Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації

Розглянуто проблеми мультикультуралізму, оскільки розвиток різноманітних
процесів у світі ставить під питання цю традиційну модель адаптації, доводячи її
недієвість і невідповідність сьогоденню

1. Kovshov E. M. O trudnostyakh provedeniya politiki mul'tikul'turalizma v sovremennom
zapadnyam obshchestve. [On the difficulties of carrying out the policy of multiculturalism in modern
Western society]. Available at: http://sword.Com.44index…philosophi social…kovshov-em. 2. Tishkov V. A.
Politika mul'tikul'turalizma: teoriya i praktika. [Politics of multiculturalism: theory and practice].
Available at: http://www.bashedu.ru/ evrazia/r_s/R_Tishkov.rtf. 3. Kolodiy A. Amerykans'ka doktryna
mul'tykul'turalizmu i etnonatsional'nyy rozvytok Ukrayiny. [American doctrine of multiculturalism and
ethno-national development of Ukraine.]. Ahora. Vyp. 6 : Ukrayina i SShA: vzayemodiya u haluzi
polityky, ekonomiky, kul'tury i nauky. 2008. pp. 5–14. 4. Kotel'nikov V. S. Mul'tikul'turalizm dlya
Evropy: vyzovimmigratsii. : http://antropotok. archipelag.ru/text/a263.htm. 5. Sukonkina T.N. Fenomen
mul'tikul'turalizma v sovremennom obshchestve. Praktichna fіlosofіya. 2008. No. 4. pp. 35–38.
6. Ponomareva O. Stari problemy, novi aspekty. Available at: http://www.day.kiev.ua/289355. 7. Seila
Benkhabib. Prityazaniya kul'tury. Ravenstvo i raznoobrazie v global'nuyuepokhu [Claims of culture.
Equality and diversity in a global era.]. Moscow Logos Publ., 2005. 350 h. 8. Drozhzhyna S. V. Kul'turna
polityka suchasnoyi polikul'turnoyi Ukrayiny: sotsial'no-filosofs'kyy ta pravovyy aspekty: Monohrafiya.
[Cultural policy of modern multicultural Ukraine: socio-philosophical and legal aspects: Monograph].
Donets'k: DonDUET Publ., 2005. 196 p. 9. Glushkova S. I. Individual'nye, gruppovye, kollektivnye i
vseobshchie prava v usloviyakh mul'tikul'turalizma [Individual, group, collective and universal rights in
conditions of multiculturalism.]. Polis Publ. 2010. No. 6. pp. 131–140. 10. Shaparov A. Ot “beloiAvstralii”
do mul'tikul'turalizma. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. [From “white Australia” to
multiculturalism. World economy and international relations]. 2010. No. 3. P. 104. 11. Merkel' konstatuye
proval kontseptsiyi “mul'tykul'tury”yu [Merkel points out the failure of the concept of “multiculture”].
Den'. 2010. 19 zhovtnya.