. 2016 №3 (28) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnaya-pedagogika-kak-otrasl... (data zvernennia 16.07.2020) 4. Slomchynskyi A.H. Penytentsyarnaia pedahohyka: konturы poniatyinoho henezysa. Sybyrskyi pedahohycheskyi zhurnal. 2008 №9 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnaya-pedagogika-kontury-po... (data zvernennia 16.07.2020) 5. Matvieieva Yu. O. Rol osvity doroslykh u protsesi resotsializatsii zasudzhenykh. Yurydychna psykholohiia. 2016. № 1. S. 180-187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2016_1_17 (data zvernennia 16.07.2020) 6. Slomchynskyi A.H. Penytentsyarnaia pedahohyka: konturы poniatyinoho henezysa. Sybyrskyi pedahohycheskyi zhurnal. 2008 №9 URL:https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnaya-pedagogika-kontury-po... (data zvernennia 16.07.2020) 7. Poriadok orhanizatsii navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh pry vypravnykh koloniiakh ta slidchykh izoliatorakh, shcho nalezhat do sfery upravlinnia Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy, yakyi zatverdzheno spilnym nakazom Ministerstva osvity i nauky ukrainy ta Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 10.06.2014r. № 691/897/5 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-14#Text (data zvernennia 16.07.2020) 8. Pro zatverdzhennia Pravyl vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 28.08.2018r. № 2823/5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z101018/find?text=%EA %EE%ED%F1%F3% EB%FC%F2%E0%F6%B3%E9%ED%E8%E9 (data zvernennia 16.07.2020) 9. Polozhennia pro navchalnyi tsentr pry kryminalno-vykonavchii ustanovi zakrytoho typu: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 19.12.2013r. № 1794/2691/5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13#Text (data zvernennia 16.07.2020) 10. Polozhennia pro prohramu dyferentsiiovanoho vykhovnoho vplyvu na zasudzhenykh «Profesiia»: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 16.05.2016r. №1418/5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0728-16 (data zvernennia 16.07.2020) 11. Hradetskyi A. V. Osvita yak zasib vypravlennia zasudzhenykh. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. 2015. № 1. S. 51-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_1_12. (data zvernennia 16.07.2020) 12. Yevropeiski penitentsiarni (viaznychni) pravyla: Rekomendatsii Rady Yevropy vid 12.02.1987r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_ 032/find?text=% EE%F1%E2%B3%F2 (data zvernennia 18.07.2020) 13. Rekomendatsiia No R (89) 12 Komitetu Ministriv derzhav-chleniv Pryiniata Komitetom Ministriv 13 zhovtnia 1989 roku na 429-ii zustrichi zastupnykiv ministriv. URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%2889%29+12+on+... (data zvernennia 18.07.2020) 14. Minimalni standartni pravyla povodzhennia z viazniamy: Mizhnarodnyi dokument OON vid 30.08.1955r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_212/find?text=%EE%F1%E2%B3%F2 (data zvernennia 18.07.2020)