Залучення спеціаліста до допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено організацію і тактику проведення та залучення спеціаліста для проведення допиту малолітніх осіб, які потерпіли від насильницьких злочинів. Мета залучення спеціаліста це допомога слідчому отримати достовірні показання, використовуючи ігри, казки та інші поведінкові методи. Встановлено, що основна функція психолога при допиті неповнолітнього потерпілого полягає в застосуванні психологічних знань для встановлення контакту з малолітнім, правильної і коректної постановки йому запитань, забезпечення оптимального емоційного стану допитуваного, охорони його психічного здоров’я від травмуючої дії незвичайної для нього ситуації.

Досліджуючи норми КПК України, констатовано недостатню регламентацію правового статусу педагога та психолога у слідчих (розшукових) діях. Визначено, що норми не містять вичерпного переліку прав та обов’язків педагога (психолога), завдання, які мають вирішувати фахівці, вимоги які пред’являються для таких учасників слідчої (розшукової) дії, відомості щодо компенсації фахівцям витрат, пов’язаних із участю у допиті, відомості щодо того, кого варто запрошувати в якості педагога (психолога) і, нарешті, закон не роз’яснює у яких конкретно випадках запрошується педагог, а в яких – психолог, і в яких – обидва.

1.    Kryminalistyka(2008): pidruchnyk / V. Yu. Shepitko, V. O. Konovalova, V. A. Zhuravel /za red. prof. V. Yu. Shepitka. Kharkiv: Pravo. 464 p.

2.    Saltevskyi M. V. (2008) Kryminalistyka (u suchasnomu vykladi): pidruchnyk. Kyiv: Kondor. 588 p.

3.    Cherniavskyi S. S., Hrytsenko V. H.,Ishchuk I. V. (2011) Protydiia shakhraistvu u sferi strakhuvannia avtotransportnykh zasobiv: navch. posib. Kyiv. 184 p.

4.    Udalova L. D. (2006) Verbalnaia ynformatsyia v uholovnom protsesse Ukraynы: monohrafyia. Kyiv: Vyd. PALYVODA. 324 p.

5.    Mozghova V. (2015) Taktyko-psykholohichni osoblyvosti dopytu nepovnolitnikh, yaki postrazhdaly vid seksualnoho nasylstva. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. №4. P. 94–104.

6.    Petchel O. Yu. (2009) Vykorystannia spetsialnykh psykholohichnykh znan shchodo nepovnolitnikh uchasnykiv dosudovoho: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 «Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist». Kyiv. 21 p.

7.    Alieksieichuk V. I. (2014) Kryminalistychna metodyka sudovoho rozghliadu u kryminalnomu provadzhenni po nasylnytskykh zlochynakh, shcho vchyniaiutsia v rodyni (taktyka sudovoho dopytu malolitnikh svidkiv i poterpilykh). Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. Zaporizhzhia. № 6. P.179-182.

8.    Metodychni rekomendatsii shchodo opytuvannia ditei, shcho staly svidkamy ta/abo zhertvamy nasylstva, a takozh vchynyly nasylstvo (2015) : metod. posib. / D. Puras, O. Kalashnyk, O. Kochemyrovska; T. Tsiuman / za zah. red. T. Tsiuman. Kyiv: FOP KLYMENKO. 114 p.

9.    Informatsiino-metodychni materialy ta analiz normatyvno-pravovoi bazy z pytan poperedzhennia nasylstva nad ditmy v simi ta poza neiu (2010) / V. O. Bryzhyk ta in. /; za zah. red. T. V. Zhuravel, H. O. Khrystovoi. Kyiv: K.I.S. 239 p.

10.  Nadannia dopomohy ditiam-zhertvam zlochyniv, poviazanykh iz torhivleiu ditmy, dytiachoiu prostytutsiieiu, dytiachoiu pornohrafiieiu, proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti dytyny, z urakhuvanniam natsionalnoi ta mizhnarodnoi praktyk (2011): metod. posib. / L. S. Volynets, L. P. Hurkovska, I. V. Savchuk. Kyiv: K. I. S. 132 p.

11.  Vasylenko D. L. (2015) Shliakhy udoskonalennia kryminalno-pravovoho statusu poterpiloho. Aktualni problemy dosudovoho rozsliduvannia: zb. tez dopovidei IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 1 lyp. 2015 r.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav. P. 72-75.

12.  Koshynets V. V., Marchak V. Ya. (2007) Spetsialni psykholohichni znannia v kryminalnomu protsesi: teoretychni zasady ta praktychni problemy: navch. posib. Chernivtsi: Ruta. 216 p.

13.  Kan A. H. (2013) Dopros na predvarytelnom sledstvyy: uchebnoe posobye. Almatы: Kazakhskyi natsyonalnыi unyversytet ym. Al-Faraby. 278 p.

14.  Pavliuk N. V. (2011) Protses formuvannia pokazan nepovnolitnikh (interpretatsiia ta vykorystannia pid chas dopytu): avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 «Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist». Kharkiv. 21 p.

15.  Hiruk V. V. (2016) Kharakterystyka malolitnikh poterpilykh vid nasylnytskykh zlochyniv: kryminalistychnyi aspekt. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, seriia «Iurydychni nauky». Vyp. 5-2. P. 131–134.

16.  Kharchenko S. V. (2016) Taktyka provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii za uchastiu nepovnolitnikh pidozriuvanykh: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv. 237 p.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/engagement-specialist-interrogation-juvenile Tsyliuryk I., Kotsyuba O. "Engagement of a specialist in the interrogation of juvenile victims of violent crimes."