Engagement of a specialist in the interrogation of juvenile victims of violent crimes

2022;
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article examines the organization and tactics of conducting and engaging a specialist to interrogate minors who have suffered from violent crimes. The purpose of involving a specialist is to help the investigator obtain reliable testimony using games, fairy tales, and other behavioral methods. It has been established that the main function of a psychologist when interrogating a minor victim is to apply psychological knowledge to establish contact with the minor, to ask him questions correctly and correctly, to ensure the optimal emotional state of the interrogated person, to protect his mental health from the traumatic effect of an unusual situation for him.

Studying the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, it was found that the legal status of teachers and psychologists is insufficiently regulated in investigative (search) actions. It was determined that the norms do not contain an exhaustive list of the rights and responsibilities of a teacher (psychologist), the tasks to be solved by specialists, the requirements for such participants in the investigative (search) action, information on the compensation of specialists for the costs associated with their participation in the interrogation, information about who should be invited as a teacher (psychologist) and, finally, the law does not clarify in which specific cases a teacher is invited, and in which - a psychologist, and in which - both.

1.    Kryminalistyka(2008): pidruchnyk / V. Yu. Shepitko, V. O. Konovalova, V. A. Zhuravel /za red. prof. V. Yu. Shepitka. Kharkiv: Pravo. 464 p.

2.    Saltevskyi M. V. (2008) Kryminalistyka (u suchasnomu vykladi): pidruchnyk. Kyiv: Kondor. 588 p.

3.    Cherniavskyi S. S., Hrytsenko V. H.,Ishchuk I. V. (2011) Protydiia shakhraistvu u sferi strakhuvannia avtotransportnykh zasobiv: navch. posib. Kyiv. 184 p.

4.    Udalova L. D. (2006) Verbalnaia ynformatsyia v uholovnom protsesse Ukraynы: monohrafyia. Kyiv: Vyd. PALYVODA. 324 p.

5.    Mozghova V. (2015) Taktyko-psykholohichni osoblyvosti dopytu nepovnolitnikh, yaki postrazhdaly vid seksualnoho nasylstva. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. №4. P. 94–104.

6.    Petchel O. Yu. (2009) Vykorystannia spetsialnykh psykholohichnykh znan shchodo nepovnolitnikh uchasnykiv dosudovoho: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 «Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist». Kyiv. 21 p.

7.    Alieksieichuk V. I. (2014) Kryminalistychna metodyka sudovoho rozghliadu u kryminalnomu provadzhenni po nasylnytskykh zlochynakh, shcho vchyniaiutsia v rodyni (taktyka sudovoho dopytu malolitnikh svidkiv i poterpilykh). Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. Zaporizhzhia. № 6. P.179-182.

8.    Metodychni rekomendatsii shchodo opytuvannia ditei, shcho staly svidkamy ta/abo zhertvamy nasylstva, a takozh vchynyly nasylstvo (2015) : metod. posib. / D. Puras, O. Kalashnyk, O. Kochemyrovska; T. Tsiuman / za zah. red. T. Tsiuman. Kyiv: FOP KLYMENKO. 114 p.

9.    Informatsiino-metodychni materialy ta analiz normatyvno-pravovoi bazy z pytan poperedzhennia nasylstva nad ditmy v simi ta poza neiu (2010) / V. O. Bryzhyk ta in. /; za zah. red. T. V. Zhuravel, H. O. Khrystovoi. Kyiv: K.I.S. 239 p.

10.  Nadannia dopomohy ditiam-zhertvam zlochyniv, poviazanykh iz torhivleiu ditmy, dytiachoiu prostytutsiieiu, dytiachoiu pornohrafiieiu, proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti dytyny, z urakhuvanniam natsionalnoi ta mizhnarodnoi praktyk (2011): metod. posib. / L. S. Volynets, L. P. Hurkovska, I. V. Savchuk. Kyiv: K. I. S. 132 p.

11.  Vasylenko D. L. (2015) Shliakhy udoskonalennia kryminalno-pravovoho statusu poterpiloho. Aktualni problemy dosudovoho rozsliduvannia: zb. tez dopovidei IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 1 lyp. 2015 r.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav. P. 72-75.

12.  Koshynets V. V., Marchak V. Ya. (2007) Spetsialni psykholohichni znannia v kryminalnomu protsesi: teoretychni zasady ta praktychni problemy: navch. posib. Chernivtsi: Ruta. 216 p.

13.  Kan A. H. (2013) Dopros na predvarytelnom sledstvyy: uchebnoe posobye. Almatы: Kazakhskyi natsyonalnыi unyversytet ym. Al-Faraby. 278 p.

14.  Pavliuk N. V. (2011) Protses formuvannia pokazan nepovnolitnikh (interpretatsiia ta vykorystannia pid chas dopytu): avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 «Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist». Kharkiv. 21 p.

15.  Hiruk V. V. (2016) Kharakterystyka malolitnikh poterpilykh vid nasylnytskykh zlochyniv: kryminalistychnyi aspekt. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, seriia «Iurydychni nauky». Vyp. 5-2. P. 131–134.

16.  Kharchenko S. V. (2016) Taktyka provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii za uchastiu nepovnolitnikh pidozriuvanykh: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv. 237 p.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/engagement-specialist-interrogation-juvenile Tsyliuryk I., Kotsyuba O. "Engagement of a specialist in the interrogation of juvenile victims of violent crimes."